Jest nadzieja, że informacje o obsłudze prawnej szczecińskich spółek ujrzą światło dzienne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie nie chciał udostępnić nam informacji na temat obsługi prawnej spółki, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorcy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 13 września 2018 r. (II SA/Sz 777/18) uznał, że decyzja spółki nie jest wystarczająco uzasadniona i nakazał ponowne rozpatrzenie wniosku.

Monitoring zmian podmiotów świadczących obsługę prawną

W 2016 r. zapytaliśmy kilkadziesiąt podmiotów ze Szczecina i okolic o skany umów i faktur za obsługę prawną w 2014 i w 2016 roku. Jeżeli w tym czasie doszło do zmiany podmiotu świadczącego obsługę prawną, to prosiliśmy o przekazanie informacji, w jakim trybie został wyłoniony nowy i poprzedni wykonawca oraz co zadecydowało o ewentualnej zmianie trybu i jakie były kryteria wyłonienia wykonawcy. Interesowało nas, czy w związku ze zmianą władzy w samorządach (i na szczeblu centralnym) nastąpiły zmiany w zakresie obsługi prawnej, a jeśli tak, to jak przebiegały.

Nasze pytanie trafiło m.in. do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie. Spółka odmówiła przekazania nam skanów umów i faktur związanych z obsługą prawną, wysyłając decyzję mailem. Udostępniono nam jedynie dane dotyczące kancelarii, która wyraziła zgodę na udostępnienie żądanych informacji. Złożyliśmy skargę na bezczynność, w której zaznaczyliśmy, że nie doszło do skutecznego doręczenia decyzji odmownej, bo nie była m.in. opatrzona podpisem elektronicznym. WSA w Szczecinie w wyroku z 22 czerwca 2017 r. (II SAB/Sz 51/17) uwzględnił naszą skargę i zobowiązał Spółkę do rozpatrzenia wniosku. Ta jednak nie dała za wygraną i złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przekonywała, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego do spółek stosuje się „odpowiednio”, a specyfika działania podmiotów niebędących organami władzy publicznej sprawia, że można doręczyć niepodpisaną decyzję (skan decyzji) mailem. NSA w wyroku z 6 marca 2018 r. (I OSK 2523/17) oddalił skargę kasacyjną ZWiK, zatem uprawomocnił się wyrok WSA w Szczecinie.

Odmowa po raz drugi

W tej sytuacji spółka ponownie wydała decyzję odmowną, w której wskazała, że nie można udostępnić umów na obsługę prawną, gdyż naruszałoby to tajemnicę przedsiębiorcy. Decyzję tę zaskarżyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie i stąd się wzięła kolejna sprawa sądowa ze ZWiK-iem. W naszej ocenie ujawnienie tychże dokumentów (umów i faktur) nie narusza tajemnicy przedsiębiorcy, w skardze podkreśliliśmy również, że jawność umów zawieranych przez podmioty publiczne jest obecnie standardem. Nawet gdyby pewne fragmenty tych dokumentów były objęte tajemnicą przedsiębiorcy (np. dane techniczne, technologiczne – o co zresztą trudno w tego przypadku umów), to z pewnością nie jest tak, że nie można ujawnić części dokumentów (a decyzja dotyczyła odmowy udostępnienia skanów dokumentów w ogóle).

Wyrok

WSA w Szczecinie na rozprawie 13 września 2018 r. (II SA/Sz 777/18) uwzględnił naszą skargę na decyzję. Wskazano, że Spółka nie mogła poprzestać na ocenie kwestii formalnych zastosowania tajemnicy przedsiębiorcy (oświadczeń podmiotów świadczących obsługę prawną, że nie życzą sobie ujawnienia dokumentów), ale sama powinna ocenić zasadność dokonanej odmowy. Sędzia sprawozdawca wytknęła spółce także lakoniczność decyzji i oparcie rozstrzygnięcia na zdawkowym oświadczeniu o braku woli przekazania informacji. Tak skonstruowane uzasadnienie, zdaniem sądu, nie może poddać się kontroli merytorycznej ani Stowarzyszenia, ani Sądu. Słowem, zdaniem Sądu treść wydanej decyzji nie uzasadniała należycie dokonanego ograniczenia prawa do informacji, a w związku z tym powinna zostać uchylona.

Można spodziewać się, że spółka złoży od wyroku skargę kasacyjną (wyrok WSA w Szczecinie jest obecnie nieprawomocny) i tym samym nasza potyczka ze ZWiK-iem zajmie poczesne miejsce wśród najdłużej trwających spraw Sieci Watchdog.

Nie pierwsza sprawa ze ZWiK-iem o ujawnienie informacji

To nie pierwsza sprawa o ujawnienie informacji przez ZWiK sp. z o.o. w Szczecinie. Wcześniej, w ramach prowadzonego przez nas Monitoringu Spółek Komunalnych, członkini Sieci Watchdog, Dorota Markiewicz, przyglądała się szerzej działaniu spółki. Nieujawnienie kilku informacji miało swój finał w sądzie.

Zob. Tajemnice szczecińskiej spółki 

 

 

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *