Nasza opinia dotycząca rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

14 października 2014 roku złożyliśmy opinię dotyczącą rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

(CC BY 2.0)  License by Thomas Tolkien https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/
(CC BY 2.0)
License by Thomas Tolkien
https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/

 

Warszawa, 14 października 2014 r.

Sz. P. Domicela KOPACZEWSKA

Przewodnicząca Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia
rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt
wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

 

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Uprzejmie prosimy o przyjęcie opinii stowarzyszenia Sieć Obywatelska – Watchdog Polska w przedmiocie rządowego projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk nr 2709).

Sieć Obywatelska – Watchdog Polska jest stowarzyszeniem zajmującym się przejrzystością życia publicznego. Zgodnie z naszą misją, zasadę przejrzystości rozumiemy jako zapewnienie realizacji prawa do informacji, które jest jednym z praw człowieka, w szczególności powszechnego dostępu do informacji o działalności podmiotów publicznych/realizujących zadania publiczne i o wydatkowaniu środków publicznych. Powszechny dostęp oznacza dla nas, że informacja podawana jest niezwłocznie, w sposób pełny, zrozumiały, z własnej inicjatywy, jak i na żądanie.

Rządowy projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych wdrażający Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (L 276/33 z 20 października 2010 r.) określa również zasady dostępu do informacji związanych z procedurami związanymi z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych. W naszej opinii rozwiązania przyjęte w projekcie pozostają zbyt ograniczone i nie gwarantują w pełni realizacji zasady przejrzystości prowadzenia powyższych procedur. Dlatego też popieramy przedłożone Podkomisji rozwiązanie zaproponowane przez Polskie Towarzystwo Etyczne zawarte w Ocenie projektu z dnia 2 października 2014 r. oraz propozycję poprawek do projektu z dnia 5 października 2014 r. przewidującą szersze gwarancje dostępu do informacji publicznej, w szczególności poprzez zapewnienie niezwłocznego i powszechnego dostępu do informacji za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej. W motywie 41 preambuły powołanej dyrektywy stwierdzono, że „aby informować opinię publiczną, ważne jest podawanie do wiadomości publicznej obiektywnych informacji na temat projektów wykorzystujących żywe zwierzęta.” Co prawda rządowy projekt przewiduje w art. 33 ust. 6, że dobre praktyki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz informacje o metodach alternatywnych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki, a art. 36 ust. 2 pkt 4 nakazuje udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki nietechnicznych streszczeń doświadczeń to nie zawarto takiej dyspozycji w stosunku do:

  • wyników oceny retrospektywnej doświadczeń, o której mowa w art. 52;
  • informacji o stwierdzonych naruszeniach, o których mowa w art. 59;
  • rocznych sprawozdań z kontroli, o których mowa w art. 60.

Z uwagi na to, że procedura doświadczeń na zwierzętach wywołuje duże kontrowersje w debacie publicznej, wskazane jest aby w maksymalnym zakresie zagwarantować możliwość funkcjonowania mechanizmów kontroli społecznej. Jednym z podstawowych mechanizmów takiej kontroli jest zapewnienie opinii publicznej niezwłocznego i powszechnego środka umożliwiającego zapoznanie się ze wskazanymi przez Polskie Towarzystwo Etyczne informacjami na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wskazujemy, że informacje, które zgodnie z propozycją Polskiego Towarzystwa Etycznego powinno umieszczać się w Biuletynie Informacji Publicznej stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej. Bezsprzecznie bowiem informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do szeroko rozumianych władz publicznych oraz wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, (por. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 28 i nast.). W związku z powyższym, podmioty będące w posiadaniu tych informacji i tak podlegać będą obowiązkowi udostępnienia powołanych dokumentów w trybie wnioskowym, określonym w art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Aby w pełni zrealizować zasadę określoną w motywie 41 preambuły dyrektywy wskazane jest zatem, aby nie na skutek wniosku, ale by aktywnie informować o wszelkich działaniach związanych z realizacją procedur określonych w projekcie ustawy będącej przedmiotem obrad Podkomisji.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. Juggernaut

    Bardzo chcę jawności w państwie polskim. To prawda, że procedura doświadczeń na zwierzętach wywołuje duże kontrowersje w debacie publicznej. Ponieważ jednak przeważnie w debacie tej udzielają się zdecydowani przeciwnicy prowadzenia takich doświadczeń, nie jestem przekonany, czy oddawanie pełnej kontroli tego sektora społeczeństwu przyniosłoby korzystny rezultat postępowi naukowemu naszej cywilizacji. Przeciwnicy eksperymentów na zwierzętach często wypierają fakt, że większość osiągnięć współczesnej medycyny i wiedzy o zdrowiu człowieka zawdzięczają właśnie eksperymentom na zwierzętach. Gdyby nie one, dalej masowo umieralibyśmy na polio, grypę i dżumę.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *