Od 2003 roku stoimy na straży prawa do informacji. Postrzegamy je nie tylko jako warunek dobrego państwa, ale przede wszystkim jako jedno z praw człowieka, które chroni ludzką godność, daje wolność wyrażania opinii i bezpieczeństwo przed nadużyciami władzy.

 

Zdjęcie: Bartosz Bokowski. Dziękujemy Agencji Gazeta za udostępnienie fotografii.
Zdjęcie: Bartosz Bokowski
W ramach swoich działań Stowarzyszenie:
 • uczy o prawach oraz o tym, jak być watchdogiem. Robi to na wiele sposób – poprzez dedykowaną stronę: informacjapubliczna.org, a także organizując spotkania w całej Polsce.
 • sprawuje codzienną kontrolę obywatelską poprzez składanie wniosków o informację publiczną i pytanie o tematy pojawiające się w publicznej debacie i budzące zainteresowanie mediów.
 • monitoruje wybrane obszary życia publicznego. Przykładem takiego działania jest monitoring jawności nagród w samorządach czy monitoring szpitali pod kątem obowiązku publikowania protokołów z kontroli.
 • inicjuje sprawy sądowe. Jeśli instytucja zobowiązana do odpowiedzi na wniosek o informację publiczną nie realizuje go, Stowarzyszenie wkracza na drogę sądową.
 • prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne, udzielając rocznie ok. 2000 porad prawnych z zakresu dostępu do informacji publicznej, funduszu sołeckiego i regulacji dotyczących wpływania na decyzje rządzących, zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym.
W ciągu 19 lat swojej działalności Sieć Obywatelska Watchdog Polska uczestniczyła w około 1200 sprawach sądowych dotyczących prawa do informacji. Niektóre z nich miały przełomowe znaczenie, poniżej lista ważnych spraw sądowych Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.
 1. Jawność danych dotyczących nazwisk zleceniobiorców instytucji publicznych (Wyrok SN z 8 listopada 2012 r., I CSK 190/12)
 2. Prawo do sądu w sprawach o dostęp do informacji publicznej (Postanowienie składu Siedmiu Sędziów NSA z 21 marca 2016 r., I OPS 3/15)
 3. Stwierdzenie niekonstytucyjności artykułu ustawy o dostępie do informacji publicznej wprowadzonego w 2011 w sposób niezgodny z zasadami legislacji (wyrok TK z dnia 18 kwietnia 2012 r., K 33/11)
 4. Jawność działalności partii politycznych (Wyrok NSA z 18 grudnia 2014, I OSK 611/14)
 5. Tarcza antykorupcyjna (Wyrok NSA z 17 czerwca 2011 roku, I OSK 491/11)
 6. Jawność procesu legislacyjnego, czyli o projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (wyrok NSA z 10 stycznia 2014 r., I OSK 2213/13)
 7. Jak nie przeprowadzać konsultacji z mieszkańcami (wyrok NSA z 5 listopada 2015 r., II OSK 518/14)
 8. Imiona i nazwiska osób uczestniczących w zebraniu wiejskim (wyrok NSA z 6 grudnia 2012 r., I OSK 2021/12)
 9. Polski Związek Piłki Nożnej nie może lekceważyć obowiązków jawnego działania. O transparentnym działaniu tych, którzy korzystają z pieniędzy publicznych (postanowienie NSA z 26 lipca 2012 r., I OZ 524/12)
 10. Jawne wynagrodzenia członków gabinetu politycznego ministra (wyrok NSA z 20 maja 2016 r., I OSK 3238/14)
 11. Jawność konkursów publicznych (wyrok WSA w Warszawie z 11 grudnia 2012 r., II SAB/Wa 395/12)
 12. Nagrania z kamer straży marszałkowskiej sprzed sejmu jawne (Wyrok NSA z 22 października 2019 roku)

Jeśli chcesz się więcej o nas dowiedzieć, zajrzyj koniecznie do Dużego Formatu, w którym Szymon Osowski i Agnieszka Podgórska opowiadają o prawie do informacji publicznej, czyli o tym, dlaczego możemy zajrzeć do kalendarza ministra i nagrać sesję rady gminy oraz o wielu innych ciekawych rzeczach.

Zapraszamy również do przeczytania raportu z piętnastolecia naszej organizacji, które świętowaliśmy w 2018 roku.

grupa_sllgo_6c28