Stała w polu lokomotywa, a nawet sześć. Ile kosztowały lokomotywy sprzedane ,,po cenie złomu”?

zdjęcie: Grzegorz W. Tężycki, CC BY-SA 3.0

Rok temu zapytaliśmy Polregio (d. Przewozy Regionalne) o cenę sprzedaży lokomotyw EU07. Odmówiono nam, powołując się na tajemnicę przedsiębiorcy.  Sąd, po naszej skardze, uchylił decyzję spółki.

 ,,Po cenie złomu”

W 2011 r. Przewozy Regionalne odkupiły 6 lokomotyw EU07 od PKP Intercity za w sumie 5 760 000 zł. Od tego momentu lokomotywy cały czas stały pod Toruniem. W końcu sprzedano je w zeszłym roku, najpierw nie chcąc ujawniać kwoty transakcji, a potem przyznając enigmatycznie, że  ,,dokonano sprzedaży 6 lokomotyw EP07 jako wraków po cenie złomu z łącznie ponad milionowym zyskiem dla Spółki”. O sprawie pisał ,,Rynek Kolejowy”.

,,Przepraszam za niedotrzymanie terminu odpowiedzi”

Zapytaliśmy o szczegóły tej sprzedaży. 3 września 2019 r. wysłaliśmy wniosek o treści:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji publicznych:

– za jaką łączną kwotę sprzedano lokomotywy, o których mowa w zawiadomieniu o wyniku postępowania: https://polregio.pl/media/13365/zawiadomienie-o-wyniku-post%C4%99powania-sprzeda%C5%BC-euep07.pdf

Stowarzyszenie wnosi o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, poprzez wysłanie ich na adres e-mail.

Cytowane przez nas zawiadomienie o wyniku postępowania dotyczyło sprzedaży 4 z 6 lokomotyw, dwie sprzedano rok wcześniej, a na sprzedaż kolejnych czterech spółka przeprowadziła konkurs ofert w lipcu 2019 roku.

Dopiero 22 października 2019 r. otrzymaliśmy odpowiedź, a właściwie wezwanie do podpisu wniosku ręcznym lub elektronicznym podpisem oraz wskazanie adresu do korespondencji, ponieważ zostanie wydana decyzja administracyjna.  Na osłodę pismo kończyło zdanie ,,Przepraszam za niedotrzymanie terminu odpowiedzi.” 

,,Tajemnica przedsiębiorcy”

Przesłaliśmy wniosek w żądanej formie i 21 listopada 2019 r. otrzymaliśmy decyzję odmawiającą nam udzielenia informacji o kwocie, za jaką sprzedano lokomotywy.

W decyzji pojawił się doskonale nam znany argument o ,,tajemnicy przedsiębiorcy”.

Przewozy Regionalne powoływały się m. in. na to, że informacja, o którą wnioskujemy ,,ma wartość gospodarczą”, a spółka podjęła kroki, by utrzymać ją w poufności – takie jak zobowiązanie oferentów w przetargu na kupno lokomotyw do zachowania poufności w zakresie złożonych ofert.

Dodano również, że mamy możliwość zapoznania się ,,z treścią ogłoszenia przetargu wraz z załącznikami, z której wynikają wprost warunki ww. konkursu ofert. Ogłoszenie wraz z wzorem umowy oraz załącznikami dostępne jest publicznie w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki, w sekcji „Ogłoszenia o sprzedaży”.

Tam jednak nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasze pytanie, jedynie cenę wywoławczą lokomotyw. Komu tajna informacja ,,dotycząca strategicznej strefy działania” spółki (sprzedaży lokomotyw?) miałaby się przysłużyć, tego nie wyjaśniono. Może PKP Intercity, od którego Przewozy Regionalne kupiły te lokomotywy?

,,Ogólnikowe twierdzenia  nie mogą zastąpić merytorycznego uzasadnienia decyzji.”

Złożyliśmy więc skargę na decyzję do sądu, wykazując w niej m. in., że powoływanie się w ten sposób na ,,tajemnicę przedsiębiorcy” bez wykazania ku temu przesłanek, jest niewystarczające, by odmówić nam informacji. Spółka nie wykazała też, w jaki sposób ujawnienie ceny sprzedaży lokomotyw miałoby zagrozić jej pozycji. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem II SA/Wa 179/20 uchylił decyzję Polregio. Wskazał, że:

w ocenie Sądu [spółka] nie wyjaśniła jednak jakie działania zostały faktycznie podjęte w celu zachowania w poufności żądanych informacji, a tym samym, że został spełniony wymóg formalny tajemnicy przedsiębiorcy określony w art. 11 ust. 4 u.z.n.k. Nie można też uznać, aby w zaskarżonej decyzji została należycie rozważona tajemnica przedsiębiorcy w sensie materialnym. Ogólnikowe twierdzenia w tym względzie nie mogą zastąpić merytorycznego uzasadnienia decyzji.

(…)

Brak wyczerpującego uzasadnienia zaskarżonej decyzji nie pozwala ocenić prawidłowości samego rozstrzygnięcia, a przedstawiony w nim powód odmowy udostępnienia informacji publicznej z uwagi na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy, czyni nieweryfikowalnym. 

Orzeczenie jest prawomocne. 17 sierpnia 2020 r. Polregio przesłało nam odpowiedź o treści: 

Szanowni Państwo, odpowiadając na wniosek o informację publiczną z 3 września 2019 oraz 25 października 2019 r., mając na względzie treść sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 czerwca 2020 r. (sygn. akt II SA/Wa 179/20), informuję, co następuje. Łączna kwota, za którą Spółka POLREGIO (dawniej “Przewozy Regionalne”) sprzedała lokomotywy EU07-154, EU07-155, EU07-160 i EU07-2017 w postępowaniu PBU4-631-007.1/2019 wyniosła 2 635 000,77 zł netto. 

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *