Prokuratura za ujawnienie jawnych umów?

Gazeta Wyborcza poinformowała, że prokuratura w Świdnicy podjęła działania w związku ze złożonym przez prezesa TVP S.A. Jacka Kurskiego zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników opolskiego ratusza. Sprawa wiąże się z upublicznieniem przez dziennikarzy informacji o treści umowy zawartej pomiędzy TVP S.A. a miastem Opolem na organizację słynnego festiwalu muzycznego.

Sprawa, jak wynika z artykułu, ma dotyczyć ujawnienia tajemnicy przedsiębiorcy chronionej na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W naszej opinii problem, jaki pojawia się w tym kontekście, dotyczy tego, czy umowy tego rodzaju mogą być wyłączone z jawności.

Warto tu przypomnieć nieco podobną sprawę dotyczącą umów na emisję spotów reklamowych zamówionych w TVP S.A. przez ARMiR, o której pisaliśmy w artykule: ARiMR i TVP S.A. – sąd rozstrzygnie czy umowa na spoty reklamowe jest jawna.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 lipca 2013 r. (sygn. akt I OSK 511/13) uznał pierwszeństwo tajemnicy przedsiębiorcy TVP S.A. przed jawnością. Wyrok ten często przytaczany jest przez organy administracji w pismach odmawiających udostępnienia umów przez nie zawieranych. Warto wskazać jednak, że już w kilka dni po wydaniu wyroku przez NSA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała Wystąpienie pokontrolne Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2013 r. (znak DKN-583-4(46)/12/13), w którym wskazała, że:

Sfinansowanie (blisko 1,8 mln zł) spotów telewizyjnych, wykorzystujących wizerunek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa ARMiR było niecelowe i naraziło na zarzut nadużywania zajmowanych stanowisk publicznych w celach autopromocji w 2011 r. w okresie kampanii wyborczej do Sejmu i w 2012 (w listopadzie miał miejsce kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego)

Wydaje się zatem, że TVP S.A. będzie w kontekście wspomnianego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego twierdziła, że nie może udostępniać umów, jakie zawiera – nawet, jeśli podpisane są z innym podmiotem publicznym.

W naszej ocenie umowy te podlegają jawności i co do zasady w całości powinny być udostępniane. Powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorcy powinno mieć charakter wyjątkowy i dotyczyć wyłącznie kwestii  informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub inne informacji posiadających wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Jednakże nawet tak uregulowanej tajemnicy przedsiębiorstwa nie można stosować do spółek publicznych, ponieważ mogłoby to, tak jak w wyżej wymienionym wyroku NSA, doprowadzić do działania tych spółek poza kontrolą społeczną.

Wysłaliśmy do TVP S.A. i Prezydenta Opola wnioski o udostępnienie umów zawartych między nimi w latach 2016 i 2017.

Nasze stanowisko w sprawie wyślemy również do Prokuratury w Świdnicy.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. czytelnik pospolity

    Dobry artykuł i dobry ruch tego watchdoga.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *