Kolejna sprawa sądowa – w której bierzemy udział – dotycząca dostępu do informacji, już 11 stycznia 2013 w NSA

Czy urząd może z udostępnionych faktur usunąć numer dokumentu i nazwę wystawiającego przedsiębiorcy? Czy opinie prawne i wynagrodzenie radcy prawnego, który obsługuje urząd to informacja, którą mogą poznać mieszkańcy? 11 stycznia 2013 o godz. 10.50, sala B (I OSK 2508/12) i o 11.15 sala B (I OSK 2267/12) w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbędą się dwie rozprawy dotyczące informacji publicznej.

zamkniete_drzwi_fot_marzena_czarnecka
CC BY-SA 2.0 by Marzena Czarnecka

Pierwsza, ze skargi kasacyjnej Burmistrza Tłuszcza od wyroku WSA w Warszawie z dnia 30.05.2012 r. sygn. akt. II SAB/Wa 75/12.

O co chodzi w sprawie?

Dziennikarka gazety lokalnej Stacja Tłuszcz zwróciła się do Burmistrza Tłuszcza z wnioskiem o informację publiczną o udostępnienie jej kopii:

  • wszystkich opinii, ekspertyz, analiz (m.in. prawnych, budowlanych i innych) przygotowanych dla Gminy Tłuszcz od maja 2010 r. do dnia realizacji wniosku,
  • kopii umów, faktur i rachunków (skopiowanych obustronnie) za wyżej wymienione.

Dziennikarka otrzymała część wnioskowanych dokumentów, jednak z faktur i rachunków usunięto niektóre informacje (np. na pieczątce, numer faktury, nazwa przedsiębiorcy wystawiającego fakturę). Co do jednej z opinii prawnych organ poinformował, że żądana opinia prawna nie stanowi informacji publicznej, bowiem dotyczy ona „ścieżki” prawnej toczącego się postępowania karnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku I instancji zobowiązał Burmistrza Tłuszcza do rozpatrzenia wniosku dziennikarki. Sąd uznał, że jeśli dane na fakturze i rachunku podlegają ograniczeniu „ze względu na dobra chronione prawem w myśl art. 5 ust. 1 – 4 ustawy, to odmowa udzielenia takiej informacji, z powołaniem się na te ustawowe ograniczenia, następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej w myśl art. 16 ustawy”.

Podobnie rozstrzygnięcie dotyczy opinii prawnej: „Zaznaczyć bowiem należy z całą stanowczością, że co do zasady opinia ma walor informacji publicznej, bowiem dotyczy interpretacji przepisów prawa (\”ścieżki\” prawnej, jak podał organ) i odnosi się do działalności podmiotu, tj. organu administracji publicznej. Z tego mianowicie powodu, że służy organowi do realizacji powierzonych mu prawem zadań i odnosi się do jego działalności (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2011 r., sygn. akt I OSK 490/11).” Ponownie w przypadku, gdy udostępnienie podlega ograniczeniu ze względu na wspomniane wyżej „przesłanki zawarte w art. 5 ust. 1 – 4 ustawy, to przede wszystkim przez ten fakt nie zostaje ona pozbawiona waloru informacji publicznej, a jedynie może nastąpić odmowa jej udostępnienia”.

Dodatkowe informacje

Podczas rozprawy, która odbywała się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, Sąd wobec sprzeciwu pełnomocników skarżonego organu, nie wyraził zgody na rejestrację dźwiękową wypowiedzi pełnomocników organu.

II. Druga sprawa to skarga kasacyjna Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) od wyroku WSA w Warszawie z dnia 31.05.2012 r. sygn. akt. II SAB/Wa 50/12.

O co chodzi w sprawie?

Dziennikarz lokalny gazety Stacja Tłuszcz zawnioskował do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu o udostępnienie następujących informacji:

  1. całkowitych kosztów miesięcznych (brutto + składki pracodawcy), jakie ponosi lub będzie ponosić gmina Tłuszcz na sfinansowanie stanowiska radcy prawnego,
  2. kopii umowy z audytorem wewnętrznym przeprowadzającym audyt wewnętrzny w Gminie Tłuszcz w roku 2011,
  3. kopii umowy z kancelarią prawną obsługującą Gminę Tłuszczu w 2010 r. i 2011 r.,
  4. obustronnych kopii faktur bądź rachunków wystawionych przez kancelarię prawną obsługującą Gminę Tłuszcz w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku,
  5. obustronnych kopii faktur bądź rachunków wystawionych przez audytora wewnętrznego przeprowadzającego audyt wewnętrzny w Gminie Tłuszcz. w 2011 r. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia złożenia niniejszego wniosku.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie żądania zawarte w pkt. 2-5 wniosku dotyczą żądania udostępnienia informacji publicznej. WSA zobowiązał Burmistrza Tłuszcza do rozpoznania wniosku skarżącego w tym zakresie. Odnosząc się zaś do żądania dotyczącego całkowitych kosztów jakie ponosi gmina Tłuszcz na sfinansowanie stanowiska radcy prawnego Sąd uznał, że nie dotyczy ono informacji publicznej.

„Ze względu bowiem na fakt, iż w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu jest jedno stanowisko radcy prawnego, żądanie sformułowanie jako \”całkowite koszty miesięczne (brutto + składki pracodawcy), jakie ponosi lub ponosić będzie Gmina na sfinansowanie stanowiska radcy prawnego\”, jest w istocie informacją o wynagrodzeniu radcy prawnego. Radca prawny zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie jest zaś funkcjonariuszem publicznym, czy też osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu przepisu art. 115 § 13 i § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 552 ze zm.), by mógł mieć zastosowanie przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o dostępie. W związku z tym zdaniem Sądu żądanie powyższe dotyczyło informacji ad personam, która nie mieści się w pojęciu informacji publicznej (por. wyrok NSA z dnia 14 września 2010 r., I OSK 1035/10, Lex nr 744 914).”

Dodatkowe informacje

Warto zwrócić uwagę na to, że skargę kasacyjną w zakresie rozstrzygnięcia dotyczącego uznania, że informacja o kosztach ponoszonych z tytułu zatrudnienia radcy prawnego w urzędzie nie stanowi informacji publicznej wniosła organizacja społeczna – Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) będące uczestnikiem postępowania.

Podczas rozprawy, która odbywała się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, Sąd wobec sprzeciwu pełnomocników skarżonego organu, nie wyraził zgody na rejestrację dźwiękową jej przebiegu.

 

Artykuł ze strony Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej – www.informacjapubliczna.org.pl

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *