Inicjatywa lokalna

Jeśli chcesz z innymi mieszkańcami zrobić coś fajnego na terenie gminy – powiesić karmniki, odmalować płot przedszkola czy posadzić kwiaty – zgłoś się po wsparcie do urzędu.

1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:

  1. działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
  2. działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;
  3. edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;
  4. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19;

  5. ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18;

  6. porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20;

  7. rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32a.

Art.  19b. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 

Wygodną formą zgłaszania pomysłów na działania w gminie jest właśnie inicjatywa lokalna. Pozwala ona pojedynczym mieszkańcom czy nieformalnym grupom mieszkańców wnioskować o to, by władze gminy wsparły jakieś ich przedsięwzięcie. Ważne jest to, że mieszkańcy i tak są w nie zaangażowani, wkładając swoją pracę, pieniądze lub rzeczy. Na przykład pielęgnują skwer miejski i chcą, by gmina zakupiła sadzonki; sprzątają park, marząc o postawieniu w nim ławek, ale nie mają odpowiednich materiałów, których oczekują od gminy.

WAŻNE: inicjatywa lokalna musi być realizowana na terenach należących do gminy. Nie jest możliwe sfinansowanie działań wspólnot mieszkaniowych lub dotyczących prywatnych posesji.

Nim zdecydujecie się na złożenie wniosku o realizację inicjatywy lokalnej, sprawdźcie, czy Wasza gmina przyjęła stosowną uchwałę.Jeśli nie, najpierw złóżcie wniosek z KPA (tu znajdziecie informację, jak złożyć taki wniosek)o przyjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Obowiązek jej przyjęcia przewiduje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej również jest wnioskiem w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.Jego szczegółowa treść będzie zależała od tego, jakie wymogi dotyczące realizacji inicjatywy lokalnej zawarto w gminnej uchwale, ale na pewno należy w nim wskazać cel i koszty przedsięwzięcia, jego znaczenie dla lokalnej społeczności oraz zaangażowanie mieszkańców. Niektóre gminy przygotowały nawet formularze dotyczące realizacji inicjatywy lokalnej. Nie musicie korzystać z formularza zaproponowanego przez urząd, jednak sięgając po niego będziecie mieć pewność, że uwzględniliście wszystkie wymogi, które pojawiły się w uchwale.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych formularzy wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *