Kto oglądał akta spraw katastrofy smoleńskiej?

Sąd uznaje naszą skargę i nakazuje Prokuratorowi Krajowemu rozpatrzenie naszego wniosku o informację publiczną, w którym prosimy o podanie imion i nazwisk osób mających wgląd w akta spraw dotyczących katastrofy smoleńskiej.

Przepisy prawa o prokuraturze umożliwiają udzielanie informacji na temat prowadzonych spraw. Nas zainteresowało, kto zaglądał w akta postępowań związanych z katastrofą smoleńską.

Prokuratura nie chciała udostępnić nam tych danych, więc złożyliśmy skargę do sądu. Piszemy o tym w tekście Czy politycy mają dostęp do akt postępowań w sprawie katastrofy smoleńskiej? Sprawę właśnie rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z 10 grudnia 2018 r., II SAB/Wa 419/18.

Sąd uznał m.in.:

Wnioskodawca ubiega się zatem o udostępnienie mu informacji o działaniach prokuratury podejmowanych w związku z przedmiotowymi postępowaniami przygotowawczymi na podstawie art. 12 § 1 i 2 ustawy – Prawo o prokuraturze. Chodzi tu zatem o informacje przedstawione organom władzy publicznej, a także innym osobom – jeżeli informacje takie mogły być istotne dla bezpieczeństwa państwa lub jego prawidłowego funkcjonowania (art. 12 § 1) oraz informacje przekazywanie mediom z uwagi na ważny interes publiczny (art. 12 § 2). Informacja o powyżej wskazanych działaniach jest zdaniem Sądu, informacją publiczną. Tym samym spełniona została przesłanka przedmiotowa. Zwrócić ponadto uwagę należy, że również pytanie o dostęp do akt postępowania przygotowawczego winno być, zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku, analizowane poprzez pryzmat art. 12 § 1 i 2 ustawy – Prawo o prokuraturze.

Wobec powyższego w sprawie tak opisanych działań prokuratury nie ma zastosowania przepis art. 156 § 5 i 5a k.p.k. Przepis art. 156 § 5 dotyczy bowiem udostępniania akt sprawy, w toku postępowania przygotowawczego, stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym. (…). Zawarty zatem w odpowiedzi na skargę wywód organu Sąd uznaje za chybiony w tym znaczeniu, że nieodnoszący się do żądania wniosku.

Zatem bezwzględnie nasz wniosek dotyczył informacji publicznej, a Prokurator Krajowy nie może w tym przypadku powoływać się na przepisy dotyczące dostępu do akt postępowania stron, obrońców i pełnomocników. Prokurator Krajowy powinien wykonać wniosek zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Czy to oznacza, że dowiemy się, kto dostał informacje o postępowaniach dotyczących katastrofy smoleńskiej?

Możliwe scenariusze

Pierwszy – wyrok jest nieprawomocny, więc Prokurator Krajowy może złożyć skargę kasacyjną, co spowoduje, że na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy czekamy jeszcze 2 lata.

Drugi – Prokurator może zgodnie z wyrokiem sądu rozpatrzeć wniosek, powołując się przy tym na ochronę prywatności osób, którym udostępnił informacje. W tym wypadku będzie musiał wydać decyzję odmowną, którą będziemy mogli zaskarżyć do sądu. Jednak w przypadku polityków ochrona prywatności nie byłaby, naszym zdaniem, zasadna na gruncie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Trzeci – prokuratura może po prostu odpowiedzieć na nasz wniosek, udostępniając żądane przez nas dane. Ten wariant jest najmniej prawdopodobny, ale może nas zaskoczy.

Czekamy na działania Prokuratora Krajowego.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *