Minister Finansów musi ujawnić, kogo dotował w ramach programu „Finansowe Wspieranie Eksportu”

Pomagamy Polskiej Zielonej Sieci w uzyskaniu informacji o tym, jakich przedsiębiorców Polska wspiera na rynku zagranicznym. Tym razem zmierzyliśmy się z Ministrem Finansów – z sukcesem.

Na początku była sprawa z KUKE

Na naszych stronach można przeczytać o sprawie, w której pomagaliśmy Polskiej Zielonej Sieci. Dotyczyła ujawnienia przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA listy firm objętych w 2014 r. gwarantowanymi przez Skarb Państwa ubezpieczeniami eksportowymi oraz listy produktów i usług wraz z informacją o ich wartości.

Więcej:

Na kanwie tej sprawy Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z pismem do KUKE, zob.:

W sprawie z KUKE Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę, Sieć Watchdog złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czekamy na jej rozpatrzenie.

Tym razem Minister Finansów odmawia przekazania informacji

Związek stowarzyszeń ekologicznych – Polska Zielona Sieć – zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o udostępnienie

 • informacji w postaci listy firm, które otrzymały pożyczki na sfinansowanie kontraktów eksportowych na zakup polskich towarów i usług w ramach Programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu” od 2014 r. do teraz, a także informacji na temat wielkości tych kredytów oraz rodzaju produktów i usług, których dotyczyły.

Minister Finansów odmówił udostępnienia informacji, tłumacząc, że są objęte… tajemnicą bankową. Uznał, że żądane informacje dotyczą indywidualnych umów kredytowych, zawieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Złożony przez Polską Zieloną Sieć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie zmienił podejścia Ministra.

Polska Zielona Sieć złożyła do WSA w Warszawie skargę na decyzje Ministra,  w której wskazano m.in., że:

 • Minister Finansów nie jest bankiem w rozumieniu Prawa bankowego, więc nie ma podstaw do korzystania przez organ z tajemnicy bankowej,
 • informacja będąca przedmiotem wniosku dotyczy udzielanej przez państwo pomocy publicznej, a przedsiębiorstwa, które po nią sięgają, muszą się liczyć z ujawnieniem informacji z tym związanych.

Wskazano przy tym, że wniosek dotyczył w istocie udostępnienia trzech informacji:

 • listy firm, które otrzymały pożyczki na sfinansowanie kontraktów eksportowych na zakup polskich towarów i usług we wskazanym programie,
 • wielkości poszczególnych kredytów,
 • jakich produktów czy usług dotyczą poszczególne umowy.

 

Sieć Watchdog przystępuje do postępowania

Sieć Obywatelska Watchdog Polska przystąpiła do postępowania przed WSA w Warszawie. W zgłoszeniu do postępowania wskazaliśmy, że:

 • na mocy decyzji odmówiono udostępnienia informacji w całości, natomiast w decyzjach nie odniesiono się do poszczególnych fragmentów wniosku, ani też nie wykazano, że zasadne jest ograniczenie dostępności informacji en block,
 • decyzje zawierają lakoniczne uzasadnienie, co doprowadziło do nadmiernego ograniczenia prawa do informacji publicznej (z treści wydanych decyzji nie wynika ustalenie, że udostępnienie informacji o m.in. wielkości kredytów, w oderwaniu od danych kontrahentów, mogłoby naruszyć jakiekolwiek wartości prawnie chronione, podobnie rzecz się ma z informacją na temat produktów i usług, których dotyczą poszczególne umowy).

W pozostałym zakresie poparliśmy skargę.

Wygrana przed WSA w Warszawie

20 kwietnia 2017 r. przed WSA w Warszawie miała miejsce rozprawa, na której Polską Zieloną Sieć reprezentowała Aleksandra Antonowicz-Cyglicka, Sieć Obywatelską Watchdog Polska, jako uczestnika postępowania, reprezentował radca prawny Adam Kuczyński,  obecny był również Bartosz Wilk z Sieci Watchdog. Nie zjawił się nikt w imieniu Ministra Finansów.

Aleksandra Antonowicz-Cyglicka wskazała podczas rozprawy, że uzyskanie żądanych przez Polską Zieloną Sieć informacji jest niezbędne do oceny skuteczności i adekwatności pomocy rozwojowej, świadczonej przez Polskę.

Przedstawiciele Sieci Watchdog zaakcentowali, że Minister Finansów nie jest bankiem, a w decyzji nie uzasadniono ograniczenia prawa do informacji i nie wskazano, że jest to konieczne dla ochrony innych konstytucyjnych wartości.

WSA w Warszawie w wyroku z 20 kwietnia 2017 r. (II SA/Wa 1832/16) uwzględnił skargę Polskiej Zielonej Sieci, uchylił decyzję Ministra Finansów i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Sędzia sprawozdawca, który przedstawił ustne motywy rozstrzygnięcia, wskazał, że lista firm, które otrzymały wsparcie, powinna zostać udostępniona Polskiej Zielonej Sieci, natomiast ograniczenie jawności ze względu na tajemnicę bankową jest bezzasadne. Zauważył także, że z rozstrzygnięcia decyzji nie wynika dokładnie, jakich informacji odmówiono, dlatego sąd nie jest w stanie ocenić odmowy przekazania informacji, zawartych w dalszej części wniosku.

Jeżeli Minister Finansów nie złoży skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie, będzie musiał ponownie zająć się wnioskiem Polskiej Zielonej Sieci. Zobaczymy, czy argumenty sądu przekonają urzędników, czy też po raz kolejny zostanie wydana decyzja odmowna.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  Dodaj komentarz

  Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *