Tydzień w sądzie

Początek marca to dla nas kumulacja spraw sądowych – w tym tygodniu naliczyliśmy ich aż sześć – jedną przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i pięć przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wszystkie oczywiście dotyczą dostępu do informacji publicznej. Poniżej przedstawiamy harmonogram i krótki opis spraw. Życzcie nam powodzenia!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, II SA/Wa 1684/18, ARiMR (nagrody 2017) – rozprawa 4.03.2019, g. 9.50, s. F

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznała, że informacje dotyczące nagród przyznanym osobom, które zdaniem Agencji nie pełnią funkcji publicznej, nie podlegają jawności. Nie zgadzamy się z taką argumentacją.

Po rozprawie – NSA oddalił naszą skargę.

Naczelny Sąd Administracyjny, I OSK 662 17 (II SAB/Wa 472/16), Ministerstwo Cyfryzacji – rozprawa 05.03.2019, godz. 9.30, s. D

Do Ministra Cyfryzacji złożyliśmy wniosek o ponowne wykorzystanie następujących informacji:

  • kalendarza spotkań Ministra Cyfryzacji w okresie od 1 maja 2016 r. do dnia udostępnienia informacji,
  • księgi wejść i wyjść gości (rejestru wejść/wyjść gości) do Ministerstwa od 1 maja 2016 r. do dnia udostępnienia informacji.

Wyrok WSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1DE9057506

Naczelny Sąd Administracyjny, I OSK 2499/16, MSZ (pismo MSZ do USA) – rozprawa 08.03.2019, godz. 11, s. E

Jest to sprawa naszego klienta, do której przystąpiliśmy jako organizacja społeczna. Dotyczy ona wniosku o udostępnienie pism polskiego rządu skierowanych do USA – tzw. not dyplomatycznych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę i wskazał, że resort nie zrealizował wniosku, przekazując wnioskodawcy jedynie informacje zawarte w dokumencie, skoro żądał udostępnienia dokumentów urzędowych w postaci not dyplomatycznych. Żądane noty dyplomatyczne stanowią informację publiczną i jeżeli nie podlegają wyłączeniu z jawności, to powinny być udostępnione. Jeżeli Minister uważa, że noty z jakichś powodów nie mogą być udostępnione, to powinien wydać decyzję odmowną. Resort złożył skargę kasacyjną, którą teraz zajmie się NSA.

Wyrok WSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/275917014C

Naczelny Sąd Administracyjny,  I OSK 781/17, (sygnatura sprawy) – rozprawa 05.03.2019 r, godz. 13, s. D

Wniosek dziennikarki dotyczył udostępnienia informacji o sygnaturze sprawy, za którą określona Wspólnota Mieszkaniowa została obciążana kosztami sądowymi. Wniosek został złożony do spółki komunalnej – 100% udziałów posiada gmina. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie oddalił skargę wskazując m.in.:

Nie każda bowiem informacja, jaką dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej, ma walor informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, lecz tylko ta, która odnosi się do wykonywania zadań publicznych lub gospodarowania mieniem publicznym. Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowym nie wchodzi zaś w zakres zadań publicznych lub gospodarowania mieniem publicznym. Z powyższych względów, w ocenie Sądu, żądana informacja jako dotycząca podmiotu trzeciego, do którego nie znajduje zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej, nie jest informacją publiczną w rozumieniu tej ustawy.

Od tego wyroku pomogliśmy złożyć skargę kasacyjną.

Wyrok WSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7FE9E6BF56

Naczelny Sąd Administracyjny, I OSK 839/17, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie (delegacje prezesa spółki) – rozprawa 05.03.2019r., godz. 13.30, s. D

Wniosek dotyczył udostępnienia dokumentów potwierdzających delegację Prezesa Zarządu szczecińskiego ZWiK-u oraz osób mu towarzyszących oraz wykazu delegacji Prezesa Zarządu oraz osób mu towarzyszących we wskazanym okresie. Spółka uznała, że dane, o które wnioskujemy, nie są informacją publiczną. Wojewódzki Sąd Administracyjny był innego zdania:

Zdaniem Sądu, żądane we wniosku strony skarżącej informacje stanowią informację publiczną, bowiem dotyczą osoby sprawującej funkcję publiczną w organach Spółki (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d) oraz są rodzajem informacji o treści dokumentów, w tym o dysponowaniu majątkiem i środkami publicznymi (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a), gdyż wydatki przeznaczone na delegacje służbowe niewątpliwie należą do sfery wydatków publicznych (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 18 maja 2016 r. II SAB/Gd 61/16 dostępne na stronie internetowej: www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Skargę kasacyjną od tego wyroku złożyła spółka.

Wyrok WSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EADBF19744

Naczelny Sąd Administracyjny, I OSK 865/17, Narodowy Fundusz Zdrowia w Białymstoku (kontrole 2013-2014) – rozprawa 08.03.2019 r., godz. 13.30, s. E

W tej sprawie złożyliśmy do oddziału NFZ wniosek o udostępnienie skanów dokumentacji wszystkich kontroli z lat 2013 – 2014, tak wewnętrznych jak i zewnętrznych, przeprowadzonych przez oddział NFZ wśród świadczeniodawców oraz w samym oddziale NFZ. Wniosek dotyczył informacji, które powinny być w Biuletynie Informacji Publicznej. Oddział NFZ uznał, że wniosek dotyczy informacji publicznych przetworzonych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał naszą skargę, wskazując, że w tej sprawie sąd już raz się wypowiedział:

W konkretnej sprawie organ nie zastosował się w żadnym zakresie do przesłanek wynikających z treści wyżej wymienionego przepisu. Organ odwoławczy podjął jedynie polemikę merytoryczną z uzasadnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 13 października 2015 roku (sygn.,. akt II SA/Bk 549/15), powołując się na inne rozstrzygnięcia w przedmiotowej problematyce, które są odmienne od stanowiska zajętego w wyżej wymienionym wyroku i w konsekwencji uznał, że jeżeli te inne wyroki dotyczą tej samej problematyki i tego samego organu – to nie narusza to przesłanek z art. 153 cyt. powyżej ustawy.

Przypomnieć należy, że w wyroku z 15 października 2015 r., WSA w Białymstoku rozstrzygnął, że wniosek dotyczy informacji publicznej prostej:

Nie bez znaczenia dla oceny złożonego wniosku ma również okoliczność, na jaką zwrócił uwagę autor skargi, że wnioskowane informacje, tj. dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, stanowią informacje o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.i.p. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 3 zd. 1 u.d.i.p. informacje te obligatoryjnie muszą być zamieszczone na stronie podmiotowej danego podmiotu zobowiązanego (art. 8 ust. 3 zd. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.i.p.). Jak słusznie zatem zauważył skarżący, złożony przez niego wniosek dotyczy udostępnienia informacji publicznej, która powinna znajdować na stronie podmiotowej BIP organu. Gdyby zatem informacje te znajdowały się we wskazanym urzędowym teleinformatycznym publikatorze (BIP) to zgodnie z art. 10 ust. 1 u.d.i.p., podmiot zobowiązany nie musiałby udostępniać tych informacji na wniosek. Wystarczyłoby bowiem wskazanie adresu strony internetowej, pod którym informacje te można znaleźć.

Wyrok WSA: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5126AE844A

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *