ALERT – możliwe „przestępstwo” w NBP

Na podstawie art. 3a Prawa prasowego pytania dziennikarzy dotyczące działania instytucji publicznych muszą być traktowane jako wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje, że wnioski mogą być składane ustnie (szybkość postępowania). Jeżeli dziennikarze zadali pytania o wynagrodzenia konkretnych osób zatrudnionych w Narodowym Banku Polskim podczas konferencji, to skutecznie złożyli wnioski o udostępnienie informacji publicznej (art. 10 ust. 2 udip). Brak odpowiedzi w tym wypadku należy potraktować jako przestępstwo z art 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wynagrodzenia Martyny Wojciechowskiej i Kamili Sukiennik są jawne i nie podlegają ochronie prywatności, ze względu na ich status zatrudnienia w Narodowym Banku Polskim, o czym przesądza art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. lubiący pracowitych na służbie RP

    Kto do prokuratora doniesie?
    A może jemu zechce się pracować i ” z urzędu”?
    Który warszawski jest właściwy miejscowo dla miejsca popelnienia przestępstwa z art. 21 uoddip ?

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *