Wysokość diet radnych – monitoring Strońskiego Forum Obywatelskiego

We wrześniu 2010 r. Strońskie Forum Obywatelskie przeprowadziło monitoring uchwał rad gmin powiatu kłodzkiego i Rady Powiatu Kłodzkiego. Poniżej prezentujemy raport z tego badania.

Raport z monitoringu “Zgodność z prawem obowiązujących uchwał jednostek samorządu terytorialnego w powiecie kłodzkim dotyczących zasad i wysokości diet radnych”

Monitoring przeprowadziło Strońskie Forum Obywatelskie, we wrześniu 2010 roku.

 

Przeanalizowano następujące uchwały rad gmin:

1.Uchwała nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19.12.2002 roku

2.Uchwała nr XIX/116/08  Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 28.02.2002 roku

3.Uchwała nr II/7/06 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 29.11.2006 roku

4 a. Uchwała nr III/29/02 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.12.2002 roku

4 b. Uchwała nr XIII/95/03 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 22.10.2003 roku

4 c. Uchwała nr XVI/122/04 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16.01.2004 roku

4 d. Uchwała nr XXVI/159/04 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30.06.2004 roku

5.Uchwała nr XIV/84/07 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 28.12.2007 roku

6.Uchwała nr XX/144/2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 29.04.2004 roku

7.Uchwała nr 140/V/2008 Rady Gminy Kłodzko z dnia 19.02.2008 roku

8.a Uchwała nr XV/116/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29.11.2003 roku

8.b Uchwała nr XV/115/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29.11.2003 roku

9.Uchwała nr 116/XV/08 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26.02.2008 roku

10.Uchwała nr 213/XXVI/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24.11.2004 roku

11.Uchwała nr XII/78/07 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25.10.2007 roku

12.Uchwała nr XXI/166/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25.01.2008 roku

13.Uchwała nr II/6/02 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 19.11.2002 roku

14 a. Uchwała nr IV/32/03 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27.01.2003 roku

14 b. Uchwała nr IX/73/03 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 16.06.2003 roku

Przeanalizowano:

15.Uchwałę nr LIV/639/2006 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28.06.2006 roku

oraz oświadczenia majątkowe przewodniczących rad gminnych w części dotyczącej wysokości otrzymanych diet.

 

W analizie oparto się o:

1.Ustawę z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym

2.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 roku w sprawie maksymalnych wysokości diet przysługujących radnemu gminy

3.Wyrok WSA w Gliwicach IV SA/Gl 581/07 z dnia 17.09.2007 roku

4.Wyrok WSA w Gliwicach IV SA/Gl 373/09 z dnia 27.08.2009 roku

5.Ustawę z dnia 05.06.1998 roku o samorządzie powiatowym

6.Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 roku w sprawie maksymalnych wysokości diet przysługujących radnemu powiatu

Stawkę bazową do obliczenia maksymalnej diety, oraz stawkę minimalnego wynagrodzenia  przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów;

stawka bazowa wynosi dla lat 2008-2010 – 1766,46 zł.

Maksymalna wysokość diety miesięcznej wynosi więc dla gmin poniżej 15 tys. mieszkańców: 1325zł, a dla gmin od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców 1766,46zł.

Minimalne wynagrodzenia: 2008 – 1126 zł,  2009 – 1276 zł,  2010 – 1317 zł.

Wyniki monitoringu

W uchwałach numer ( numeracja przyjęta przez autorów raportu):

3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14 a, 14 b, 15.

bezpodstawnie uprzywilejowano pozycję przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego rady, co jest jednoznaczne z dyskryminacją pozostałych radnych; została w tych przypadkach naruszona zasada równości wynikająca z Konstytucji.

Ponieważ niezwykle istotną zasadą wynikającą wprost z Konstytucji RP jest zasada równości wobec prawa określona w jej art. 32 . Najbardziej generalne sformułowanie tej zasady znalazło wyraz w stwierdzeniu, iż “wszyscy są wobec prawa równi”. Oznacza to prawo do równego traktowania przez władze publiczne, której to zasady władze muszą przestrzegać. Jednakże z tej generalnej zasady wynika także zakaz stosowania dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Dyskryminacji tego rodzaju nie mogą usprawiedliwiać żadne przepisy i żadne przyczyny. Od zasady równości Konstytucja nie zna żadnych odstępstw i wyjątków.Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa to jest art. 25 ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym Rada gminy może ustalić dietę w różnej wysokości w zależności od poziomu obarczenia obowiązkami poszczególnych radnych, a więc w innej wysokości dieta może przysługiwać przewodniczącemu rady, jego zastępcy a innej radnym nie pełniącym funkcji. Żaden przepis prawa nie upoważnia natomiast rady do ustalenia innych zasad w przyznawaniu wymienionego świadczenia. Wprowadzając takie rozróżnienie Rady złamały zasadę legalizmu.

W uchwałach numer ( numeracja przyjęta przez autorów raportu): 2, 7, 8, 11, 13, 14 a, 14 b

przyjęto wadliwie jako podstawę naliczania diety wielkość minimalnego  wynagrodzenia, które rośnie dużo szybciej niż kwota bazowa określona rozporządzeniem;  doprowadziło to do sytuacji, w której w ostatnich latach ustalano i wypłacano diety, których wysokość przekracza limit dopuszczalny przez prawo.

W Gminie Wiejskiej Kłodzko ustalono miesięczną dietę Przewodniczącego na 190% minimalnego wynagrodzenia, wynosiło to w 2008r. 2139zł, w 2009r. 2424,4zł., a w 2010r. 2502,3 zł przy dopuszczalnym maksimum 1766,46zł. W skali roku dopuszczalna maksymalna dieta radnego w tej gminie wynosiła 21197,52 zł., a przewodniczący rady otrzymał w 2008r 26136,6zł, w 2009r. 28707,8zł.

W Gminie Radków ustalono miesięczną dietę Przewodniczącego na 125% minimalnego wynagrodzenia, co wyniosło w 2009r. 1595zł., a w 2010r. 1646zł przy dopuszczalnym maksimum 1325zł. W skali roku dopuszczalna maksymalna dieta radnego w tej gminie wynosiła 15900 zł., a przewodniczący rady otrzymał w 2008r. 16085,8zł a w 2009r. 18900zł

W Gminie Lądek Zdrój ustalono miesięczną dietę Przewodniczącego na 140% minimalnego wynagrodzenia, co wyniosło w 2008r. 1576,4zł, w 2009r. 1786,4zł., a w 2010r. 1843,8 zł przy dopuszczalnym maksimum 1325zł. W skali roku dopuszczalna maksymalna dieta radnego w tej gminie wynosiła 15900 zł., a przewodniczący rady otrzymał w 2008r 18916,8zł, w 2009r 20543,6zł.

W Gminie Międzylesie ustalono miesięczną dietę Przewodniczącego na 150% minimalnego wynagrodzenia, co wyniosło w 2008r. 1689zł, w 2009r. 1914zł., a w 2010r. 1975,5 zł przy dopuszczalnym maksimum 1325zł. W skali roku dopuszczalna maksymalna dieta radnego w tej gminie wynosiła 15900 zł., a przewodniczący rady otrzymał w 2008r 20268zł, w 2009r 22968zł.

W Gminie Stronie Śląskie ustalono miesięczną dietę Przewodniczącego na 150% minimalnego wynagrodzenia, co wyniosło w 2008r. 1689zł, w 2009r. 1914zł., a w 2010r. 1975,5 zł przy dopuszczalnym maksimum 1325zł. W skali roku dopuszczalna maksymalna dieta radnego w tej gminie wynosiła 15900 zł., a przewodniczący rady otrzymał  w 2009r 16518,24zł.

 

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *