Petycja

Petycja jest najbardziej sformalizowaną formą komunikacji z gminą.  Jej przedmiotem może być żądanie dotyczące zmiany przepisów prawa czy podjęcia przez urząd jakiegoś rozstrzygnięcia dotyczącego mieszkańców.

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

art. 63 Konstytucji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

art. 2 ust. 3 Ustawy o petycjach

W petycji możesz na przykład zwrócić  się do urzędu z wnioskiem o publikację w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru umów czy wprowadzenia do statutu gminy obowiązku udzielania mieszkańcom głosu podczas sesji rady gminy.

To, czy pismo zostanie uznane za wniosek czy petycję, zależy od jego treści. Za petycję mogą zostać uznane wszelkie sugestie dotyczące zmiany przepisów prawa. Pod petycją, tak samo jak pod wnioskiem (Wniosek z art. 241 KPA) wystarczy podpis jednej osoby. Jej dużą zaletą jest to, że musi pojawić się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, a rada gminy musi poinformować zbiorczo o tym, jak rozpatrywała petycje w danym roku. Z kolei wadą petycji jest czas jej rozpatrywania – do 3 miesięcy (a w przypadku wydłużenia terminu przez urząd – nawet do 6 miesięcy).

Odpowiedź na petycję musi być pisemna i zawierać uzasadnienie. Jeśli nawet mamy zastrzeżenia do sposobu rozpatrzenia naszej petycji, nie możemy wnieść skargi.

Ważne informacje

Jeśli podpisy pod petycją liczą kilka stron, pamiętajmy o ich ponumerowaniu. Gdy chcemy złożyć petycję drogą elektroniczną, powinna zawierać podpis elektroniczny i adres poczty elektronicznej:

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach

 

 Wzór petycji

Wzór petycji w wersji edytowalnej

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. FOIA

    “do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. ”
    Ile było petycji skierowanych do podmiotów tzw. III sektora?
    Ile petycji WY otrzymaliście ?

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.