Po niemal trzech latach sporów ujawniono kwotę za Netto Arenę

zdjęcie: Artur Andrzej,CC BY-SA 3.0

Mamy kolejny dowód na to, że warto prowadzić sprawy sądowe. Raptem kilka dni po podpisaniu przez Prezydenta Szczecina umowy sponsorskiej społeczeństwo poznało kwotę, o jaką wzbogaci się budżet gminy przez to, że sala widowisko-sportowa będzie „Netto Areną”. Szczecińska Gazeta Wyborcza napisała, że „nikt już nie robi tajemnic”.

Przez ostatnie trzy lata (gdy obowiązywała poprzednia umowa) staraliśmy się poznać warunki finansowe ustalone przez miasto z przedsiębiorcą. W końcu, na początku stycznia 2021 r., po wygranych sprawach sądowych, udało się ujawnić te informacje. Szkoda, że dopiero po zakończeniu obowiązywania umowy i batalii sądowej.

Trzy lata – trzy wyroki sądów

Historia naszego sporu w sprawie Netto Areny to kilka wyroków sądowych. Zapadły one w związku z decyzją o odmowie udostępnienia informacji publicznej, którą utrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie. Chodziło o ten fragment umowy pomiędzy Netto sp. z o.o. a Gminą Miasto Szczecin, w którym strony uzgodniły finansowe warunki współpracy. W udostępnionym skanie umowy zasłonięto § 9, który dotyczył tej właśnie kwestii. Sprawę zainicjował zaś wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 9 stycznia 2018 r.

Najpierw rację przyznał nam WSA w Szczecinie w wyroku z 3 lipca 2018 r. (II SA/Sz 498/18). Wyrok ten zaskarżyło Kolegium, jak się okazało – skutecznie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 stycznia 2020 r. (I OSK 3514/18) nakazał sądowi pierwszej instancji raz jeszcze zająć się sprawą.

Zainteresowanych odsyłamy do opublikowanych wcześniej tekstów o sprawie:

WSA w Szczecinie w wyroku z 14 maja 2020 r. (II SA/Sz 153/20), po ponownym rozpatrzeniu sprawy, kolejny raz przyznał nam rację. W rozstrzygnięciu uchylił zarówno zaskarżoną decyzję SKO w Szczecinie, jak i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Szczecina. Tym razem wyroku nie zaskarżono, stał się on prawomocny.

Osią sporu było ustalenie, czy Prezydent Szczecina zasadnie odmawia udostępnienia informacji o warunkach współpracy z Netto sp. z o.o. z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy. Sprawa jest specyficzna z tego względu, że o ile zwykle to podmiot publiczny płaci podmiotowi spoza administracji, to w tym przypadku sytuacja jest odwrotna. Netto sp. z o.o. zobowiązała się do świadczeń pieniężnych, podczas gdy miasto – w ramach dysponowania mieniem komunalnym – zgodziło się, aby spółka mogła wykorzystywać miejską halę do celów promocyjnych.

W wyroku WSA w Szczecinie z 14 maja 2020 r. Sąd uznał, iż odmowa udostępnienia informacji publicznej z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy byłaby zasadna, gdyby rzeczywiście udostępnienie informacji, mającej wartość gospodarczą, mogło uderzyć w przedsiębiorcę, w tym w jego pozycję na rynku. Jednak, zdaniem składu orzekającego, z taką sytuację nie mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Oddajmy głos szczecińskiemu sądowi:

  • Zawarcie umowy sponsorskiej, zważywszy na powszechną praktykę zawierania tego rodzaju umów przez różnego rodzaju podmioty działające w branży podobnej do Spółki Netto, trudno uznać za działanie innowacyjne. Gdyby jednak przyjąć taką tezę, to należałoby wówczas uznać, że zastrzeżeniu powinna podlegać cała treść umowy, bowiem to w jej kolejnych paragrafach określono szczegółowo jej zakres oraz prawa i obowiązki stron i to właśnie te informacje, a nie wartość umowy mogłyby przesądzić o innowacyjności przyjętych rozwiązań i ich odmienności od powszechnie funkcjonujących tego typu umów. Tymczasem za innowacyjny Spółka uznała tylko ten paragraf umowy, który odnosi się do wysokości wynagrodzenia i sposobu jego płatności, który w ocenie sądu, jest regulacją typową.
  • W realiach badanej sprawy, wbrew wywodom organów i samej Spółki nie zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia konkurencji informacji, które pozwalałyby na oszacowanie budżetów reklamowych. Tego rodzaju teza wydaje się być ryzykowna zważywszy na to, że – jak wskazuje sama Spółka, jest jednym z wiodących na terenie województwa zachodniopomorskiego podmiotów w zakresie handlu dyskontowego. Jej działalność marketingowa prowadzona jest w wielu obszarach, a zatem ujawnienie informacji o wysokości środków przeznaczonych na jeden z nich nie daje możliwości oszacowania na tej podstawie wydatków na pozostałe działania Spółki w tym obszarze. Byłoby to, zdaniem sądu możliwe, gdyby umowa zawierała takie uregulowania, z których wynikałoby jakim budżetem marketingowym dysponuje Spółka, albo dane, które pozwoliłyby na odtworzenie posiadanych przez nią środków przeznaczonych na promocję i reklamę, a takich zapisów w § 9 umowy nie ma. Twierdzenia organu w tym zakresie należy zatem uznać za hipotetyczne i nieznajdujące oparcia w obiektywnej ocenie treści § 9 umowy.
  • Nie ma racjonalnych przesłanek do wywodzenia, iż na podstawie wydatków związanych z realizacją umowy sponsorskiej, a więc wydatków na jeden z wielu elementów składających się na działania promocyjne, konkurencja jest w stanie odtworzyć stawki, jakie Spółka Netto jest w stanie uzyskiwać u swoich kontrahentów.

Korzystny dla nas wyrok nie został zaskarżony. Przyjęliśmy to z nadzieją, zwłaszcza że nieuchronnie zbliżał się koniec obowiązywania umowy sponsorskiej, którą podpisano na 3 lata, od 3 stycznia 2018 r. do 3 stycznia 2021 r.

Pandemiczne wakacje 2020 r. minęły, a my wciąż nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, jak nasz wniosek z 9 stycznia 2018 r. będzie zrealizowany.

Może to SKO w Szczecinie zwlekało z przekazaniem akt sprawy (wraz z prawomocnym wyrokiem) do Prezydenta Szczecina. Z kolegium otrzymaliśmy jednak informację, że akta zostały odesłane do organu 12 sierpnia 2020 r., zaś przesyłka dotarła 13 sierpnia 2020 r.

Z uwagi na to, że Prezydent Szczecina wciąż nie zrealizował naszego wniosku, 26 listopada 2020 r. skierowaliśmy do WSA w Szczecinie skargę na bezczynność.

Tym razem nie tylko minęły pandemiczne święta, ale też okres obowiązywania umowy ze sponsorem tytularnym Netto Areny.

7 stycznia 2021 r. otrzymaliśmy pismo, datowane na 9 grudnia 2020 r., w którym poinformowano nas, że umowa z Netto sp. z o.o. została udostępniona w rejestrze umów szczecińskiego magistratu. Umowę można znaleźć tutaj.

Kolejne pismo z urzędu otrzymaliśmy 12 stycznia 2020 r. Przeproszono nas (treść pisma) za nieprzesłanie odpowiedzi w wymaganym terminie. Wytłumaczono, że żądana przez Sieć Watchdog informacja została zamieszczona w BIP 9 grudnia 2020 r., „jednakże braki kadrowe, spowodowane pandemią wirusa COVID-19, spowodowały wysłanie powyższej informacji do Państwa drogą elektroniczną dopiero 7 stycznia 2021 roku”. Faktycznie, metadane, zamieszczone na stronie podmiotowej BIP UM Szczecina w zakładce rejestrem umów potwierdzają, że zmiany treści dokonano właśnie 9 grudnia 2020 r.

Bardziej niż zwłoka w tym przedświątecznym czasie martwi nas fakt, że przez cały wrzesień, październik i listopad 2020 r. organ nie wykonał wniosku, pomimo że dysponował aktami sprawy, przesłanymi przez Kolegium. Ujawnienie w tym czasie informacji, której dotyczyły sprawy sądowe, być może pozwoliłoby poruszenie tematu sponsoringu przez media. Być może skończyłoby się to zaoferowaniem przez inny podmiot korzystniejszej kwoty, niż uczyniło to Netto sp. z o.o., na czym zyskałby budżet miasta.

Mamy nadzieję na zamknięcie wątku Netto Areny. Czekamy jeszcze tylko na udostępnienie zawartej w styczniu 2021 r. umowy w BIP (liczymy, że nie dojdzie do wyłączenia treści postanowień umownych) oraz na zakończenie przed WSA w Szczecinie sprawy dotyczącej bezczynności Prezydenta Miasta po otrzymaniu akt sprawy sądowej.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

    Dodaj komentarz

    Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *