Regulamin konkursu „Ile niezależności z jednego procenta”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Ile niezależności z jednego procenta”, zwany dalej „Konkursem”. Celem Konkursu jest uświadomienie użytkownikom i użytkowniczkom serwisu Facebook jak ważne jest niezależne finansowanie inicjatyw strażniczych i zaangażowanie ich we wspieranie lub mówienie o tej kwestii. Uczestnicy i uczestniczki Konkursu będą musieli odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Ile pieniędzy zebraliśmy do 31 lipca z 1% podatków za zeszły rok?” Konkurs odbywa się na profilu Sieć Obywatelska Watchdog Polska w serwisie Facebook.com, https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska

§2

Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Ursynowska 22/2 (dalej „Organizator”)

§3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie https://www.facebook.com/SiecObywatelskaWatchdogPolska serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są już polubili, bądź polubią profil Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w serwisie Facebook.com do godz. 06:00 dnia 2.08.2016 r.

§4

Konkurs trwa od 31.07 do 2.08.2016 r. godz. 06:00.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§5

Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które polubiły profil Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska na Facebooku i w dniach 31.07. – 2.08.2016 r. do godz. 06:00 na adres biuro@siecobywatelska.pl z dopiskiem „Konkurs” prześlą odpowiedź na pytanie:

Ile pieniędzy zebrała Sieć Obywatelska Watchdog Polska do 31 lipca 2016 r. z tzw.1% podatków za rok 2015?

§6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy/ce oraz członkowie/członkinie Organizatora, ich rodziny ani osoby mające podpisane umowy cywilno-prawną ze Stowarzyszeniem i ich rodziny.

§7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§8

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Komisji wchodzą 2 osoby ze strony Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska:

 • Joanna Gucman-Muż – osoba odpowiedzialna za współprowadzenie profilu Organizatora w serwisie Facebook
 • Katarzyna Batko-Tołuć – członkini Zarządu

§9

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
 • lubić profil Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska na Facebooku
 • zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/notes/694056054017938/
 • W terminie od 31.07. do 2.08.2016 r. do godz. 06:00 wysłać odpowiedź na pytanie konkursowe na adres biuro@siecobywatelska.pl z dopiskiem „Konkurs”.
 1. Nagrodzona/e zostanie/ą osoba/y, których odpowiedzi będą najbliższe faktycznej kwoty otrzymanej przez Organizatora z 1% podatków za 2015 r. w założonym terminie.
 2. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko 1 odpowiedź na pytanie konkursowe. W przypadku większej liczby odpowiedzi od jednej osoby, będzie liczyła się odpowiedź pierwsza.

§10

Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

§11

Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 2.08.2016 r.

§ 12

Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

§13

Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator. Istnieje także możliwość odbioru osobistego nagród w siedzicie Organizatora przy ul. Ursynowskiej 22/2 w Warszawie.

IV. NAGRODY

§14

W konkursie przewidziano nagrody w postaci wybranej koszulki i gadżetów ze sklepu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska „Jawność sprzyja”.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sieć ObywatelskąWatchdog Polska, z siedzibą w Warszawie, ul. Ursynowska 22/2 w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadach pełnej dobrowolności. Uczestnicy Konkursu potwierdzają, że zostali poinformowani o przysługujących mi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych prawach: do wglądu do własnych danych, ich poprawiania i usunięcia z bazy danych osobowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com oraz na stronie internetowej www.siecobywatelska.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez Uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia przesyłania zgłoszeń konkursowych oraz publikacji wyników Konkursu.
 6. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Zasady Konkursu dostępne są na stronie profilu Facebook’owego Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska w zakładce notatki.
 9. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *