Opinia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska do zmian rozporządzenia o Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Przedstawiamy naszą opinię z 15 października 2014 r. do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.

 

Warszawa, 15 października 2014 r.
401/KI/SOWP/2014/SOAPT

Sz. P. Andrzej HALICKI
Minister Administracji i Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z ogłoszonymi konsultacjami publicznymi projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska-Watchdog Polska przekłada swoją opinię.

Pozytywnie oceniamy działania Ministra Administracji i Cyfryzacji nakierowane na zwiększenie ilości informacji, które zostaną opublikowane w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej. Szczególnie, że poszerzeniu podlegać będzie również ilość dostawców zasobu informacyjnego.

Wskazujemy jednocześnie, że zasadnym wydaje się nałożenie na zobowiązanych rozporządzeniem dostawców obowiązku przekazania zasobu informacyjnego w postaci rejestru zawieranych przez nich umów. Rejestry takie prowadzone są w zdecydowanej większości podmiotów publicznych. Część z nich – np. Urząd m.st. Warszawy ujawnia rejestry na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Informacje takie są również w posiadaniu organów administracji centralnej. Można wskazać tu na przykład Ministra Zdrowia czy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Urzędy te nie publikują jednak sposób aktywny danych dotyczących zawieranych umów chociaż bez wątpienia stanowią one informację publiczną. Udostępnienie w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej powyższych rejestrów, oprócz wzmocnienia zasady przejrzystości finansów publicznych może mieć istotny wpływ na wzrost oszczędności w wydatkach ponoszonych przez podmioty publiczne. Dzięki udostępnieniu tych informacji możliwe będzie porównywanie wydatków w podobnych obszarach czy identyfikowanie potencjalnych zagrożeń korupcyjnych. Jak wskazują doświadczenia słowackiej organizacji Aliancia Fair-Play, prowadzącej w oparciu o publiczne zasoby informacyjne portalu http://www.otvorenezmluvy.sk/ udostępnienie rejestru zawieranych umów do ponownego wykorzystywania znaczącą poprawia funkcjonowanie administracji oraz zwiększa zaufanie obywateli do działań podejmowanych przez urzędników.

Zwracamy również uwagę, że niektóre nazwy zasobów informacyjnych określonych w projekcie rozporządzenia mają dość ogólny charakter i istnieje obawa jakie i jakiej jakości dane zostaną w rezultacie umieszczone w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej. Za przykład może służyć obowiązek nałożony na Komendanta Głównego Policji do przekazywania zasobu dotyczącego danych statystycznych „(m.in. statystyki przestępstw z k.k.)”. Komendant Główny Policji prowadzi cały szereg statystyk, które ujawnione są m.in. na stronie http://www.statystyka.policja.pl/ i dotyczą one szerokiego spektrum danych. Dodatkowo istnieją inne statystyki, obejmujące m.in. dane z Policyjnego Elektronicznego Systemu Przeprowadzonych Interwencji, Krajowego Systemu Informacji Policji, Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji czy Systemu Statystyki Przestępczości TEMIDA. Ma to o tyle duże znaczenie w przypadku Komendanta Głównego Policji, że nie przejawiał on woli udostępnienia powyższych danych do ponownego wykorzystywania, co spotkało się z negatywnym dla niego rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 stycznia 2014 r. o sygn. akt II SA/Wa 1990/13.

Przypominamy, iż w trakcie prac nad implementacją Dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego liczne środowiska wskazywały na potrzebę umożliwienia ponownego wykorzystywania danych meteorologicznych. Również w preambule implementowanej Dyrektywy wskazano na potencjał wynikający z możliwości wykorzystywania takich informacji publicznych. Jednakże w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej z dnia 26 marca 2014 r. nie zostały uwzględnione dane meteorologiczne. Obowiązek ich przekazywania nie został również określony w ramach proponowanych zmian Rozporządzenia. Problem niedostępności danych meteorologicznych był wielokrotnie sygnalizowany przez Stowarzyszenie Klimatologów Polskich (m. in. www.dostepdodanych.pl/110-2014-wniosek-do-ministerstwa). Mimo zgłaszanych wątpliwości naszym zdaniem nie ma przeszkód, aby w aktualnych pracach na zmianą Rozporządzenia wpisać dane meteorologiczne do zasobów uwzględnionych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej. W tym względzie zwracamy uwagę, iż informacje takie są gromadzone również przez inne podmioty niż PIB IMiGW np. Lasy Państwowe (m.in. http://bit.ly/1rsS6sZ), czy też Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Krajowe Centrum Ratownictwa i Ochrony Ludności, Urzędy Morskie, Urzędy Żeglugi Śródlądowej (m. in. http://www.imgw.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=607; http://rcb.gov.pl/RAPORT_DOBOWY/RD_RCB.pdf; http://www.lubuskie.uw.gov.pl/wbzk/meteorologiczne.html).

Dlatego też zwracamy się o wskazanie w projektowanym Rozporządzeniu danych meteorologicznych jako zasobu informacyjnego przekazywanego do Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej. 

Raz jeszcze podnosimy, iż doceniamy działania zmierzające do zwiększenia zasobów informacyjnych, które mają być ogólnodostępne w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *