Złożyliśmy wniosek do Ministra Boniego w sprawie sposobu stanowienia prawa

8 lutego 2013 roku, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) zwróciło się z wnioskiem o poprawę sposobu stanowienia prawa do Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Warszawa, 8 lutego 2013 r.

025/KBT/SLLGO/2013/SOMC

Pan Minister Michał Boni
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 22
00-060 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,
Z zaniepokojeniem śledzimy sposób w jaki prowadzone są przez podległe Panu Ministerstwo prace legislacyjne bądź „przedlegislacyjne” ewentualnie „okołolegislacyjne” związane z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz projektowaną ustawą o otwartych zasobach publicznych.
Przyjęty sposób procedowania prowadzi do spadku zaufania obywateli do procesu legislacyjnego. Jest niezrozumiały i brakuje o nim rzetelnej informacji. Projekty, które powstają budzą opór społeczny – jest to naturalne w sytuacji, gdy nie odbywa się poważnej dyskusji nad projektem założeń – takiej, która uwzględniałaby różne punkty widzenia. Jednocześnie podkreślacie Państwo, iż pracujecie nad standardami konsultacji. Naszym zdaniem należy zacząć od działań podstawowych. O ich wprowadzenie zwracamy się w trybie wniosku z artykułu 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

  1. Nie należy tworzyć zamkniętych grup eksperckich, których status jest niejasny.

Z taką sytuacją zetknęliśmy się dwukrotnie. W pierwszym przypadku chodzi o „spotkania okrągłego stołu” na temat dostępu do informacji publicznej. Na to spotkanie otrzymaliśmy zaproszenie. W naszym projekcie stanowiska – który przedstawiliśmy na spotkaniu 5 listopada 2012 roku – oraz podczas spotkania – zgłaszaliśmy konieczność dopuszczenia innych zainteresowanych podmiotów.

Postulat ten nie tylko nie został spełniony, ale też jedna z osób, które zachęcaliśmy do przedstawienia swojego zgłoszenia otrzymała odpowiedź, iż: są to warsztaty eksperckie w ograniczonym gronie, po to by umożliwić bardziej efektywną dyskusję i móc sprostać logistyce przygotowania takich spotkań. (…) proces ekspercki, nie zastępuje w żaden sposób konsultacji.

  • Nie jest dla nas zrozumiałe w jaki sposób dobierani są eksperci.
  • Nie rozumiemy dlaczego nie są do tego procesu dopuszczane osoby, których wiedza i doświadczenie pozwalałyby dobrze przygotować projekt założeń do projektu ustawy. Przygotowanie dobrego dokumentu stanowi oczywisty zysk społeczny.
  • Nie rozumiemy dlaczego Ministerstwo, biorąc pod uwagę doświadczenia z nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej zakończonej w roku 2011, nie szuka takich sposobów przygotowywania założeń projektu ustawy, aby na etapie konsultacji uniknąć chaosu informacyjnego i postępowania wykluczającego powszechną debatę.
  1. Nie należy podawać informacji błędnych merytorycznie w celu uniknięcia zainteresowania pracami legislacyjnymi. Takie postępowanie powoduje brak wiary w jakiekolwiek tłumaczenia Ministerstwa na kolejnych etapach. 

Z sytuacją, w której ta zasada nie była przestrzegana, spotkaliśmy się przy okazji spotkania o niewiadomym charakterze na temat otwartych zasobów. Na nasze pytanie o możliwość uczestniczenia otrzymaliśmy odpowiedź zniechęcającą i mylącą: Co do zasady nie jest to \”publiczne\” spotkanie, ale adresowane do organizacji z osiągnieciami w otwieraniu zasobów, z którymi na ten temat już jesteśmy w dialogu, nie dotyczy też udip .

  1. Nie należy sporządzać notatek i protokołów ze spotkań, które nie oddają tego, co dzieje się na spotkaniach . 

Rzetelność notatek dotyczących spotkań „okrągłego stołu” w sprawie ustawy o dostępie do informacji publicznej budzi nasze wątpliwości, które szczegółowo przedstawiliśmy na naszych stronach internetowych. Notatek ze spotkań na temat założeń do ustawy o projekcie ustawy o zasobach publicznych w ogóle nie odnaleźliśmy na stronach Ministerstwa.

Podsumowując, wnosimy o to, aby standardy jakie chcecie Państwo stosować wobec konsultacji – dobra wiara, responsywność, przejrzystość, powszechność, koordynacja, przewidywalność i poszanowanie interesu publicznego – obowiązywały na każdym etapie prowadzenia działań legislacyjnych.

W wymiarze praktycznym oznacza to dla nas co najmniej eliminację podstawowych przyczyn obniżania się zaufania społecznego do procesu legislacyjnego. Dlatego wnosimy o odpowiedź w ustawowym terminie na nasz wniosek złożony trybie artykułu 241 KPA, aby:

  1. Minister ustalił oficjalny tryb zgłaszania się do grup roboczych, na spotkania autorskie, warsztaty, okrągłe stoły, spotkania „prywatne”, „spotkania dialogowe” i inne tego typu przedsięwzięcia organizowane przez MAiC, na których poszerzana jest wiedza przyszłych autorów projektów założeń poszczególnych regulacji lub ich nowelizacji.
  2. Minister zapewnił warunki do starannego i merytorycznego przygotowywania projektów aktów prawnych, w tym zadbał o to, aby po stronie Ministerstwa pracowały nad nią osoby rozumiejące czego dokładnie dana regulacja ma dotyczyć.
  3. Minister zadbał o rzetelną informację na temat prowadzonych w Ministerstwie spotkań – również tych, o których pracownicy uważają, że mają charakter „prywatny”, „autorski”, „dialogowy”. Informacja o tym, że takie spotkania się odbywają winna być dostępna na stronie Ministerstwa przed spotkaniem. Rzetelne protokoły lub notatki winny pojawiać się po spotkaniach.

Licząc na zrozumienie naszych argumentów i intencji, pozostając w przekonaniu o chęci Pana Ministra do prowadzenia dialogu z obywatelami, oczekujemy odpowiedzi w ustawowym terminie.

Łączymy wyrazy szacunku,

Szymon Osowski                                         Marzena Czarnecka
Prezes Stowarzyszenia                                Wiceprezes Stowarzyszenia

 

 

Wniosek do Ministra Boniego w trybie art. 241 KPA

Artykuł ze strony Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej – www.informacjapubliczna.org.pl

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *