Skarga na działanie Prezesa GUS

SLLGO (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) złożyło do Premiera skargę na działania Prezesa GUS dotyczące niepodawania informacji o liczbie ludności gmin.

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich wyraża zaniepokojenie postępowaniem Głównego Urzędu Statystycznego w przedmiocie niepodawania informacji o liczbie mieszkańców gmin na dzień 31 grudnia 2011 r. Zarząd SLLGO skierował 11 lipca 2012 r. do Prezesa Rady Ministrów skargę na działanie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W skardze zwracamy uwagę, iż trudno zaakceptować stan, w którym gminy będą musiały posługiwać się danymi przybliżonymi dotyczącymi liczby mieszkańców i działać w niepewności co do rzeczywistej kwoty funduszu sołeckiego.

Zwracamy uwagę, iż propozycja GUS, aby przed 31 lipca 2012 r. podczas wyliczania kwoty bazowej, kwoty funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwa, posługiwać się liczbą mieszkańców na dzień 31 grudnia 2010 r. z jednoczesnym sugerowanie korygowania tej liczby w późniejszym terminie, może być źródłem istotnych problemów dla gmin. Kwota bazowa nie może bowiem być tymczasowa i podlegać korygowaniu w nieokreślonym terminie i  trybie, szczególnie po przekazaniu przez gminy informacji o wysokości funduszu sołeckiego i podjęciu przez mieszkańców decyzji o przedsięwzięciach finansowanych z funduszu. Kwota bazowa musi być wyliczona w oparciu o jednoznacznie określone dane, bez korekty, która wstecznie jest niemożliwa.

Stowarzyszenie skierowało również skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie w związku nie udzieleniem odpowiedzi na wniosek o informację publiczną w zakresie podania liczby mieszkańców gmin w województwie mazowieckim. Urząd Statystyczny nie udzielił informacji czy jest już w posiadaniu informacji o liczbie mieszkańców – w piśmie skierowanym do Stowarzyszenia, Urząd Statystyczny informuje jedynie o terminie opublikowania powyższych danych (jesień 2012 r.). Liczymy, iż Sąd zobowiąże Urząd Statystyczny do rzeczywistej odpowiedzi na pytanie o liczbę mieszkańców gmin, ujęte we wniosku o informację publiczną.

Skarga SLLGO do Prezesa Rady Ministrów na Prezesa GUS dostępna jest tutaj.

Skarga SLLGO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie wraz z korespondencją w sprawie dostępna jest tutaj.

Artykuł ze strony Portalu Funduszy Sołeckich – www.funduszesoleckie.pl

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *