Edukacja kierowana przez władzę?

Sieć Obywatelska Watchdog Polska dołączyła do organizacji krytycznie oceniających plany zwiększenia nadzoru władzy nad edukacją. Planowane przepisy wzmocnią pozycję rządzących kosztem innych podmiotów decydujących dotychczas o tym, jak wygląda w Polsce edukacja. To zaś nie znajduje oparcia w przepisach konstytucji – takich jak suwerenność narodu (Art. 4 Konstytucji RP) czy zasada, iż to samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych (Art. 163). Wedle projektowanych przepisów, głos centralnej władzy wykonawczej będzie w sprawach edukacji decydujący, a jej decyzje ostateczne.

Dlatego – wraz z innymi organizacjami – podpisaliśmy następujące stanowisko.

Protest przeciw zmianom w prawie oświatowym

My, niżej podpisani i podpisane, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych, protestujemy przeciw zmianom w prawie oświatowym, przygotowywanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zmiany te zagrażają jakości pracy szkoły, stabilności i niezależności nauczania i wychowania. Jeśli zostaną wprowadzone, szkoła utraci autonomię i podporządkowana zostanie w pełni władzy centralnej. Znacząco pogorszy się sytuacja uczniów i uczennic oraz nauczycielek i nauczycieli. Ograniczone zostanie prawo rodziców do wpływu na ofertę programową szkoły. W szkołach publicznych przedstawiciele władzy będą mieli decydujący głos przy wyborze dyrektora. Będą mogli też wykreślić placówkę niepubliczną z rejestru i odebrać jej uprawnienia do działania. Samorządy lokalne i inne organy prowadzące szkoły stracą wpływ na funkcjonowanie swoich placówek. Planowane rozwiązania naruszają konstytucyjną zasadę pomocniczości. Są próbą powrotu do centralistycznego modelu zarządzania oświatą. Zmierzają do zniszczenia jej różnorodności.

Zapowiedziane zmiany pozwolą kuratorowi odwołać dyrektora placówki publicznej w ciągu 14 dni. Zwolniony z funkcji dyrektor nie będzie mógł nawet odwołać się od tej decyzji. Do odwołania wystarczy niewykonanie przez dyrektora zaleceń pokontrolnych przedstawiciela kuratorium. Nieznane są standardy kuratoryjnej kontroli i kryteria oceny pracy dyrektora. Istnieje poważna obawa, że kuratoryjna kontrola będzie całkowicie uznaniowa i stanie się “pałką na dyrektorów”, którzy realizują program wychowawczy i edukacyjny zgodnie z prawem, ale nie z ideologiczną wykładnią kierownictwa resortu edukacji.

Projektowane zmiany to zamach na autonomię szkoły, dyrektora i nauczycieli i podważenie obowiązujących od lat 90-tych demokratycznych zasad funkcjonowania placówek oświatowych. W trudnej sytuacji polskiego szkolnictwa wyostrzonej pandemią przy brakach kadrowych, złej kondycji fizycznej i psychicznej pracowników oświaty, uczniów i uczennic – straszak w postaci natychmiastowego odwołania dyrektora destabilizuje pracę szkoły, wprowadzając poczucie niepewności. Jeśli ze statku znika kapitan, załoga traci motywację i poczucie bezpieczeństwa. Nauczyciele i nauczycielki, uczennice i uczniowie, zostają pozbawieni wsparcia i stabilnego przywództwa.

Zapowiedziane zmiany uderzają także w autonomię kierownictwa i rad szkół w zakresie programu nauczania i sposobów realizacji podstawy programowej oraz programu profilaktyczno-wychowawczego. Dyrektor będzie zobowiązany uzyskać zgodę kuratorium na działania prowadzone przez organizacje społeczne w szkołach. Organizacje te od lat pomagają nauczycielkom i nauczycielom w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych – od przedszkola do ostatnich klas szkół średnich. Prowadzą szkolenia, tworzą materiały dydaktyczne, wprowadzają do szkół nowe metody nauczania i oceniania, a także udzielają bezpośredniego wsparcia dzieciom i młodzieży. W czasie pandemii pomagały rozwijać kompetencje cyfrowe oraz oferowały wsparcie metodyczne i psychologiczne.

Edukacja obywatelska, globalna, klimatyczna, lokalna i regionalna, edukacja cyfrowa i medialna, ocenianie kształtujące, metoda projektu, wolontariat szkolny – to wszystko w szkołach dzieje się dzięki współpracy z organizacjami. Organizacje prowadzą swoje działania w oparciu i w granicach obowiązującego prawa, w zgodzie z konstytucyjną zasadą subsydiarności i wolności zrzeszania. Obserwując publiczne działania ministerstwa, obawiamy się, że w efekcie planowanych zmian funkcjonować będą nieformalne listy organizacji “polecanych” i “niepożądanych”. Tymczasem szkoła, jako instytucja realizująca publiczne zadania, ma konstytucyjny obowiązek zapewnić równość i poszanowanie przekonań wszystkich obywateli, nie tylko tych, którzy podzielają poglądy obecnego kierownictwa resortu. Ma też obowiązek respektować prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Wbrew deklaracjom ministerstwa projektowane zmiany zamiast wzmacniać, osłabiają wpływ rodziców na proces edukacji swoich dzieci. Przedstawiciele rodziców mogą wprawdzie brać udział w komisji konkursowej wybierającej dyrektora placówki, ale wobec pięciokrotnej przewagi przedstawicieli kuratorium, ich opinia nie będzie się liczyć. Nawet jeśli będą chcieli, by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach i projektach edukacyjnych oferowanych przez organizację społeczną, nie będzie to możliwe, gdy kurator nie zgodzi się na jej działanie w szkole.

Stanowczo sprzeciwiamy się planowanym przez rząd zmianom w polskiej oświacie. Będziemy monitorować prace nad rządowymi projektami oraz podejmować wszelkie zgodne z prawem i procesem stanowienia prawa działania, by nie dopuścić do ich wprowadzenia. Będziemy przedstawiać nasze pomysły na dobrą, przyjazną dzieciom, rodzicom i nauczycielom i nauczycielkom szkołę, przygotowującą do funkcjonowania we współczesnym świecie i mierzenia się z wyzwaniami XXI wieku.

Lista podpisów organizacji
Podpisy pod oświadczeniem zbierane są na ngo.pl na stronie: https://publicystyka.ngo.pl/organizacje-protestuja-przeciw-zmianom-w-prawie-oswiatowym-dolacz-sie

 1. Akcja Demokracja
 2. Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego
 3. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 4. Fundacja ADRA Polska
 5. Fundacja Aktywności Lokalnej
 6. Fundacja Autonomia
 7. Fundacja Bęc Zmiana
 8. Fundacja Centrum Cyfrowe
 9. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
 10. Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka
 11. Fundacja CultureLab
 12. Fundacja Dobra Wola
 13. Fundacja Dobrej Edukacji
 14. Fundacja Go’n’Act
 15. Fundacja im. Stefana Batorego
 16. Fundacja Ja, Nauczyciel
 17. Fundacja Liberté!
 18. Fundacja na rzecz Praw Ucznia
 19. Fundacja Obywatelska Wielkopolska
 20. Fundacja Ośrodka KARTA
 21. Fundacja Otwarty Plan
 22. Fundacja Pole Dialogu
 23. Fundacja Przestrzeń dla Edukacji
 24. Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego
 25. Fundacja Stocznia
 26. Fundacja Szkoła z Klasą
 27. Fundacja Wolne Sądy
 28. Fundacja WWF Polska
 29. Gdańska Fundacja Oświatowa
 30. Instytut Spraw Publicznych
 31. Komitet Obrony Demokracji
 32. Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)
 33. Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
 34. Moc Inicjatyw
 35. Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”
 36. Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
 37. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 38. Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji
 39. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 40. Stowarzyszenie Amnesty International
 41. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 42. Stowarzyszenie Jeden Świat
 43. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 44. YORGHAS Foundation

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *