List do Marszałka Senatu: prosimy wyłączyć ograniczenie jawności

10 kwietnia 2020 roku zwróciliśmy się do Marszałka Senatu z wnioskiem o zajęcie się sprawą ograniczenia jawności i zagrożenia brakiem informacji na temat aktualnej sytuacji w Polsce. Między innymi w związku z COVID-19.

Proponowaliśmy by w procedowanej przez Senat ustawie dokonać właściwym wyłączeń we wcześniejszych ustawach zawieszających terminy procedowania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.  Konkretnie o wprowadzenie poprawki do uchwalonej przez Sejm RP ustawy z 9 kwietnia o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Chodzi o dodatkowe wyłączenie w art. 72 pkt. 45 lit f) poprzez wskazanie, iż przepisów nie stosuje się również do postępowań administracyjnych i sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, związanych z dostępem do informacji publicznej.

Za koniecznie uważaliśmy również wprowadzenie w art. 71 pkt 44 rozwiązania odnoszącego się do art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r . i precyzującego, iż wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy terminów wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz wynikających z Działu II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *