Wiosna Roberta Biedronia udostępnia informacje, a my pytamy dalej

Od lat pytamy partie polityczne, od lewa do prawa, o ich finanse. Bez względu na to, czy partia rządzi, czy jest w opozycji, czy ma za sobą lata działalności, czy dopiero raczkuje, jawność jest tak samo ważna. Bez niej demokracja kuleje. Jak z pytaniami Watchdoga poradziła sobie Wiosna?

12 lutego 2019 r, niedługo po tym, jak Robert Biedroń przedstawił światu Wiosnę, wysłaliśmy do nowo powstałej partii wniosek o informację publiczną:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wydatków poniesionych przez partię:

 1. Wyciągów i historii rachunków bankowych partii od początku istnienia partii do dnia wykonania wniosku,
 2. Informacji o wszystkich wydatkach partii od początku istnienia partii do dnia wykonania wniosku poprzez podanie daty wydatku, kwoty, przedmiotu i na rzecz jakiego podmiotu został wykonany.

Wnioskowaną informację prosimy o przesłanie w formie elektronicznej albo skanów na adres e-mail: biurosowp@siecobywatelska.pl

Partia nie odpowiedziała na nasz wniosek, dlatego złożyliśmy skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – więcej w tekście Czy Wiosna przyniesie jawność?

Po złożeniu skargi partia poinformowała nas, że odpowie na wniosek do 10 marca 2019 r. I rzeczywiście – 10 marca wieczorem do naszej skrzynki pocztowej spłynęła odpowiedź. Dostaliśmy wyciągi bankowe zawierające informacje o wydatkach partii za okres od 1 września 2018 do 28 lutego 2019 r. wraz z zestawieniem wydatków (wyciągi bankowe, zestawienie wydatków).

Niektóre informacje o kontrahentach partii zostały zaczernione. Partia poinformowała nas, że wyłączenie jawności nastąpiło ze względu na ochronę prywatności.

Mimo wykonania wniosku partia musi przekazać naszą skargę do sądu (taka jest procedura – zaskarżony organ przekazuje skargę). Będziemy przekonywać sąd, że dokonane zaczernienia są nieprawidłowe. Wydaje się, że wyłączona została informacja o podmiotach, które wystawiały faktury, tymczasem takie dane nie podlegają ochronie danych osobowych. Nie wiemy, dlaczego partia nie ujawniła tych informacji, ponieważ nie wydała też decyzji, do czego jest zobowiązana, kiedy utajnia część udostępnionych danych.

 

Stanowisko partii Wiosna Roberta Biedronia:

W wykonaniu powyższego wniosku Partia Wiosna Roberta Biedronia – przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) – w załączeniu przesyła drogą elektroniczną na adres biurosowp@siecobywatelska.pl w formacie pdf (skan), odpowiednio zanonimizowane: 

1)    zestawienie wydatków Partii od dnia powstania Partii do dnia wykonania wniosku tj. 10 marca 2019 roku;

2)    wyciągi i historie rachunków bankowych Partii we wnioskowanym zakresie (tj. wydatków) od początku istnienia Partii do dnia wykonania wniosku.

W tym miejscu wyjaśniamy, iż:

 • postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy do ewidencji partii politycznych została wpisana partia Kocham Polskę z siedzibą w Gdyni (nr EwP 386). Postanowieniem z dnia 11 lutego 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy dokonał zmiany w ewidencji partii politycznych poprzez zmianę nazwy partii na Wiosna Roberta Biedronia;
 • anonimizacja przekazanych danych wynika z zapewnienia przez Partię ochrony danych osobowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych konieczność ochrony danych osobowych nie zwalnia organu z obowiązku udostępnienia informacji publicznej. Organ powinien wyłącznie ograniczyć dostęp do informacji umożliwiających identyfikację osoby fizycznej. W praktyce oznacza to udostępnienie dokumentów odpowiednio zanonimizowanych (por. Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2015 roku, sygn. akt II SA/OI 1179/15). Anonimizacja udostępnianej informacji polega na usunięciu z niej wyłącznie danych identyfikacyjnych w sposób uniemożliwiający wnioskodawcy ich odczytanie. Powyższy zabieg jest powszechnie uznawany za wystarczający (w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej) do zapewnienia ochrony prywatności – w tym do zapewnienia ochrony danych osobowych osoby fizycznej.

 

Cała odpowiedź.

W związku z anonizmiacją danych, zawnioskowaliśmy o skany tych dokumentów, o których informacje w zestawieniu wydatków czy wyciągach bankowych były niepełne. Zapytaliśmy również o wszystkie wpłaty na rzecz partii.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, tj.:

 1. Wyciągów i historii rachunków bankowych partii od początku istnienia partii do dnia wykonania wniosku – zawierających informacje o wpływach na rachunki bankowe partii,
 2. Informacji o wszystkich wpłatach na rzecz partii od początku istnienia partii do dnia wykonania wniosku
 3. Nadto wnosimy o udostępnienie skanów następujących dokumentów:
 • F-RA 3/02/2019
 • F-RA 7/2/2019
 • F-RA 2/02/2019
 • F-RA 01/02/19
 • F-RA 9/2019
 • F-RA 39/02/2019
 • F-RA 09/02/2019
 • F-RA 02/02/19 PROFORMA
 • F-RA 211/2019
 • F-RA 01/02/2019
 • F-RA 5/2019/P
 • F-RA 05/02/2019 z 04.20.2019 WYRÓWNANIE
 • F-RA 05/02/2019 z 04/02/2019 CZĘŚĆ
 • Umowa najmu z dnia 7.05.2018 – czynsz za styczeń 2019
 • F-RA 27 z 31.01.2019
 • F-RA A1/2/2019 z 08.02.2019
 • F-RA 3/2/2019 z 05.02.2019
 • F-RA 4/01/2019
 • F-RA 05/02/2019 z 4.02.2019 CZĘŚĆ
 • F-RA 7/02/2019 z 05.02.2019
 • F-RA 04/01/19 PROFORMA
 • F-RA 155/2019 z 18.01.2019
 • F-RA PROFMORMA 01/01/2019 z 30.01.2019
 • F-RA PROFORMA 1/01/2019 z 29.01.2019
 • F-RA 1/ZAI/01/2019 z 25.01.2019
 • F-RA FV/1/01/2019 z 11.01.2019

 

Dokumenty te zostały wykazane w wyciągach bankowych udostępnionych przez partię 10 marca 2019 r. W przypadku jakiegokolwiek ograniczenia jawności wnosimy o wydanie decyzji odmownej udostępnienia informacji publicznej i doręczenie jej na adres Stowarzyszenia: ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa.

 

Mamy nadzieję, że wniosek tym razem będzie wykonany w terminie.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *