Jawne badania opinii publicznej zamawiane przez PO

Często słyszymy polityków mówiących, że dysponują badaniami opinii publicznej, które wskazują na wysokie poparcie dla ich partii. Nic prostszego niż zapytać daną partię polityczną o zlecane badania i zobaczyć, jak jest w rzeczywistości.

Tak zrobiliśmy w czerwcu 2013 r., wysyłając m.in. do Platformy Obywatelskiej RP wniosek o udostępnienie umów na prowadzenie badań opinii społecznej oraz wyników tych badań (chodziło nam o okres – styczeń – maj 2013 r.). Podobne wnioski wysłaliśmy do innych partii – piszemy o tym w artykule: Ponadpartyjna zgoda.

Platforma Obywatelska uznała, że wnioskowane informacje nie są informacją publiczną i odmówiła ich udostępnienia.

Złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał, że wyniki badania opinii publicznej są ważne dla debaty publicznej (wyrok z 21 listopada 2013 r., sygn. akt II SAB/Wa 416/13 ):

Przede wszystkim do notorii sądowych można uznać fakt bardzo częstego odnoszenia się przez partie polityczne do wyników badań opinii publicznej. Odwoływanie się do tego środka informacji o społeczeństwie, w określonych debatach, czy określonych sprawach stało się na tyle częste, iż praktyka taka – powszechnego posługiwania się wynikami z badań opinii publicznej – nakazuje zaliczyć wyniki takich badań do zbioru informacji publicznych. Nie chodzi tu nawet o oczywisty fakt, iż badania takie, z uwagi na swój przedmiot, odnoszą się wprost do społeczeństwa, opisu jakiegoś aspektu jego poglądów czy ocen – zatem zawierają w sobie element publiczny – ale chodzi o praktykę posługiwania się takimi badaniami w życiu społeczno-politycznym. Ten przymiot powszechności odnoszenia się do tego typu badań w działalności partii politycznych nakazuje umieszczenie pojęcia wyniki badań opinii publicznej w zbiorze informacji publicznej. Natomiast zakres udostępnienia zainteresowanemu podmiotowi takiej specyficznej informacji publicznej – jaką są wyniki badań opinii publicznej, powinien zostać pozostawiony sferze zakreślonej przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Platforma Obywatelska złożyła skargę kasacyjną od tego wyroku i ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 18 grudnia 2014 r. (sygn. akt I OSK 611/14) utrzymał rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

Mając na uwadze wskazane kwestie, w obecnym stanie prawnym, Naczelny Sąd Administracyjny nie widzi podstaw do generalnego wyłączenia z pojęcia informacji publicznej informacji o wydatkowaniu środków publicznych w odniesieniu do partii politycznych. (…) Obowiązująca regulacja w sposób bardzo szeroki kształtuje zakres pojęcia informacji publicznej. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego mieszczą się w nim zarówno dokumenty prywatne – tu umowy, zawierające informacje o sprawach publicznych, a także wyniki badań sondażowych opinii społecznej przeprowadzonych w ramach realizacji umów zawartych przez partię.

Fakt, że majątek partii politycznej może pochodzić z różnych, określonych w art. 24 ust. 1 u.p.p. źródeł – zarówno publicznych, jak i prywatnych nie oznacza, że sposób dysponowania tym majątkiem nie stanowi sprawy publicznej. Pamiętać bowiem trzeba, że zgodnie z art. 24 ust. 2 u.p.p. majątek partii politycznej może być przeznaczony tylko na cele statutowe lub charytatywne. Podstawowym celem każdej partii politycznej jest natomiast udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej (zob.: art.11 ust. 1 Konstytucji RP i art. 1 ust. 1 u.p.p.). Niezależnie zatem od źródła pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na cele partii (publicznych, czy prywatnych), sposób ich wydatkowania stanowi sprawę publiczną. (…) Poszerzając tę argumentację zaznaczyć dodatkowo należy, iż w wyroku z dnia 18 lipca 2012 r. sygn. akt K 14/12 (OTK-A 2012/7/82, Dz.U.2012/849) Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, iż celem partii politycznych jest realizacja funkcji polegających na wpływaniu na kształt polityki państwowej, w tym także funkcji uczestniczenia w rządzeniu, przy czym funkcje te w przeważającej mierze są realizowane dzięki wykorzystywaniu budżetowych środków finansowych. Analizując zagrożenia wynikające z prowadzenia przez partie polityczne działalności gospodarczej Trybunał podkreślił znaczenie przejrzystości finansów partii politycznych w demokratycznym państwie prawa. Zdaniem Trybunału, w skrajnym przypadku brak tej przejrzystości stwarzałby zagrożenie dla realizacji wspomnianych wyżej, ważnych funkcji w systemie politycznym, mógłby ponadto prowadzić do załatwiania prywatnych spraw przy pomocy publicznych pieniędzy. Wprowadzanie ograniczeń jawności w omawianym zakresie prowadziłoby do ograniczenia przejrzystości finansów partii, mogłoby zatem powodować wspomniane negatywne konsekwencje.

Jednak informacje zostały udostępnione dopiero w marcu tego roku, po dwóch wezwaniach do wykonania wyroku. Dostaliśmy dwie umowy na ekspertyzę socjologiczno-polityczną sytuacji w Warszawie i Zawierciu.

 Nie otrzymaliśmy prezentacji dotyczącej sytuacji w Warszawie, ponieważ „treść ekspertyzy dotyczącej sytuacji w Warszawie nie zachowała się ani w wersji elektronicznej, ani w formie wydruku, stąd nie może zostać udostępniona.” Przesłano nam natomiast prezentację dotyczącą sytuacji w Zawierciu.

Pełna treść prezentacji.

Wyroki, jakie zapadły w tej sprawie, mają ogromne znaczenie dla jawności działania partii politycznych. Postępowanie nie dotyczyło bezpośrednio finansów partyjnych, a rzetelności debaty publicznej. Każdy może zweryfikować twierdzenia polityków dotyczące poparcia dla ich działań. Po prostu, wpływanie na nasze życie, kreowanie polityki i podejmowanie decyzji przez partie musi odbywać się w sposób weryfikowalny i przejrzysty.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. Andrzej

    Ale to można tak bezkarnie grać na zwłokę? Chyba nie było tu żadnych wątpliwości że to informacja publiczna? Nie ma kar za tego typu odmowy?

  2. patrzący

    Na drodze karnej w RP panuje pełna obstrukcja stosowania art. 23 uoddip.
    , Watchdog ma takich przykładów do woli.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *