Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach

 

na zdjęciu drewaniana chata pomalowana w kwiaty
Fot. Mariusz Cieszewski, CC BY-ND 2.0

Przedstawiam drugi z serii artykuł o funduszu sołeckim. Poprzedni był podsumowaniem najciekawszych informacji dotyczących funduszu sołeckiego, pojawiających się w dokumentach wydawanych przez regionalne izby obrachunkowe i wojewodów: [link]. Teraz przyszedł czas na podsumowanie wybranych przykładów wyciągniętych prosto z życia. Postanowiliśmy odświeżyć metodę przyjętą w publikacji Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach i przedstawić ,,pytania i odpowiedzi’’, którymi zajmowaliśmy się dotychczas w ramach poradnictwa prawnego.

Poradnia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska

Od 2015 r. prowadzimy stronę, poprzez którą udzielamy bezpłatnych porad prawnych. W przeważającej części zgłaszane problemy dotyczą dostępu do informacji publicznej, ale zdarza się nam odpowiadać również na inne pytania, w tym w sprawie funduszu sołeckiego.

Zanim jednak przejdziemy do opisu wybranych zagadnień, w pierwszej kolejności warto wyjaśnić zasady poufności. Zapewniamy, że informacje przekazywane przez klientki i klientów poradnictwa są dostępne wyłącznie dla upoważnionych osób, więc nie podajemy ich do publicznej wiadomości. Z tego względu w tekście użyjemy tylko takich przykładów, które nie pozwolą na zidentyfikowanie osoby zadającej pytanie, lokalizacji sołectwa i gminy czy oznaczenia opisywanych dokumentów.

Druga kwestia, na którą warto uczulić już w tym miejscu, to moc naszych porad. Mamy świadomość, że w sprawach z funduszy sołeckich pożądane są odpowiedzi zero-jedynkowe (,,tak, przedsięwzięcie można zrealizować’’ albo ,,nie, przedsięwzięcia nie można zrealizować’’). Niestety w wielu przypadkach nie da się ich udzielić. Co więcej, udzielając porad prawnych działamy zgodnie z najlepszą wiedzą, ale nie jesteśmy organem nadzoru, więc nie możemy zagwarantować, że dane przedsięwzięcie nie zostanie zakwestionowane. Gwarancji takiej należy poszukiwać właśnie u   (choć same regionalne izby obrachunkowe i wojewodowie często zastrzegają niewiążący charakter wydawanych opinii).

Fundusz sołecki a COVID-19

Pytanie: W jednym z sołectw zaplanowano przedsięwzięcie (zadanie) związane z integracją mieszkańców. Z powodu wybuchu pandemii realizacja przedsięwzięcia stała się niemożliwa, jako że rząd zakazał organizowania zgromadzeń, zebrań i spotkań. Wspomniany zakaz uniemożliwił też zwołanie zebrania wiejskiego. Czy w związku z tym środki z funduszu sołeckiego przepadną? Czy sołectwo może zmienić uchwalone przedsięwzięcie na inne?

Odpowiedź: Na wstępie trzeba zaznaczyć, że odpowiedź na to pytanie zależy od stanu prawnego obowiązującego w momencie, w którym jest ono zadawane. Na potrzeby tekstu przyjmijmy, że mowa o stanie prawnym z lipca 2021 r. Obecnie nie ma przeszkód, żeby zwołać zebranie wiejskie w tradycyjnej formule, o ile zostaną zapewnione środki ostrożności przewidziane w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia). Jeśli w nadchodzących miesiącach rząd wprowadzi zakaz spotkań, to sołectwom pozostanie sięgnięcie po art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, umożliwiający zorganizowanie zebrania wiejskiego w trybie zdalnym. Przepisy ustawy o funduszu sołeckim obowiązują natomiast bez zmian. Nawet w warunkach pandemicznych jedynym sposobem na zmianę uchwalonego przedsięwzięcia jest więc zwołanie zebrania wiejskiego i uchwalenie odpowiedniego wniosku. Jeżeli sołectwo nie przedstawi wniosku, a przedsięwzięcie nie zostanie wykonane w trakcie danego roku budżetowego, to środki z funduszu sołeckiego wygasną wraz z upływem tego roku.

Pytanie: Czy w związku z wybuchem pandemii obowiązuje ten sam termin na złożenie wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego (30 września)?           

Odpowiedź: Ponownie, odpowiedź na to pytanie zależy od stanu prawnego obowiązującego w momencie, w którym jest ono zadawane. W przypadku wniosków uchwalanych wyłącznie w 2020 r., termin został jednorazowo wydłużony do 31 października na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Co więcej, w tym samym przepisie przewidziano, że w okresie obowiązywania stanu epidemii i do trzech miesięcy po jego odwołaniu, wnioski mogą być uchwalane (ale nie muszą) przez radę sołecką na wniosek sołtysa. Bez zmian traktuje się natomiast termin na podjęcie przez radę gminy uchwały o wyodrębnieniu bądź niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Rada gminy musi zmieścić się w terminie do 31 marca danego roku budżetowego.

Osoby niepełnoletnie a prawo głosowania

Pytanie: Czy rada gminy może zmienić statut sołectwa w ten sposób, że wprowadzi granicę wieku, poniżej której mieszkańcy nie będą mogli głosować podczas zebrań wiejskich? Chodzi o osoby poniżej 18. roku życia.

Odpowiedź: Takie ograniczenie zostało przewidziane w art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, ale dotyczy wyłącznie głosowania w wyborach na sołtysa i członków rady sołeckiej. W pozostałych przypadkach zebranie wiejskie powinno przebiegać zgodnie z przepisami statutu sołectwa. Sądy administracyjne prezentują natomiast różne podejście co do tego, czy rada gminy ma dowolność w ustaleniu kto może głosować (jak w wyroku WSA w Kielcach z 30 października 2019 r. o sygn. akt II SA/Ke 686/19), czy też odwrotnie, rada gminy nie może wprowadzić szerszego ograniczenia, niż przewidział ustawodawca we wspomnianym art. 36 ust. 2 (jak w wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. z 24 lipca 2019 r. o sygn. akt II SA/Go 245/19). W przypadku budżetów obywatelskich sądy twierdzą często, że samodzielnie głosować może osoba mająca zdolność do czynności prawnych, a więc osoba, która ukończyła 13 lat (tak w wyroku WSA w Opolu z 14 czerwca 2018 r. o sygn. akt II SA/Op 109/18). Co prawda budżet obywatelski jest inaczej uregulowany prawnie, ale mimo wszystko można posiłkować się poświęconym mu orzecznictwem.

Działka oddana w trwały zarząd

Pytanie: Czy istnieje możliwość finansowania z funduszu sołeckiego remontu na działce oddanej w trwały zarząd szkole?

Odpowiedź: Zależy to od warunków przyjętych w decyzji ustanawiającej trwały zarząd oraz od zarządzenia/uchwały w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne (o ile takie zarządzenie/uchwała istnieje). Z założenia trwały zarząd czyni szkołę ,,gospodarzem nieruchomości’’ (jak w wyroku WSA we Wrocławiu z 25 stycznia 2018 r. o sygn. akt II SA/Wr 720/17), więc remont może wchodzić w zakres zwykłego korzystania z niej (pojęcie korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd wynika z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami). Nie istnieje więc jednoznaczna odpowiedź, ale ocena możliwości finansowania opisanego przedsięwzięcia powinna koncentrować się na zakresie i celu ustanowionego trwałego zarządu oraz na okoliczności, czy remontowane miejsce (tu plac zabaw) jest ogólnodostępne, tj. czy nie jest użytkowane wyłącznie na cele szkoły.

Oszacowanie kosztów przedsięwzięcia

Pytanie: Mieszkańcy jednego z sołectw chcieli przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na zakup i montaż oświetlenia. Wniosek został uzasadniony, ale nie przedstawiono w nim kosztorysu, a to m.in. ze względu na brak wiedzy jakiego rodzaju słupów oświetleniowych należy poszukiwać. Czy w tym przypadku wniosek wymaga oszacowania kosztów? Czy sołtys może nie dopuścić takiego wniosku pod głosowanie?

Odpowiedź: Każdy wniosek musi zawierać oszacowanie kosztów planowanych przedsięwzięć i ich uzasadnienie. Wynika to wprost z art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim. Jeśli mieszkańcy nie mają pewności co do wykonalności przedsięwzięcia, czy jego spodziewanych kosztów, to przed uchwaleniem wniosku powinni skonsultować go z pracownikami urzędu gminy. Uchwalenie wniosku bez oszacowania kosztów pociąga za sobą konieczność jego odrzucenia. Ryzyko ostatecznego odrzucenia wniosku pojawi się również wtedy, gdy przedsięwzięcie okaże się niewykonalne np. dlatego, że kwota z funduszu nie wystarczy na zakup materiałów, a gmina nie będzie mogła pokryć pozostałej kwoty z innej części budżetu. Sołtys nie ma jednak prawa do ,,zablokowania’’ wniosku jeszcze przed głosowaniem. Zebranie wiejskie może uchwalić taki wniosek, jaki jest podyktowany wolą mieszkańców. Sołtys lub osoba prowadząca spotkanie powinna uprzedzić, że wniosek bez oszacowania kosztów prawdopodobnie zostanie odrzucony, ale nie może sam zdecydować o niepoddawaniu go pod głosowanie.

Logo sołectwa

Pytanie: Czy w ramach funduszu sołeckiego można zorganizować konkurs polegający na zaprojektowaniu logo sołectwa?

Odpowiedź: Przede wszystkim przyjęliśmy, że w pytaniu mowa o logo promocyjnym, które pojawi się następnie na różnych materiałach obok herbu gminy. Sam herb, flaga i inne symbole mogą być bowiem tworzone i uchwalane wyłącznie przez jednostkę samorządu terytorialnego (gminę), a nie jej jednostkę pomocniczą (sołectwo), co wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o odznakach i mundurach. Wspomniane przedsięwzięcie da się zakwalifikować jako zadanie własne gminy, ale trzeba uważać, jako że samo stworzenie logo nie musi z góry służyć promocji sołectwa, a tym samym nie musi wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców. Większe szanse na nieodrzucenie wniosku może spowodować szersze ujęcie przedsięwzięcia, przykładowo opracowanie logo i wykorzystanie go na tablicy opowiadającej o sołectwie. Wtedy kosztem będzie nagroda rzeczowa dla osoby, która opracowała logo (w zamian za przeniesienie praw umożliwiające korzystanie z niego) i koszt naniesienia logo na tablicę, koszt samej tablicy itd.   

Oświetlenie przy drodze powiatowej

Pytanie: Czy z funduszu sołeckiego można sfinansować oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej?

Odpowiedź: Zasadą jest, że środki z funduszu sołeckiego można przeznaczać tylko na te ,,tereny’’, które należą do gminy/zarządza nimi gmina. W tym przypadku można byłoby jednak zaryzykować ze wspomnianym przedsięwzięciem, jako że zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 lit. c Prawa energetycznego: ,,do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich’’. Takie zadanie musiałoby być jednak dobrze uzasadnione, również w kontekście zgodności ze strategią rozwoju gminy. Finansując oświetlenie gmina ma obowiązek uwzględnić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz program ochrony powietrza.

Niewykonanie przedsięwzięcia a absolutorium

Pytanie: Czy niewykonanie przez wójta uchwalonych przedsięwzięć może być podstawą do nieudzielenia absolutorium z wykonania budżetu?

Odpowiedź: Okoliczność tę można podnieść w ramach procedury absolutoryjnej, o czym wspomniał dr R. Trykozko w nr 11/2018 Finansów Komunalnych w artykule pt. ,,Fundusz sołecki’’:

,,Uwagi wymaga sytuacja, w której organ wykonawczy, mimo zawarcia w uchwale budżetowej przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa, nie dokona ich realizacji. Trudno wskazać instrumenty realnego oddziaływania sołectwa na wójta (burmistrza) w takim przypadku. Zaniechanie realizacji przyjętych wniosków w całości lub w części jest oczywiście sprzeczne z celem ustawy o funduszu sołeckim, a także ogólnymi zasadami wykonywania budżetu. Oprócz skargi sołectwa do rady gminy na działania organu wykonawczego w trybie art. 299 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego niewykonanie budżetu w części przedsięwzięć sołeckich może być także podnoszone przy ocenie wykonania budżetu w toku procedury absolutoryjnej”.

Przy czym samo niewykonywanie przedsięwzięć z funduszu sołeckiego może okazać się dla rady gminy niewystarczającym argumentem do nieudzielenia absolutorium. Jeśli jednak tego typu naruszenie będzie jednym z kilku, to i szanse na podjęcie uchwały będą większe. Przykładowo, Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu udostępniła nam opinię o wniosku komisji rewizyjnej jednej z gmin w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi, w której pośród nieprawidłowości znalazły się także te, dotyczące realizacji funduszu sołeckiego. 

Wiata przystankowa przy drodze powiatowej

Pytanie: Czy w ramach funduszu sołeckiego można postawić wiatę przystankową przy drodze powiatowej?

Odpowiedź: Przyjmuje się, że środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć wyłącznie na te przedsięwzięcia ,,drogowe’’, w ramach których zarządcą drogi jest gmina. Istnieje jednak art. 18 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z którym: ,,do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont; 1) przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina; 2) wiat przystankowych lub innych budynków służącym pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg’’. Niestety przepis nie jest jednoznaczny, chociaż w wyroku Sądu Najwyższego z 20 lipca 2017 r. o sygn. akt IV CSK 591/16 uznano, że gmina może ponosić odpowiedzialność za wiatę postawioną w pasie drogowym albo poza nim. Mimo wszystko rozważania te odsuwano dotychczas od tematu funduszu sołeckiego i  przeważało stanowisko, że nawet jeśli zostanie zawarte porozumienie między gminą a powiatem, to wciąż nie można przeznaczyć środków z funduszu sołeckiego na remont chodnika przy drodze objętej tym porozumieniem: Środki na remont chodnika gmina może przeznaczyć bezpośrednio w budżecie.

Fikcja doręczenia

Pytanie: Czy do przekazania informacji o odrzuceniu wniosku drogą pocztową stosuje się tzw. fikcję doręczenia (czyli uznanie, że po nieskutecznym awizowaniu, przesyłka została doręczona)? Czy jeśli sołtys nie odbierze pisma, to środki z funduszu sołeckiego przepadają?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 5 ust. 5-8 ustawy o funduszu sołeckim, wójt ma 7 dni na odrzucenie wniosku w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego, który może następnie zostać podtrzymany przez sołtysa albo ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie. Co istotne, wójt ma obowiązek poinformować sołtysa o odrzuceniu wniosku i dopiero od tej chwili biegnie termin na jego podtrzymanie/ponowne uchwalenie. Można więc argumentować, że w ustawie nie przesądzono sposobu przekazania owej informacji, a przy odrobinie chęci, wójt mógłby skontaktować się z sołtysem i zwrócić mu uwagę na wysłane pismo. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli termin na podtrzymanie/ponowne uchwalenie wniosku upłynął, to środki z funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy przepadną. Podstawowym warunkiem formalnym wniosków jest bowiem ich terminowe składanie.  

Regulamin wydatków z funduszu sołeckiego

Pytanie: Czy wójt gminy może wprowadzić regulamin, w którym z góry przesądzi, że większość planowanych wydatków z funduszu sołeckiego ma być przeznaczona na przedsięwzięcia inwestycyjne? Chodzi przykładowo o prace remontowe dróg. 

Odpowiedź: Nie, wprowadzenie takiego regulaminu byłoby niezgodne z przepisami ustawy o funduszu sołeckim. W ustawie przewidziano już przesłanki, które musi spełniać przedsięwzięcie (zadanie własne gminy, poprawa warunków życia mieszkańców, zgodność ze strategią rozwoju gminy). O wyborze przedsięwzięcia decydują natomiast mieszkańcy.

Przy czym warto zwrócić uwagę, że na podobne pytanie odpowiadała już Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, gdy wójt pewnej gminy zadecydował w zarządzeniu o obowiązku pokrywania z funduszu sołeckiego określonych kwot na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy. Izba wyjaśniła, że żaden z przepisów ustawy o funduszu sołeckim nie przyznaje wójtowi prawa do wydawania zebraniu wiejskiemu wytycznych w zakresie dysponowania środkami przypadającymi sołectwu. Wskazywanie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego, to wyłączna kompetencja zebrania wiejskiego, natomiast sposób realizacji określonych przez to zebranie zadań, to uprawnienie wójta.

Dron i defibrylator dla ochotniczej straży pożarnej

Pytanie: Czy w ramach funduszu sołeckiego można kupić dron i defibrylator dla jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP) działającej na terenie sołectwa?

Odpowiedź: Wszystko zależy od uzasadnienia wniosku. Trzeba jednak pamiętać, że doposażanie OSP jest uzasadnione wyłącznie wtedy, gdy obejmuje wydatki określone w art. 32 ust. 2-3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Potencjalnie zakup drona, czy defibrylatora mógłby zostać potraktowany jako zapewnienie ,,gotowości bojowej’’, ale mieszkańcy musieliby uzasadnić nie tylko okoliczność, że zakup usprawni pracę OSP, ale również wykazać w jaki sposób przedsięwzięcie poprawi warunki ich życia, przykładowo w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

Sztandar szkoły

Pytanie: Czy z funduszu sołeckiego można sfinansować zakup sztandaru szkoły? Czy w głosowaniu nad takim przedsięwzięciem mogą brać udział nauczyciele pracujący w szkole, którzy nie mieszkają na terenie sołectwa?

Odpowiedź: Wspomniane przedsięwzięcie budzi wątpliwości. Da się je zakwalifikować jako zadanie własne gminy (edukacja), ale sam zakup nie wpływa jeszcze na poprawę warunków życia mieszkańców. Dodatkowo sztandar ten będzie wykorzystywany jedynie na potrzeby szkoły, a nie wszystkich mieszkańców. Jeśli chodzi natomiast o kwestię głosowania, to należy wyjaśnić, że na zebraniu wiejskim może być obecna każda osoba, bez względu na miejsce zamieszkania. Głosować mogą jednak wyłącznie mieszkańcy sołectwa, według zasad przewidzianych w statucie sołectwa.

Wózek do malowania linii boiska

Pytanie: czy w ramach funduszu sołeckiego można zaplanować zakup wózka malującego linie boiska dla klubu sportowego działającego na terenie sołectwa?

Odpowiedź: odpowiedź na zadane pytanie zależy przede wszystkim od tego, kto zarządza terenem boiska. Przykładowo, jeśli gmina podpisała z klubem sportowym umowę dzierżawy, to należy do niej zajrzeć i sprawdzić, czy przypadkiem całości tego typu wydatków nie powinien pokrywać na własne potrzeby klub. Fundusz sołecki nie może bowiem pełnić roli zwykłego dofinansowania (wsparcia finansowego) klubu sportowego. Dodatkowo należy sprawdzić, czy boisko jest ogólnodostępne dla mieszkańców. Jeżeli dostęp do boiska jest ograniczony, to przesłanka poprawy warunków życia mieszkańców może zostać niezachowana.

Odpowiedzialność sołtysa

Pytanie: Czy jeśli w uchwale zebrania wiejskiego w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego zastrzeżono, że jej wykonanie powierza się sołtysowi, to właśnie sołtys ponosi odpowiedzialność za nieterminową czy nieprawidłową realizację przedsięwzięcia?

Odpowiedź: Realizacją przedsięwzięć z funduszu sołeckiego zajmuje się wójt (z pomocą urzędu gminy), a nie sołtys. Przerzucanie odpowiedzialności za realizację funduszu sołeckiego na sołtysa byłoby niezgodne z prawem. Kwestię tę omówił dr R. Trykozko, we wspomnianym już artykule pt. ,,Fundusz sołecki’’ opublikowanym w ,,Finansach Komunalnych’’:

,,Praktyka (w tym praktyka kontrolna regionalnych izb obrachunkowych) pokazała, że niewłaściwa ocena charakteru instytucji funduszu sołeckiego w początkowym okresie jej funkcjonowania przejawiała się niekiedy w przyjmowaniu założeń, iż sołtys ma prawo fizycznie dysponować środkami funduszu sołeckiego, dokonywać ich wydatkowania oraz zatwierdzać dokumentację realizacji zadań. Błędne podejście do roli sołtysa i sołectwa w procesie realizacji zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego przejawia się także w innym aspekcie – nakładaniu na sołtysa rzekomych obowiązków wykonania wszelkich działań przygotowawczych związanych z realizowanym przedsięwzięciem, a następnie rzekomych obowiązków sprawozdawczych z tych działań oraz innych nieuzasadnionych prawem obowiązków’’.

Zmiana przedsięwzięcia po podpisaniu umowy

Pytanie: Jedno z sołectw zaplanowało przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na stroje ludowe. Po jakimś czasie mieszkańcy uznali jednak, że chcieliby przeznaczyć część wyliczonej sołectwu puli środków na zakup tłucznia pod dojazd do pól. W międzyczasie została zawarta umowa z zakładem krawieckim, który miał uszyć wspomniane stroje ludowe. Czy w związku z tym zebranie wiejskie może zmienić zakres uchwalonego przedsięwzięcia?

Odpowiedź: Nie, zmiana przedsięwzięcia jest możliwa do momentu, w którym nie rozpoczęto jego realizacji. Przy czym za realizację należy uznać również uzewnętrznione plany, czyli przykładowo złożenie zamówienia, podpisanie umowy, czy zorganizowanie konkursu. 

Czujniki gazu i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Pytanie: Czy środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na zakup czujników gazu dla mieszkańców lub na materiały dla mieszkańców, którzy mieliby założyć przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Odpowiedź: Oba wymienione przedsięwzięcia budzą wątpliwości, a to ze względu na okoliczność, że byłyby to zakupy przekazywane na potrzeby nieruchomości prywatnych. Warto jednak zwrócić uwagę na odmienne stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 2017 r.:

,,W ocenie Izby, zakup czujników czadu/gazu dla mieszkańców sołectwa, celem poprawy ich bezpieczeństwa i podniesienia jakości ich życia, mieści się w kategorii zadań własnych. Czujniki mogą zostać zakupione ze środków budżetu gminy, w ramach funduszu sołeckiego i przekazane mieszkańcom za potwierdzeniem odbioru. Sposób udokumentowania odbioru czujników, wzajemne prawa i obowiązki związane m.in. z ich eksploatacją powinny zostać uregulowane wewnętrznie’’.

Plac zabaw

Pytanie: czy z funduszu sołeckiego można wybudować plac zabaw?

Odpowiedź: tak, ale należy zwrócić szczególną uwagę na spełnienie przesłanki zgodności planowanego przedsięwzięcia ze strategią rozwoju gminy. Zanim zebranie wiejskie uchwali wniosek, należałoby ustalić, czy środki z funduszu sołeckiego wystarczą na realizację tego zadania oraz czy znaleziony teren stanowiący własność gminy (albo co do którego gmina posiada inny tytuł prawny) spełnia wymogi podyktowane innymi przepisami prawa (chodzi np. o warunki techniczne, pozwolenia wynikające z przepisów prawa budowlanego). W przeciwnym razie przedsięwzięcie może zostać ostatecznie odrzucone.

Pytanie: Czy środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na comiesięczny odbiór śmieci z placu zabaw?

Odpowiedź: Założyliśmy, że plac zabaw jest miejscem publicznym i administruje nim gmina. Jeśli tak, to właśnie gmina ma obowiązek utrzymywania czystości na jego terenie, w związku z czym przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na wywóz odpadów byłoby wyręczaniem gminy w jej codziennych obowiązkach ustawowych. Można sobie jednak wyobrazić, że mieszkańcy widzą potrzebę wywozu śmieci z większą częstotliwością. Wtedy, przy odpowiednim uzasadnieniu wniosku, istnieje możliwość uchwalenia przedsięwzięcia. Trzeba jednak pamiętać, że przedsięwzięcie ma służyć poprawie warunków życia mieszkańców, więc we wniosku należałoby wyjaśnić jak wywóz śmieci z placu zabaw może posłużyć ogółowi mieszkańców.

Skutki klęski żywiołowej

Pytanie: Przez gminę przeszła nawałnica, w wyniku której zniszczonych zostało kilkaset budynków. Czy środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na zakup materiałów budowlanych dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców sołectwa?

Odpowiedź: Na wstępie warto przypomnieć, że zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy o funduszu sołeckim, środki z tego funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu przepisów ustawy o stanie klęski żywiołowej. Jeśli jednak na obszarze gminy nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej, to przekazanie środków z funduszu sołeckiego odbywa się na zasadach ogólnych. Zakup materiałów i prace remontowe mogą wchodzić w zakres zadań własnych takich, jak utrzymanie gminnych obiektów, czy zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Należy jednak zaznaczyć, że planowane przedsięwzięcia mają służyć poprawie warunków życia ogółu mieszkańców. Nie istnieje więc możliwość przeznaczenia puli środków na naprawę nieruchomości prywatnych, a jedynie pomieszczeń wspólnych, placów, dróg itd.

Pytanie: Czy zebranie wiejskie jednego z sołectw może zdecydować o przeznaczeniu części środków z funduszu sołeckiego jako wsparcie dla innych sołectw, które ucierpiały w wyniku przejścia trąby powietrznej?

Odpowiedź: Tak, ale w tej sytuacji wszystkie sołectwa powinny skorzystać z art. 6 ustawy o funduszu sołeckim, przewidującego realizację wspólnych przedsięwzięć. Każde sołectwo powinno odrębnie uchwalić wniosek ze wskazaniem przedsięwzięcia i zaznaczeniem na terenie którego sołectwa będzie ono realizowane.

Obiady szkolne

Pytanie: czy w ramach funduszu sołeckiego można pokryć koszty obiadów szkolnych dla najbardziej potrzebujących osób?

Odpowiedź: tego typu przedsięwzięcie budzi wątpliwości przede wszystkim dlatego, że nie posłuży wszystkim mieszkańcom sołectwa. Dodatkowo trudno byłoby określić status ,,najbardziej potrzebującej uczennicy/ucznia’’. Trzeba przy tym zauważyć, że w odniesieniu do rodzin znajdujących się najtrudniejszej sytuacji finansowej (według kryterium dochodowego) istnieją odrębne środki służące dofinansowaniu posiłków.

Witacze

Pytanie: Czy z funduszu sołeckiego można sfinansować znaki/tablice witające przyjezdnych przy drogach na terenie sołectwa?

Odpowiedź: Tak, o ile wniosek zostanie dobrze uzasadniony (np. w kontekście promocji gminy). Warto jednak pamiętać o ewentualnych ograniczeniach związanych z umieszczeniem witaczy w pasie drogowym. Tę kwestię należy skonsultować z urzędem gminy jeszcze przed uchwaleniem wniosku. 

Wyodrębnienie funduszu sołeckiego dla jednego sołectwa

Pytanie: Czy rada gminy może wyodrębnić fundusz sołecki dla tylko jednego sołectwa, jeśli pozostałe nie widzą takiej potrzeby? 

Odpowiedź: Nie, decydując się na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, rada gminy podejmuje uchwałę dotyczącą całej gminy (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim). Warunkiem przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego jest jednak złożenie wniosku. Jeśli dane sołectwo nie uchwali wniosku, to przedsięwzięcia na jego terenie nie będą realizowane. Czyli realnie z funduszu sołeckiego będą mogły skorzystać sołectwa, które wyrażą taką wolę, uzewnętrznioną prawidłowo uchwalonym wnioskiem.

Alkohol na imprezie noworocznej

Pytanie: Czy środki z funduszu sołeckiego można zaplanować na imprezę noworoczną z usługą cateringową, w ramach której pojawi się lampka wina musującego?

Odpowiedź: Na wstępie trzeba zaznaczyć, że organom nadzoru zdarza się podważać samą możliwość finansowania z funduszu sołeckiego usług cateringowych (tak przykładowo wynika z dokumentów załączonych do odpowiedzi na nasz wniosek o udostępnienie informacji przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku). Zakup alkoholu budzi więc wątpliwości, jako że nie mieści się w kategorii zadania własnego gminy. Dodatkowo, spożycie alkoholu jest zabronione w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do jego spożycia na miejscu oraz w punktach sprzedaży napojów, co do których wymaga się uzyskania stosownego zezwolenia (art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Co prawda rada gminy może wprowadzić odstępstwa od wspomnianego zakazu, ale mimo wszystko należy odróżnić organizację imprezy gminnej, podczas której podmiot mający zezwolenie sprzedaje alkohol, od takiej, na której gmina serwuje alkohol zakupiony ze środków publicznych.

Dofinansowanie stowarzyszenia

Pytanie: Na terenie sołectwa znajduje się teren, który może posłużyć mieszkańcom jako miejsce rekreacji. Czy środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na dofinansowanie lokalnie działającego stowarzyszenia, które podjęłoby się organizacji tego zadania?

Odpowiedź: Nie, fundusz sołecki można przeznaczyć na konkretne przedsięwzięcie, a nie na wsparcie finansowe stowarzyszenia. Mieszkańcy mogą złożyć wniosek o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na stworzenie miejsca rekreacji, ale wykonaniem tego przedsięwzięcia zajmie się już wójt (z pomocą urzędu gminy). Wójt może (ale nie musi) zdecydować o realizacji przedsięwzięcia w ten sposób, że zleci je organizacji pozarządowej. W tym celu zorganizuje (co do zasady) otwarty konkurs ofert, o którym mowa w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja przedsięwzięcia przypadnie organizacji wyłonionej w ramach konkursu. Mieszkańcy nie mogą więc decydować w jaki sposób zostanie zrealizowane przedsięwzięcie oraz kto je zrealizuje.

Badania spirometryczne

Pytanie: Czy z funduszu sołeckiego można sfinansować badania spirometryczne dla mieszkańców?

Odpowiedź:Teoretycznie ochrona zdrowia należy do zadań własnych gminy, a jeśli badania byłyby ogólnodostępne i bezpłatne, to można również wykazać przesłankę poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa. Problem polega jednak na tym, że współpraca z ośrodkiem zdrowia nie zależy od swobodnej decyzji gminy. Z założenia gmina nie finansuje świadczeń zdrowotnych (kosztów badań). Co prawda w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych znajdują się wyjątki, dotyczące finansowania świadczenia gwarantowanego, które jest zgodne z gminnym programem polityki zdrowotnej. Istnieje jednak szereg wątpliwości, m.in. czy badanie spirometryczne jest świadczeniem gwarantowanym, czy wykonanie badań jest zgodne z programem polityki zdrowotnej, czy gmina realnie może starać się o pozyskanie dodatkowych środków i wreszcie czy jest w stanie zmieścić się w roku budżetowym, na który przeznaczony ma być fundusz sołecki. Te pytania należałoby skierować do urzędu.

Czyn społeczny

Pytanie: czy w ramach funduszu sołeckiego można zaplanować remont świetlicy wiejskiej? Pula środków zostanie przeznaczona na materiały remontowe, a sam remont przeprowadzą mieszkańcy sołectwa w czynie społecznym.

Odpowiedź: nie ma przeszkód, aby ze środków funduszu sołeckiego zaplanować remont świetlicy wiejskiej. Przedsięwzięcie budzi jednak wątpliwości w części obejmującej czyn społeczny. Odpowiedzialność za realizację przedsięwzięcia ponosi wójt i to on wybiera właściwy sposób działania. Gdyby założyć możliwość wykonania remontu siłami mieszkańców, powstałby problem z określeniem odpowiedzialności za ewentualne szkody. Ta kwestia pozostawałaby bez regulacji, a od strony finansowej widoczny byłby jedynie zakup materiałów. Wydaje się więc, że należy odróżnić wkład mieszkańców, zastrzeżony na drobne czynności (np. sadzenie roślin) od przeprowadzenia przez mieszkańców remontu kuchni, czy łazienki. Dodatkowo warto zaznaczyć, że w przypadku chęci zorganizowania przedsięwzięcia w tak opisany sposób, należałoby raczej sięgnąć po inicjatywę lokalną (rozdział 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 

Fundusz sołecki a dostęp do informacji publicznej

Pytanie: czy wnioski w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego i dokumenty odzwierciedlające wydatki z tego funduszu są jawne? Jeśli tak, to kto może do nich zajrzeć i do kogo należy skierować pytanie?

Odpowiedź: tak, wszystkie wymienione dokumenty stanowią informację, z którą zapoznać może się każda zainteresowana osoba. W tym celu należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji do wójta danej gminy.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

 1. legalista

  ” Od wspomnianej zasady wprowadzono jeden wyjątek. W okresie epidemii i trzy miesiące po jej odwołaniu, wnioski w sprawie funduszu sołeckiego mogą być uchwalane (chociaż nie muszą) bez udziału mieszkańców – przez radę sołecką na wniosek sołtysa. ”
  Ten wyjątek oznacza niekonstytucyjną ingerencję w ustrój gminy i pozbawienie (jedynego w RP) organu demokracji bezpośredniej władczych kompetencji i przeniesienie ich na organ doradczy sołtysa- organu wykonawczego sołectwa.
  Przeniesienie dokonane ponadto w wątpliwej z punktu legalności konstytucyjnej, formie.
  Jeden z wielu przykładów bezprawia III RP.

 2. Dorota

  Czy Wójt może wystąpić z prośbą do sołectw o wyodrębnienie części funduszu sołeckiego na zadanie gminy, typu – remont gminnej stacji uzdatniania wody?

  1. Roksana Maślankiewicz

   Wójt może poprosić, aby mieszkańcy rozważyli taki pomysł, ale nie może tego nakazać. Zapraszamy do skonsultowania sprawy z naszą poradnią prawną. https://porady.siecobywatelska.pl/

 3. Żaneta

  Czy środki z Fundusz Sołeckiego można przeznaczyć na usługę cateringu podczas imprezy okolicznościowej w sołectwie?

  1. Paula Kłucińska

   Takie przedsięwzięcie może zostać odrzucone, jako niebędące zadaniem własnym gminy. O usługach cateringowych niekorzystnie wypowiadały się już m.in. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku i w Poznaniu.

   Jako przykład polecam lekturę pisma RIO w Poznaniu (WA-0280-41-2018): https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/sprawy/regionalne-izby-obrachunkowe-fundusz-solecki-2018-2021-11

   Więcej przykładów znajduje się w tym tekście i dołączonym do niego zestawieniu: https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

 4. brak kontrli spolecznej i panstw.

  Parodia i marnowanie środków z korupcją, przepijaja i przejadaja środki tylko dla ” swoich” i wybranych i stara ekipa komuchów dorwała sie do władzy .sołtysi, niektorz y radni w wielu gminach na sznurku wójta , sołtysi czesto bez pojecia za wójtem jak p… ,opłacani z publicznych ,,,,,,,srodków , kpina rada nawet nie informowana, wszystko ustawia wójt . musiałby radny w kazdej wsi kontrolowac i sołtysa i wójta. a ci cwaniacy nawet nie informuja radnego o zebraniu i wnioski jakie mu przekazuje społeczeństwo może sobie na smiech ludzki{ wójta i sołtysa jak w jeden przekręt grają) , moga bezkarnie prac środki , a nie bedzie na przysłowiową dziury załatanie , bo wójt na radnych nastawia. tregedia , nie publikowac tylko coś z tego wywnioskować i podac wnioski jak to …coś zrobić normalnym bo szkoda gadac. może wróce do tematu po waszych działaniach…

 5. Bartek

  W okresie pandemii kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego może wykonywać rada sołecka na wniosek sołtysa.
  1. Czy z tego przepisu wynika fakultatywność działań sołtysa, tzn. że sołtys może w ogóle nie zwrócić się do rady sołeckiej o uchwalanie wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego?
  2. Czy rada sołecka może zmienić projekt wniosku przygotowany przez sołtysa? czy tez może tylko przyjąć bądź odrzucić projekt autorstwa sołtysa?
  3. Czy sołtys może brać udział w głosowania rady sołeckiej nad projektem wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego?

  1. Paula Kłucińska

   1. Ustawa o funduszu sołeckim wciąż działa, więc o wniosku mogą decydować mieszkańcy na zebraniu wiejskim. Kompetencje te mogą, ale nie muszą zostać przejęte przez radę sołecką na wniosek sołtysa. Ten przepis został wprowadzony na wypadek sytuacji, w której mieszkańcy nie mogą się spotkać z przyczyn pandemicznych. Słusznie więc nie jest to obowiązek pominięcia mieszkańców w ścieżce uchwalania wniosku, a jedynie wspomniana fakultatywność.
   2. Nie wynika to z wprowadzonego przepisu. Zakładam, że nad projektem wniosku można dyskutować i jeszcze go zmienić, ale to wymaga udziału sołtysa, czyli rada sołecka nie może samodzielnie zmienić zakresu wniosku.
   3. Zasady obradowania rady sołeckiej powinny wynikać ze statutu sołectwa. Sołtys nie jest jednak członkiem rady sołeckiej, więc nie powinien głosować.

 6. Beata

  Czy z funduszu sołeckiego można sfinansować zakup kosiarki, pralki i suszarki dla ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego?

  1. Paula Kłucińska

   W przypadku OSP gmina może ponosić koszty w zakresie wynikającym z art. 32 ust. 2-3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Chodzi o wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej OSP, bezpłatne umundurowanie i ubezpieczenie członków OSP oraz koszty okresowych badań lekarskich. Zakupy mogą wchodzić we wspomniany zakres, ale wszystko zależy od uzasadnienia wniosku. Przynależność do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pozostaje bez związku, jako że jego wsparcie nie jest zadaniem gminy.

 7. Beata

  W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy chcą doposażyć domy ludowe w zmywarki(6000,00 zł), wyparzarki(10000,00 zł), pralki(4000,00 zł). Są to bardzo duże koszty jednostkowe. A urządzenia te można kupić również za połowę tej ceny. Czy wójt lub rada gminy mają wpływ na tak skonstruowany wniosek? Jak ograniczyć tego typu koszty?

  1. Paula Kłucińska

   Realizacją przedsięwzięć zajmuje się wójt (przy pomocy urzędu gminy), więc jeśli szacunki kosztów określone przez mieszkańców zostały rzeczywiście zawyżone, to można kupić tańszy sprzęt.

 8. Beata

  Czy z funduszu sołeckiego można finansować ochotniczą straż pożarną włączoną do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego?

  1. Paula Kłucińska

   Z funduszu sołeckiego można finansować wyłącznie konkretne przedsięwzięcia, a nie działalność danego podmiotu. Czyli nie można przekazać środków ,,na działalność OSP”, a jedynie na konkretne zadania związane z OSP, które dodatkowo muszą wchodzić w zakres art. 32 ust. 2-3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienie gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania i ubezpieczenia członków OSP oraz koszty okresowych badań lekarskich).

 9. Monia

  Czy na spotkaniu w sprawie korekty funduszu sołeckiego powinni być obecni wszyscy członkowie Rady Sołeckiej. Co w przypadku kiedy to członek rady nie przyszedł na spotkanie choć został poinformowany? Czy brak jego obecność uniemożliwia dokonanie korekty funduszu?

  1. Paula Kłucińska

   Jeśli mowa o sytuacji, w której rada sołecka (na wniosek sołtysa) przejęła kompetencje zebrania wiejskiego i spotkała się w celu uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, to wymagana frekwencja na posiedzeniu powinna wynikać ze statutu sołectwa.

 10. OSP

  Czy środki z funduszu sołeckiego można przeznaczyć jako dotację dla jednostki OSP na zakup nowego wozu strażackiego ?

  1. Paula Kłucińska

   Jeśli wóz zostanie zakupiony ze środków funduszu sołeckiego (czyli w istocie z budżetu gminy), to będzie stanowił własność gminy, którą może ona następnie np. użyczyć. Poza funduszem sołeckim gmina może też przekazać OSP dotację celową na zakup wozu. Polecam lekturę wciąż aktualnej opinii: http://funduszesoleckie.pl/index.html@p=733.html

   1. OSP 1

    Jednostka OSP na zakup otrzyma środki z ministerstwa, potrzebują wkładu własnego i czy Gmina może środki z funduszu sołeckiego przeznaczyć w formie dotacji celowej na wkład własny jednostki OSP?

 11. Lena

  Czy w ramach zadań realizowanych z funduszu soleckiego, ze środków sołectwa, można wykupić kilka działek od kilku prywatnych właścicieli pod ewentualna przyślą drogę gminna?

  1. Paula Kłucińska

   Potencjalnie istnieje możliwość przeznaczenia środków na takie przedsięwzięcie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że do wykupienia działki nie wystarczy sama wola sołectwa.

   Ten problem został dobrze wyjaśniony w jednym z pism RIO w Bydgoszczy (RIO-NR.N-078-1_2018): https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/sprawy/regionalne-izby-obrachunkowe-fundusz-solecki-2018-2021-2.

   Rozwinięcie tematu znajduje się w tekście (fragment ,,przedsięwzięcia wieloletnie”): https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/.

 12. Gmina Komprachcice

  Jedno z sołectw złożyło wniosek o przeniesienie środków z funduszu sołeckiego na wsparcie i poradę prawną w zakresie powstrzymania planowanej inwestycji tj. budowa zakładu przetwórstwa mięsnego w sołectwie. Wójt gminy jako organ prowadzi niniejsze postępowanie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Czy sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy może przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na takie działanie. Zlecenie bądź umowę z wybraną jednostką prawną będzie podpisywać Gmina, a gmina jednocześnie prowadzi postępowanie w sprawie. Rada gminy przyjęła również plan zagospodarowania przestrzennego. Nadmieniam że to samo stanowisko prowadzi to postepowanie oraz fundusz sołecki. Czy to nie wyklucza się wzajemnie. Gmina posiada obsługę prawną, a sołectwo jako jednostka pomocnicza gminy również może chyba skorzystać z pomocy i porady prawnika gminy.

  Czy Gmina może w uchwale budżetowej w załączniku fundusz sołecki przeznaczyć środki finansowe na działania które są być może sprzeczne z działaniem Gminy.

  Wiem to trudny temat, z góry dziękuje z odpowiedź

 13. zaneta

  Jak należy sklasyfikować faktury z funduszu sołeckiego w celu zarchiwizowania?

  1. Paula Kłucińska

   Niestety nie mam wystarczającej wiedzy na temat archiwizacji, ale wydaje się, że faktury dotyczące funduszu sołeckiego mogą być klasyfikowane różnie (według załącznika nr 2 do rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20110140067), jako że wydatki z funduszu sołeckiego dotyczą różnych zadań. Pod pewnymi warunkami wójt może wydawać też zarządzenia uzupełniające wykaz akt (art. 6 ust. 2d ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). Przykład uzupełnienia dotyczącego m.in. funduszu sołeckiego (nr 4): https://www.bip.cieladz.pl/489,2016.

 14. FS

  Czy w ramach funduszu sołeckiego można kupić przyczepę gastronomiczną ?

 15. Gmina

  Czy w ramach funduszu sołeckiego można zorganizować cykl szkoleń, pogadanek i porad prawnych dla mieszkańców sołectwa, szczególnie dla osób starszych, z zakresu bezpieczeństwa, prawa rodzinnego itp.? Dodam, że w OPS w gminie oraz w Starostwie są dyżury radców prawnych dla osób mniej zamożnych. Gmina również udziela porad prawnych z jednej z dziedzin dotyczących regionu. Czy w powyższej sytuacji nie będzie to zbędny wydatek, tym bardziej, że chociażby pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa i np. oszustw „na wnuczka” może przeprowadzić Policja. Sołectwo uważa natomiast, że zadaniem własnym gminy jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców i edukacja publiczna, a według sołectwa tego typu cykl porad i pogadanek wpisuje się w zadania własne gminy. Jeśli gmina przychyli się do wniosku mieszkańców, to musiałaby ogłosić konkurs/przetarg na wyłonienie kancelarii prawnej, czy tak? Będę wdzięczna za odpowiedź.

  1. Paula Kłucińska

   Jeżeli uzasadnienie wniosku jest solidne, to nie wykluczam możliwości przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na przeprowadzenie dodatkowych warsztatów edukacyjnych (np. zwiększających świadomość mieszkańców co do zagrożeń, zwiększających świadomość prawną, angażujących mieszkańców w sprawy gminy itd.). Takie warsztaty można byłoby zorganizować na różny sposób (urząd, organizacja społeczna, zewnętrzni ekspertki i eksperci, animatorki i animatorzy itd.). Wątpliwości mogą natomiast pojawić się w przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, którą zajmuje się przede wszystkim powiat. W tym przypadku należałoby zastanowić się nad spełnieniem przesłanki zgodności ze strategią rozwoju gminy.

 16. Jan

  Mam pytanie czy w ramach Funduszu Sołeckiego można przeznaczyć pieniądze dla Rady Rodziców Szkoły Podstawowej na zakup paczek dla uczniów i zakup artykułów spożywczych w ramach np.dnia dziecka, pasowania na ucznia oto?

  1. Paula Kłucińska

   Tego typu przedsięwzięcia są różnie oceniane, dlatego też istotne będzie ich uzasadnienie (m.in. w jaki sposób przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie własne gminy – edukację publiczną i wspieranie rodziny, jak wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, skoro jest skierowane wyłącznie do ograniczonej grupy itd.). Przy czym wykonywaniem przedsięwzięć zajmuje się wójt (przy pomocy urzędu gminy), a nie rada rodziców. Fundusz sołecki nie jest źródłem finansowania rady rodziców.

 17. solecki.pl

  Czy w ramach funduszu sołeckiego można zabezpieczyć środki ogólnie na zadanie: „Wydarzenia kulturalne”? I finansować z tego wszystkie wydarzenia w sołectwie typu. Majówka, dzień matki, dzień dziecka, piknik leni, dożynki i mikołajki?
  Czy każde z wydarzeń powinno by osobnym zadaniem?

  1. Paula Kłucińska

   Nazwanie przedsięwzięcia jako ,,wydarzenia kulturalne” jest niewystarczające, chyba że w uzasadnieniu wniosku znalazło się szczegółowe wyjaśnienie jakie ma to być wydarzenie, jakie wydatki składają się na jego organizację, w jaki sposób poprawi ono warunki życia mieszkańców itd. Nazwa i opis przedsięwzięcia powinny być więc konkretne.

 18. Mateusz

  Czy można przekazać część środków z funduszu sołeckiego na dofinansowanie stowarzyszenia w danym sołectwie? Jeśli stowarzyszenie realizuje zadania służące poprawie życia mieszkańców sołectwa?

  1. Paula Kłucińska

   Nie, fundusz sołecki można przeznaczyć na konkretne przedsięwzięcie, a nie na wsparcie finansowe stowarzyszenia. Polecam fragment artykułu: ,,dofinansowanie stowarzyszenia”.

 19. Urszula Kaczyńska

  Czy z funduszu sołeckiego można zakupić odzież dla klubu sportowego dzisłającego na terenie wioski? Chodzi o klub kolarski.

  1. Paula Kłucińska

   Tego typu przedsięwzięcie nie jest wykluczone, ale musiałoby zostać dobrze uzasadnione w części dotyczącej poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.

 20. Aktywność na terenie wsi

  We wsi leży staw wraz z przyległym terenem, który jest własnością wspólnoty wioskowej. Czy gmina/wójt może sfinansować jego rekultywację (oczyszczenie, pogłębienie, wycięcie zarośli, zrobienie placu zabaw itp) bez przekazania terenu gminie? Byłoby podniesieniem jakości życia mieszkańców wsi.
  Jeśli odpowiedź brzmi nie, to czy wójt może zrobić to poprzez zawarcie umowy na ten cel ze stowarzyszeniem na rzecz rozwoju tej wsi (które by zawiązało się właśnie w tym celu)?

  1. Paula Kłucińska

   Jeżeli gmina nie jest właścicielem terenu, to co do zasady nie można przeznaczyć środków z funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie z nim związane.

 21. Patrycja

  Dobry wieczor. Sołectwo złożyło niedawno wniosek o przesunięcie środków w ramach FS. Jest tam zadanie pn.:”zakup traktorka w ramach utrzymania terenów zielonych – koszt 21 tysięcy. Niestety nasze jednostki nie potrzebują tego traktorka i nie bardzo chcą go przejąc, ale sołtys jest nieugięty i chce go kupić. Nie chcemy odrzucać całego wniosku, ponieważ mamy jeszcze trzy inne przedsięwzięcia tam. Stąd moje pytanie: czy możemy po zakupie tego sprzętu przekazać je sołtysowi w ramach np. jakiegoś porozumienia bądź jakoś inaczej? Bardzo proszę o jakąkolwiek odpowiedź i pomoc w tym zakresie. Z góry dziękuję.

  1. Paula Kłucińska

   Skoro przedsięwzięcie nie poprawi w żaden sposób warunków życia mieszkańców sołectwa, to nie spełnia jednej z podstawowych przesłanek i wniosek powinien zostać ostatecznie odrzucony.

   Właścicielem traktorka będzie gmina, a więc to ona zdecyduje jak i gdzie ma być przechowywany sprzęt. Gmina (urząd) może ewentualnie uregulować z sołtysem, że przechowa sprzęt. Nie chodzi natomiast o jego pozbycie się. Traktorek powinien być ogólnodostępny i nie może być wykorzystywany jedynie przez sołtysa. Zakup sprzętu dla sołtysa nie jest przecież zadaniem własnym gminy.

 22. Patrycja

  Oczywiście chodzi o wniosek o zmianę przedsięwzięć, a nie jak napisałam przesunięcie środków*

 23. Marek Jałoszyński

  Dzień dobry, czy Wójt Gminy powinien poinformować pisemnie Sołtysa Wsi o sprzedaży nieruchomości- działki na terenie przynależnym do danego Sołtysa ? Pozdrawiam MJ

  1. Paula Kłucińska

   Z przepisów nie wynika wprost obowiązek poinformowania sołtysa.

 24. Moni

  Kto powinien płacić za koszenie trawy na wiosce?Gmina?Czy jest to opłacane z funduszu sołeckiego ?

  1. Paula Kłucińska

   Gmina (albo inne jednostki, którym to zleci) powinna dbać o tereny zielone, które do niej należą. Niezależnie od powyższego widzę możliwość finansowania z funduszu sołeckiego koszenia trawy, ale w sytuacji, gdyby miała to być usługa dodatkowa.

 25. Joanna Brzezińska

  czy koszty starego roku można opłacić ze środków funduszu sołeckiego nowego roku. Mamy taką sytuację, że dostaliśmy fakturę za energię elektryczną i księgujemy do kosztów starego 2022 roku. Czy wydatki możemy pokryć z nowego funduszu sołeckiego 2023, skoro energia dotyczy 2022 roku?

  1. Paula Kłucińska

   Nie, ponieważ środki z funduszu sołeckiego wyodrębnione na 2023 r. mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć zaplanowanych właśnie na ten rok. Przedsięwzięcia z ubiegłego roku powinny zostać pokryte w 2022 r., ponieważ środki niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku (art. 3 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim).

 26. Jacek Jankowski

  U Nas w gminie (Nowogard) zakupów dokonuje fizycznie sołtys, ale jest takie przekonanie (zasada) że mając zapisany dany wydatek w funduszu sołeckim, za każdym razem i tak musimy mieć wpierw asygnatę burmistrza przed zakupem danego towaru. Nie można np. kupić awaryjnie wody czy papieru toaletowego w czasie imprezy gdy zabrakło bo wpierw musimy mieć podpisane Zlecenie na piśmie i dodatkowo nie możemy płacić gotówką czy swoją prywatną kartą.
  Kiedyś, dawniej to przechodziło a od kilku lat nie.
  Bardzo to utrudnia pracę, bo po pierwsze musimy pojechać do sklepu poznać cenę i warunki zakupu, później sporządzić i latać ze zleceniem na piśmie, później jechać je odebrać, następnie lecieć z fakturą do gminy (to jest kilka wyjazdów) np. w celu zakupu np. 1 puszki farby – z tego się robi najeżdżonych tylko kilometrów i straconego czasu, że przekracza to kilkakrotnie koszt zakupionego towaru.
  Jak powinna wyglądać prawidłowo procedura zakupu z funduszu sołeckiego?

  1. Paula Kłucińska

   Za wydatki z funduszu sołeckiego odpowiada wójt i to wójt powinien ich dokonywać (przy pomocy wspomagającego urzędu). Na podstawie samego opisu sprawy nie da się ocenić na jakiej podstawie sołtys dokonuje zakupów i jakie zasady powodują, że musi on uzyskać uprzednie zlecenie. Zachęcam do napisania w tej sprawie na adres: porady@siecobywatelska.pl

 27. Patrycja

  Sołectwo we wniosku uwzględniło zadanie jako ,,Zakup namiotu…”, natomiast w tej chwili chcą kupić 2 namioty. Czy jest taka możliwość bez nowego wniosku o zmianę przedsięwzięcia ?

  1. Paula Kłucińska

   Tak, o ile nie zmieni się wysokość oszacowanych kosztów na to przedsięwzięcie. Jeśli np. trzeba zrezygnować z innego zakupu na rzecz zakupu dwóch namiotów, to wniosek o zmianę przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć będzie konieczny. Jeżeli zakup może wpłynąć na cel przedsięwzięcia (np. trzeba kupić mniejsze namioty albo z innych materiałów, co spowoduje, że zostaną następnie inaczej wykorzystane podczas wydarzenia sołeckiego), to wtedy również bezpieczniej byłoby złożyć wniosek o zmianę przedsięwzięcia/zakresu przedsięwzięcia.

 28. Patrycja

  Dzień Dobry, mam pytania w sprawie funduszu sołeckiego.
  1. Dwa sołectwa chcą zrealizować wniosek wspólny tj. budowa chodnika do przychodni zdrowia. Przychodnia położona jest w sołectwie X, natomiast mieszkańcy sołectwa Y przynależą i uczęszczają do tej przychodni. Nie potrafię nigdzie znaleźć czy takie przedsięwzięcie można zrealizować,
  2. Jeżeli można to rozumiem, że wygląda to tak, iż oba sołectwa składają dwa nowe wnioski (najlepiej tego samego dnia) np. na różne kwoty, jednak nazwa zadania musi być w obu wnioskach taka sama? I np. sołectwo Y we wniosku opisuje, że przedsięwzięcie będzie np. realizowane na terenie sołectwa X?

  Z góry dziękuję za odpowiedź 

  1. Paula Kłucińska

   1. Tak, można zrealizować takie wspólne przedsięwzięcie. Z art. 6 ust. 3 Ustawy o funduszu sołeckim wynika wprost, że w przypadku wspólnego przedsięwzięcia można je przewidzieć do realizacji ,,na obszarze danego sołectwa lub innego sołectwa w danej gminie”.
   2. Tak, oba sołectwa muszą złożyć wniosek, w którym będzie przynajmniej jedno wspólne przedsięwzięcie (rzeczywiście najlepiej nazwać je tak samo), ale kwoty i opisy kosztów mogą się różnić. Ważne, żeby we wnioskach pojawiła się informacja na terenie którego sołectwa ma być realizowane przedsięwzięcie.

 29. Pauluna

  Witam, w ramach funduszu sołeckiego ma zostać wyremontowana droga gruntowa, moje pytanie brzmi czy możemy sami jako mieszkańcy zakupić towar na ten remont( kruszywo i piasek) i rozliczyć się z gmina oczywiście rachunkami za towar czy musimy skorzystać z bardzo złej jakości towaru, który oferuje man gmina bo jakąś firma wygrała przetarg na dostarczenie towaru na remont dróg gminnych?

  1. Paula Kłucińska

   Nie, mieszkańcy nie mogą samodzielnie kupić towaru przeznaczonego na remont drogi. To gmina (wójt wraz z pomocą urzędu gminy) jest odpowiedzialna za realizację funduszu sołeckiego i musi to robić w granicach prawa (np. właśnie uwzględniając przepisy o zamówieniach publicznych).

 30. Jola

  Witam.
  Czy z funduszu sołeckiego kilka Sołectw może zakupić zamek dmuchany do wykorzystania podczas festynów rodzinno- sportowych w ramach aktywizacji mieszkańców?

  1. Paula Kłucińska

   Nie wykluczam możliwości dokonania takiego zakupu z funduszu sołeckiego, ale na pewno to przedsięwzięcie wspólne wymaga solidnego uzasadnienia (zadanie własne gminy, poprawa warunków życia mieszkańców, zgodność ze strategią rozwoju gminy). Dobrze byłoby opisać przykładowo w jaki sposób zakup ma wpłynąć na aktywizację mieszkańców (pytanie kto może skorzystać z zamku, dlaczego akurat ten zakup), ile imprez w skali roku odbywa się we wszystkich sołectwach, jak ma się to do kosztów zakupu (czy to się w ogóle opłaca) itd.

   1. Jola

    Bardzo dziękuję za odpowiedź.
    Proszę jeszcze o podpowiedź, czy Sołectwo może w zadaniach ująć doposażenie OSP w hełmy strażackie?

 31. Klaudia

  Dzień dobry, mam pytanie czy dobrze rozumiem i chcę się upewnić, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, do września to Rada Sołecka jeszcze może podjąć decyzję o przyznaniu środków oraz o zmianę przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego? Stan zagrożenia został zniesiony 1 lipca, więc rozumiem, że do 30 września obowiązują zapisy zapisane w tym artykule tj. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, kompetencje zebrania wiejskiego dotyczące uchwalania wniosku w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301), lub wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, może wykonywać rada sołecka na wniosek sołtysa. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Paula Kłucińska

   Tak, choć polecam skorzystać z tego rozwiązania jedynie w sytuacji, w której mieszkańcy rzeczywiście nie mogą się spotkać na zebraniu wiejskim.

 32. Michał

  Witam
  Czy w ramach Funduszu Sołeckiego można wydzierżawić od prywatnej osoby lokal? Miejscowość nie posiada sali wiejskiej….
  np. na 2 lata

 33. Aga

  Dzień dobry
  Czy sołectwo może zakupić karmę dla bezdomnych kotów?

  1. Paula Kłucińska

   Przyjmuję, że pytanie dotyczy możliwości zakupu karmy ze środków z funduszu sołeckiego.

   W pierwszej kolejności należy zajrzeć do aktualnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jest to wydawana corocznie uchwała rady gminy, z której powinny wynikać zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym ich dokarmiania oraz zasady finansowania tego zadania własnego gminy. Proszę jednak zauważyć, że w przepisie prawa (art. 11a Ustawy o ochronie zwierząt) jest mowa o dokarmianiu wolno żyjących kotów. Trzeba więc sprawdzić, czy uchwała rozszerza obowiązki dotyczące dokarmiania na inne zwierzęta i czy zakupy te nie są już ,,zaopiekowane” przez gminę. Jeżeli chodzi natomiast o dokarmianie zwierząt przebywających w schronisku, to trzeba byłoby sprawdzić kto je prowadzi i na kim ciąży obowiązek zapewniania karmy.

   Niezależnie od powyższego, proszę pamiętać, że przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego musi spełniać trzy przesłanki jednocześnie: być zadaniem własnym gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców, być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami jest zadaniem własnym gminy i odbywa się na podstawie wspomnianego wcześniej programu, więc przedsięwzięcie nie może być sprzeczne z tym programem i nie może go zastępować. Istotne jest też wykazanie przesłanki poprawy warunków życia mieszkańców, czyli uzasadnienie, w jaki sposób zakup karmy (dodatkowej karmy) wpłynie na życie mieszkańców.

 34. Patrycja

  Dzień Dobry, mam pytanie czy z funduszu sołeckiego możemy sfinansować wymianę płyt poliuretanowych na placu zabaw obok szkoły podstawowej? Dziękuję za odpowiedź.

  1. Paula Kłucińska

   Nie wykluczam możliwości zaplanowania takiego przedsięwzięcia, o ile mowa o szkole publicznej, której organem prowadzącym jest gmina oraz o terenie, do którego gmina ma jakiekolwiek prawa.

 35. Anna

  Dzień dobry, sołectwo zlożyło wniosek 28.09.2023, wniosek nie spełnia wymagń formalnych. Czy w tej sytuacji po otrzymaniu informacji w październiku sołtys może juz tylko podtrzymać zgodność uchwały w terminie 7 od od otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku (ust. 5 ufs) , kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
  czy jednak może z powodu niespełnienia warunków określonych w ust. 2 lub 3 ufs zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek po otrzymaniu informacji ?? Statut sołectwa wskazuje że naruszenie uchwały zebrania wiejskiego , wstrzymuje realizacje uchwały i kieruje ją do Rady Gminy ?
  Szkolenia dot. funduszu soleckiego mówią o nieprzekraczalnym terminie 30.09.2023.
  Będę wdzięczna za odpowiedź.

  1. Paula Kłucińska

   Sołectwo może ponownie uchwalić wniosek w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu pierwotnego wniosku (tj. sołtys ma 7 dni na przekazanie ponownie uchwalonego wniosku wójtowi). Wójt ma z kolei obowiązek przekazać ponownie uchwalony wniosek radzie, która rozpatrzy go w terminie 30 dni.

   Powyższe wynika z art. 5 ust. 5, 7, 8 i 10 Ustawy o funduszu sołeckim:
   ,, (…)
   5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2-4, jednocześnie informując o tym sołtysa.
   (…)
   7. W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z powodu niespełnienia warunków określonych w ust. 2 lub 3, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek.
   8. Sołtys, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5, przekazuje radzie gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie.
   (…)
   10. W przypadku ponownie uchwalonego wniosku, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada gminy odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2 lub 3 lub przekazany po terminie, o którym mowa w ust. 8. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy”.

 36. Asia

  jeśli wniosek sołectwa został złożony 28.09 i został odrzucony przez wójta 01.10 to sołectwo może jeszcze zwołać ponowne zebranie, czy tylko odwołać się do rady gminy żeby w 30 dni rozpatrzyli wniosek?

  1. Paula Kłucińska

   Zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek i ma na to 7 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu pierwotnego wniosku (tj. sołtys ma 7 dni na przekazanie ponownie uchwalonego wniosku wójtowi, więc trzeba wydzielić jeszcze czas dla sołtysa na przekazanie wniosku do urzędu). Tak czy inaczej ponownie uchwalonym wnioskiem zajmie się rada gminy, ponieważ wójt ma następnie obowiązek przekazać ponownie uchwalony wniosek radzie. Rada zdecyduje o nim w terminie 30 dni.

 37. Adam

  Czy w sytuacji, gdy sołtys nie dotrzymał 7-dniowego terminu na przekazanie ponownie uchwalonego wniosku o przeznaczeniu funduszu sołeckiego (przekazał wniosek 11 dni od dnia powzięcia informacji o odrzuceniu pierwotnego wniosku) Rada gminy jest zobowiązana odrzucić wniosek?

  1. Paula Kłucińska

   Tak, ponieważ termin 7 dni na przekazanie ponownie uchwalonego wniosku wynika z Ustawy o funduszu sołeckim (art. 5 ust. 8)

 38. Sołtys Sołectwa Strzelcowizna, gmina Płaska, Grażyna Skrzyszewska

  Proszę o interpretację Art. 5 ust. 2 Ustawy o funduszu sołeckim. Wójt gminy Płaska interpretuje ten przepis jako możliwość zwołania zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego przez co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa oraz że wniosek do wójta składa tych samych 15 mieszkańców sołectwa. W Statucie sołectwa to sołtys zwołuje zebranie wiejskie z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu (1/10 ze 179 to 18 osób), wójta gminy lub rady gminy.
  Czy bez udziału sołtysa i bez jego wiedzy można wycofać ( 15 mieszkańców) wcześniej złożony prawidłowo sporządzony i wniesiony oraz zatwierdzony przez wójta wniosek?

  1. Paula Kłucińska

   W art. 5 ust. 2 Ustawy o funduszu sołeckim mowa o inicjowaniu wniosku w sprawie funduszu sołeckiego, czyli o tym, kto może wystąpić z propozycją takiego wniosku (m.in. co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa). Zwołanie zebrania wiejskiego odbywa się natomiast na zasadach określonych w statucie konkretnego sołectwa.

 39. Marta

  Dzień dobry,
  Sołtys złożył wniosek po terminie, po 30.09.2023, Wójt wniosek odrzucił, ze względu na fakt, że wpłynął po terminie. Sołtys napisał pismo do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta o podtrzymanie wniosku.Moje pytanie jest takie: czy Wójt przekazuje wniosek z załacznikami Radzie jeszcze jakimś pismem, czy oryginały wniosku i innych dokumentów czy kopie za zgodność z orginałem ?

  1. Paula Kłucińska

   Moim zdaniem nie ma to większego znaczenia. Ważna jest to, żeby do rady gminy trafiła całość dokumentacji, na podstawie której będzie w stanie ocenić sprawę, czyli wniosek sołectwa, uchwałę zebrania wiejskiego, listę obecności i dokument potwierdzający datę wpływu podtrzymanego wniosku do wójta (urzędu).

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *