Jawność w Ministerstwie Cyfryzacji: kwoty – tak, nazwiska – nie

Ministerstwo Cyfryzacji nie chce ujawnić kalendarza spotkań szefowej resortu, informacji o wynagrodzeniach doradców z jej gabinetu politycznego ani księgi wejść/wyjść. Tajne są też nazwiska osób, które dostały nagrody.

8 kwietnia skierowaliśmy do Ministerstwa Cyfryzacji wniosek następującej treści:min. cyfr,

Wnosimy o udostępnienie:

– księgi wyjść/wejść do budynku (budynków) Ministerstwa za okres od 15 stycznia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r.,
– kalendarza spotkań Ministra Cyfryzacji za okres od 15 stycznia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r.,
– informacji o nagrodach przyznanych pracownikom Ministerstwa w roku 2015 i do 8 kwietnia 2016 r. poprzez podanie imienia i nazwiska, kwoty oraz uzasadnienia przyznania nagrody,
– wymienienia wszystkich kontroli, jakie były prowadzone w Ministerstwie (zewnętrznych i wewnętrznych) od 1 listopada 2015 r. do 8 kwietnia 2016 r. albo podanie linku do strony BIP, na której znajdują się te informacje,
– wymienienia wszystkich audytów, jakie były prowadzone w Ministerstwie (zewnętrznych i wewnętrznych) od 1 listopada 2015 r. do 8 kwietnia 2016 r. albo podanie linku do strony BIP, na której znajdują się te informacje,
– wymienienie wszystkich doradców Ministra (imię i nazwisko) wraz z podaniem wynagrodzenia wypłaconego w styczniu, lutym, marcu 2016 r.

Po 2 miesiącach (8 czerwca) otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 8 kwietnia 2016 r. poniżej przekazuję informacje, o które się Państwo zwróciliście:
Ad. 1
Odpowiadając na pytanie o księgę wyjść/wejść do Ministerstwa za okres od 15 stycznia br. do dnia 8 kwietnia br. uprzejmie informuję, że informacja ta nie stanowi informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.). Ewidencja gości Ministerstwa Cyfryzacji prowadzona jest w formie elektronicznej w Recepcji MC. Nie zawiera ona informacji o sprawach publicznych, jako że przedstawia informacje o personaliach osób spoza aparatu administracji publicznej, sporządzaną dla potrzeb organizacyjnych, zachowania bezpieczeństwa w budynku Ministerstwa. Jest to nośnik o charakterze wewnętrznym, czysto technicznym, pomocniczym, służącym do zarządzania budynkiem. Gromadzenie i posiadanie tego typu informacji nie jest wymagane przepisami prawa, nie jest dokonywane w związku z ustawową działalnością organu, wspomaga jedynie pracę Recepcji w sferze porządku i bezpieczeństwa w budynku Ministerstwa.

Ad. 2
Odpowiadając na pytanie o kalendarz Ministra za okres od 15 stycznia br. do dnia 8 kwietnia br. uprzejmie informuję, że informacja ta nie stanowi informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.). Nadmienić bowiem należy, że sekretariat Ministra prowadzi elektroniczny terminarz spotkań Ministra. Ma on charakter pomocniczy, roboczy, wspomagający organizację i planowanie pracy sekretariatu oraz spotkań Ministra. Spotkania organizowane ad hoc przeważnie nie są odnotowywane, jednocześnie wiele planowanych spotkań wpisanych do terminarza nie dochodzi do skutku ze względu m.in. na zmiany harmonogramu zajęć Ministra. Terminarz ten nie zawiera zapisów umożliwiających szczegółowe odtworzenie dnia pracy Ministra.

Ad. 3
W załączniku nr 1 przesyłam listę dot. przyznanych pracownikom Ministerstwa w roku 2015 i do 8 kwietnia 2016 r. nagród. Ze względu na ochronę, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dane w postaci imienia i nazwiska pracowników Ministerstwa Cyfryzacji wymienionych w załączniku nr 1 do pisma zostały zanonimizowane. We wnioskowanym okresie nagrody zostały przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134, z późn. zm.) Uzasadnieniem ich przyznania dla osób wymienionych na załączonej liście były ich osiągnięcia w pracy zawodowej, inicjatywa i zaangażowanie w realizowane obowiązki, twórczy i indywidualny wkład w realizację powierzonych zadań, skuteczne rozwiązywanie problemów, a także dążenie do podnoszenia standardów wykonywania obowiązków służbowych.

Ad. 4 i 5
W okresie od 1 listopada 2015 r. do dnia 8 kwietnia br. były przeprowadzane następujące kontrole i audyty zewnętrzne:
 Audyt systemu kontroli i zarządzania w ramach POIG 2007-2013;
 Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy dot. prawnej ochrony pracy;
 Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. – realizacja wydatków budżetu państwa i środków europejskich, realizacja dochodów budżetowych, prawidłowość sprawozdań;
 Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 27 – Informatyzacja.
W okresie od 1 listopada 2015 r. do dnia 8 kwietnia br. MC nie przeprowadziło kontroli wewnętrznej, natomiast były przeprowadzane następujące audyty wewnętrzne:
 Obsługa kierownictwa w zakresie elektronicznego załatwiania spraw w EZD, zgodnie z przyjętą instrukcją kancelaryjną i ustalonymi kategoriami RWA dla obiegu elektronicznego;
 Samoocena kontroli zarządczej w MC za 2015 rok;
 Elektroniczne podpisywanie aktów prawnych w świetle wdrożonego elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Ad. 6
Informacja o doradcach zatrudnionych w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji. Obecnie w Gabinecie Politycznym Ministra na stanowisku doradcy jest zatrudniona 1 osoba. Jednocześnie z uwagi na ochronę, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, dane w postaci imienia i nazwiska pracowników Ministerstwa Cyfryzacji wymienionych w załączniku nr 2 do pisma zostały zanonimizowane.

Dokumenty:

Komentarz do sprawy: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/950412,dostep-do-informacji-publicznej-naqgrody-w-ministerstwie.html

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *