Wniosek z art. 241 KPA

Kiedy zależy Ci, by gmina zrealizowała jakieś konkretne przedsięwzięcie, np. zbudowała większy parking przy przychodni czy zainstalowała monitoring wokół szkoły, możesz w tej sprawie złożyć wniosek. To Twoje konstytucyjne prawo, które reguluje Kodeks postępowania administracyjnego w artykule 241.

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

art. 63 Konstytucji

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego

We wniosku możemy zaproponować dowolne rozwiązanie, którego realizacja leży w kompetencjach urzędu. Można np. złożyć wniosek o poprowadzenie chodnika w miejscu, w którym mieszkańcy wydeptują ścieżkę, a w brzydką pogodę brną w błocie. Wniosek może też na przykład dotyczyć publikacji jakichś ważnych dla mieszkańców informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Pod wnioskiem może podpisać się pojedyncza osoba bądź więcej osób.

Urząd musi odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki (czyli możliwie szybko), nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. Odpowiedź wprawdzie nie musi być pozytywna, ale w praktyce często sygnał od mieszkańców może zostać wykorzystany lub wzięty pod uwagę w planach gminy. Jeśli nawet wniosek nie zostanie przyjęty, to sprawa jest udokumentowana, bo administracja ma obowiązek poinformowania o sposobie załatwienia wniosku (w tym uargumentowania, dlaczego nie uwzględniono rekomendacji).

Kiedy urząd zawiadomi o nieuwzględnieniu wniosku, nie możemy tego pisma zaskarżyć. Wniosek można wysłać pocztą elektroniczną, faksem, ustnie do protokołu, za pośrednictwem platformy ePUAP lub tradycyjnie, pisemnie.

W artykule 222 KPA napisano: O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Dlatego nie ma obowiązku wskazywania podstawy prawnej we wniosku, warto jednak to zrobić, wskazując, że jest to wniosek z art. 241 KPA, jeśli zależy nam, by pismo zostało potraktowane właśnie jako taki wniosek. W innym przypadku urząd może nie zrozumieć naszych intencji i potraktować pismo np. jako petycję czy skargę.

Jeśli wniosek nie zostanie rozpatrzony w terminie, można złożyć skargę z KPA. Art. 246 par 2 KPA: Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 albo wskazanym w zawiadomieniu (art. 245).

Wzór wniosku

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *