Uniwersytet Jagielloński i egzamin z jawności

Uniwersytet Jagielloński odmówił udostępnienia arkuszy egzaminacyjnych z przedmiotów „Prawo konstytucyjne” oraz „Prawo administracyjne”. Po naszej wygranej w WSA,  Rektor UJ złożył skargę kasacyjną. Dzisiaj NSA oddalił ją i zobowiązał Rektora do rozpatrzenia naszego wniosku.

                                                                                                                           Fot. KHRoN, Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Pytamy o egzaminy z poprzednich sesji

Wniosek do Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego o udostępnienie arkuszy z przedmiotów „Prawo konstytucyjne” oraz „Prawo administracyjne”, wykorzystanych podczas egzaminów w sesjach letnich (zasadniczych i poprawkowych) w latach akademickich 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016 złożyliśmy w sierpniu 2017 r.

Kanclerz odmawia, wygrywamy przed WSA

Kanclerz UJ odmówiła udostępnienia arkuszy egzaminacyjnych, twierdząc, że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy. Stanowisko to podtrzymał Rektor Uniwersytetu w odpowiedzi na naszą skargę.

W pierwszej instancji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z 25 października 2017 r., II SAB/Kr 197/17 uwzględnił naszą skargę i wskazał m.in.:

Kierując się powyższymi wskazaniami ustawowymi, stwierdzić należy, że żądane w kontrolowanej sprawie dokumenty zostały zarówno wytworzone przez Uniwersytet Jagielloński, jak i odnoszą się bezpośrednio do jego działalności tj. realizowanego przez Uniwersytet zadania jakim jest kształcenie. Podkreślić przy tym należy, że efekty kształcenia (zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów), treści programowe (opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia efektów kształcenia) oraz metody weryfikacji efektów kształcenia, ustalone dla każdego z nauczanych przedmiotów (tzw. sylabus) stanowią informację publiczną, a obowiązek określenia efektów kształcenia spoczywa na senacie uczelni, do efektów tych dostosowane są programy studiów, w tym plany studiów, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia (art. 11 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

Tym samym wytworzony przez uczelnię dokument jakim jest arkusz egzaminacyjny, stanowi zarówno w formie i treści, metodę weryfikacji efektów kształcenia i jako taki stanowi informacje publiczną.

Rektor składa skargę kasacyjną

Z wyrokiem nie zgodził się Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i złożył skargę kasacyjną. Rektor kwestionował charakter wnioskowanych arkuszy wskazując m. in., że:

przygotowanie i wykorzystanie arkuszy egzaminacyjnych na egzaminy z przedmiotów kursowych w toku studiów z całą pewnością nie jest przejawem wykonywania przez Uniwersytet Jagielloński władzy publicznej, nie ma charakteru zadania służącego ogółowi społeczeństwa jak również nie stanowi działania mającego na celu zadysponowanie majątkiem publicznym.

NSA oddala skargę

Naczelny Sąd Administracyjny (I OSK 324/18) oddalił skargę kasacyjną. Rektor będzie musiał wykonać nasz wniosek. Zobaczymy, czy pozytywnie i czy arkusze egzaminacyjne zostaną udostępnione. O podobnej sprawie, zakończonej udostępnieniem pytań egzaminacyjnych,  pisaliśmy w tekście „Pytania z egzaminów na studiach w końcu ujawnione!”, syg. II SAB/Sz 163/18.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *