Jawność wyborów do KRS w sądzie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 12 lipca 2018 r. (godz. 9:00, sala F) rozpozna naszą skargę na decyzję odmowną dotyczącą udostępnienia skanów wszystkich dokumentów złożonych w ramach zgłaszania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Wnioskiem z 26 stycznia 2018 r. zwróciliśmy się do Kancelarii Sejmu RP o udostępnienie następujących informacji:

  • skanów wszystkich dokumentów złożonych w ramach zgłaszania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa,
  • w przypadku wyłączenia jawności jakiejkolwiek części wnioskowanych informacji wnosimy o wydanie w tym zakresie decyzji.

Szef Kancelarii Sejmu RP wydał decyzję odmowną, w której powołał się na art. 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem Kancelarii Sejmu informacje o imionach, nazwiskach i miejscach orzekania sędziów, którzy poparli kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, nie są jawne ze względu na prywatność tychże sędziów.

Art. 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa brzmi następująco:

Zgłoszenia kandydatów dokonane zgodnie z art. 11a i art. 11b Marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, z wyłączeniem załączników.

Wskazany przepis nie jest jednak przesłanką odmowy udostępnienia informacji, ani też nie reguluje innych zasad i trybu dostępu do tych informacji. Jest to wyłącznie przepis dotyczący obowiązku aktywnego udostępniania informacji. Natomiast brak objęcia jakichś informacji obowiązkiem ich upublicznienia nie przesądza o ich tajności. Przepis ten obliguje Marszałka Sejmu m.in. do podania do publicznej wiadomości informacji o zgłoszeniach kandydatów, nie nakłada natomiast na niego obowiązku publikacji załączników. Przepis ten na gruncie art. 61 ust. 3 Konstytucji RP nie stanowi ustawowej przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej. Również, co ważniejsze, treść art. 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa nie ma związku z ochroną żadnych wartości wskazanych w art. 61 ust. 3 Konstytucji RP, który mówi o tym, że ograniczenie prawa do informacji może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

W interesie państwa jest jawność procedury naboru do KRS. Również zwróciliśmy uwagę, że przepis art. 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa nie jest przepisem szczególnym w myśl art. 1 ust. 2 UDIP – nie tworzy osobnej procedury dostępu do informacji.

Odnośnie wyłączenia informacji o imionach i nazwiskach oraz miejscach służbowych sędziów wskazaliśmy, że nie podlegają wyłączeniu z jawności, ponieważ są publikowane m.in. na stronach internetowych sądów. Naszym zdaniem wybór kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa ma szczególny charakter ze względu na rolę tego organu, a rozważając ograniczenie jawności, nie można pomijać sytuacji politycznej i samego przebiegu ostatnich wyborów do KRS. Wyłączenie jawności w procedurze (zarówno dla społeczeństwa jak i posłów) może wskazywać, że tzw. listy poparcia nie są poprawne. Osoby składające poparcie dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa muszą godzić się z tym, że ich prawo do prywatności będzie podlegało ograniczeniu. Jednocześnie samo imię i nazwisko nie podlega takiej samej ochronie jak inne dane związane z prywatnością.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *