Publikujemy rejestr umów Trybunału Konstytucyjnego

Choć Julia Przyłębska nie uwzględniła złożonej przez Sieć Watchdog petycji o publikowanie w Internecie rejestru umów, to udostępniła nam go na wniosek. W rejestrze brakuje jednak informacji o trzech umowach.

Na naszych stronach relacjonowaliśmy sprawę złożonych przez Sieć Watchdog petycji, pod którymi podpisy zbieraliśmy podczas 23. Festiwalu Przystanek Woodstock (Co zdziałały Woodstockowe petycje? ). Jedna z petycji trafiła do Julii Przyłębskiej, wykonującej czynności na stanowisku Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Petycja nie została w ogóle rozpatrzona i opublikowana (obowiązek ten nakłada ustawa o petycjach) w ustawowym terminie. Stało się to dopiero po skierowaniu przez nas do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia  przestępstwa (Po zawiadomieniu prokuratury TK publikuje naszą petycję).

28 listopada 2017 r. skierowaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o udostępnienie owego problematycznego rejestru umów. Termin rozpatrzenia wniosku przedłużono do 2 miesięcy i 26 stycznia 2018 r., doczekaliśmy się odpowiedzi. Udostępniono nam rejestr umów, choć nie zawiera on informacji o wszystkich umowach zawartych od 1 stycznia 2017 r. do 28 listopada 2017 r. (data złożenia wniosku o udostępnienie informacji).

Co w umowach?

W rejestrze znajduje potwierdzenie praktyka zatrudniania w Trybunale osób, wykonujących zadania asystentów sędziego, na umowy zlecenia.

  • “wykonywanie prac asystenta sędziego TK prof. Leona Kieresa, związanych z działalnością orzeczniczą TK”, pkt 11 rejestru, umowa zlecenia z 23.03.2017 r. (ZAG-112-1/17), obowiązująca od 1 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r., zlecenioborczyni: Agnieszka Cieleń, wynagrodzenie: 4000,00 miesięcznie
  • przygotowywanie materiałów pomocniczych służących sędziemu TK prof. Michałowi Warcińskiemu, związanych z działalnością orzeczniczą TK“, pkt 13 rejestru, umowa zlecenia z 24 marca 2017 r. (ZAG-112-2/17) na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 maja 2017 r., zleceniobiorczyni: Zofia Snażyk, wynagrodzenie: 4000,00 miesięcznie
  • przygotowanie 45 projektów opinii, zarządzeń i postanowień w sprawach skarg konstytucyjnych i wniosków“, pkt 15 rejestru, umowa o dzieło z 31 marca 2017 r. (ZAG-112-3/2017), na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykonawczyni: Agnieszka Sułkowska, wynagrodzenie: 2800,00 miesięcznie
  • przygotowanie 45 projektów opinii, zarządzeń i postanowień w sprawach skarg konstytucyjnych i wniosków“, pkt 17 rejestru, umowa o dzieło z 31 marca 2017 r. (ZAG-112-2/2017), wykonawca: Piotr Karlik, wynagrodzenie: 3500,00 miesięcznie

Warto dodać, że nabór na stanowisko asystenta sędziego TK następuje w drodze konkursu (art. 26 ust. 3), o którym Prezes TK powinna poinformować w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 26 ust. 6) – o tym stanowi przyjęta za rządów Prawa i Sprawiedliwości ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Tymczasem na stronie Trybunału zakładka “Oferty pracy” świeci pustkami.

Warto też odnotować, że Trybunał Konstytucyjny w 2017 r. przeznaczył środki na “wykonanie systemu rejestracji czasu pracy: (pkt 16 rejestru, umowa z 31 marca 2017 r. na okres od 31 marca 2017 r. do 10 maja 2017 r., wykonawca: CS-Serwis Filip Kulczycki, kwota: 10317,24 zł).

12 października 2017 r. Trybunał zawarł umowę zlecenia (pkt 43 rejestru, ZAG-112-5/17) z Grzegorzem Górnym na ” świadczenie usług doradczych i organizacyjnych w zakresie przygotowanie i przeprowadzenie konferencji naukowej mającej na celu propagowanie dorobku naukowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Lecha Morawskiego”. Umowę podpisano na okres od 1 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. na kwotę 5000 zł miesięcznie.

W rejestrze można znaleźć też dwie umowy (pkt 28 i 30 rejestru) na okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2020 r. na “najem mieszkania służbowego w celach mieszkalnych”. Umówiony czynsz w jednej z nich wynosi 3100 zł (+ 100 zł na poczet zużycia tzw. mediów), zaś w przypadku drugiej: 4868,75 zł (przy czym zaznaczono, że pozostałą kwotę opłaca osoba zamieszkująca). Umowy te mogą wynikać z art. 17 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym Sędziemu Trybunału stale zamieszkałemu poza m.st. Warszawą przysługuje bezpłatne zakwaterowanie w m.st. Warszawie.

Poza tym w rejestrze można znaleźć umowy na ochronę budynku Trybunału, ubezpieczenia samochodów, obsługę sprzętów czy dostawę artykułów biurowych, ich ocenę pozostawiamy specjalistom w tych dziedzinach. Nasze zainteresowanie wzbudziła umowa na “wykonanie projektu graficznego kartki świątecznej i pełnienia nadzoru autorskiego nad drukiem karty wraz z przekazaniem praw autorskich” (pkt 52 rejestru, umowa o dzieło ZAG-112-10/17, wykonawca: Piotr Piecko, na okres od 28.11.2017 r. do 01.12.2017 r.) za 1100 zł.

Brakujące umowy

Wraz z dołączonym do odpowiedzi rejestrem umów zostaliśmy poinformowani, że:

(…) z uwagi na wiążące Trybunał Konstytucyjny klauzule poufności nie zostały opublikowane umowy, odnoszące się do trzech podmiotów. Jednocześnie informuję, iż osoby do tego upoważnione wystąpiły do tych podmiotów o wyrażenie zgody na udostępnienie żądanych przez Państwa danych. Na 26 stycznia br. nie udzielono odpowiedzi. W związku z tym, w terminie 7 dni, licząc od 29 stycznia br., zostaniecie Państwo powiadomieni, czy podmioty te udzieliły odpowiedzi, jeżeli tak, zostaną Państwu przekazane żądane dane.

Czekamy na odpowiedź Trybunału. W przypadku otrzymania decyzji o odmowie udostępnienia informacji, zaskarżymy ją do sądu administracyjnego.

Złożyliśmy także wniosek o udostępnienie rejestru umów za okres od 29 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., żeby uzyskać pełną wiedzę o umowach zawartych w Trybunale w 2017 r.

Czy doczekamy się rejestru umów publikowanego na stronach Trybunału?

Julia Przyłębska nie uwzględniła złożonej przez Sieć Watchdog petycji o publikowanie w Internecie rejestru umów gdyż uznała, że “(…) z analizy treści wniosków kierowanych do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że zainteresowanie opinii publicznej umowami zawartymi przez Trybunału Konstytucyjny jest znikome” (zob. Po zawiadomieniu prokuratury TK publikuje naszą petycję).

Gdy przeczytali o tym użytkownicy portalu Wykop.pl postanowili nie pozostawić złudzeń co do ,,nikłego” zainteresowania wydawaniem środków publicznych przez TK i złożyć swoje wnioski. Skutek? Przedłużanie terminów odpowiedzi oraz informowanie o obłożeniu Trybunału  ,,znaczną liczbą wniosków”.

Czy nie prościej jednak byłoby odpowiedzieć na zainteresowanie obywateli i opublikować rejestr umów na stronie Trybunału?

 

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *