Misja

Misją stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia.

Manifest do misji:

Uważamy, że idea dobrego rządzenia jest nierozłącznie związana z odpowiedzialną i otwartą władzą, która jest wrażliwa na potrzeby społeczne i reaguje na nie. Jest gotowa do dialogu i poddawania się kontroli społeczeństwa, a także ponoszenia odpowiedzialności przed obywatelami za podejmowane decyzje i działania.

Uważamy, że do realizacji idei dobrego rządzenia potrzebna jest aktywna postawa obywateli podejmujących odpowiedzialność za sprawy publiczne i świadomych swoich praw oraz obowiązków, a także odpowiedzialna władza realizująca zasadę przejrzystości i partycypacji.

Zasadę przejrzystości rozumiemy jako zapewnienie realizacji prawa do informacji, które jest jednym z praw człowieka, w szczególności powszechnego dostępu do informacji o działalności podmiotów publicznych/realizujących zadania publiczne i o wydatkowaniu środków publicznych. Powszechny dostęp oznacza dla nas, że informacja podawana jest niezwłocznie, w sposób pełny, zrozumiały, z własnej inicjatywy, jak i na żądanie.

Zasadę partycypacji rozumiemy jako zagwarantowanie udziału obywateli w procesie podejmowania decyzji oraz ich realizacji.

Jak realizujemy naszą misję?

Chcemy, aby obywatele* korzystali ze swoich praw, czyli:

  • pytali o ważne dla nich sprawy – dotyczące zdrowia, edukacji, ochrony środowiska czy zagospodarowania przestrzennego – za które odpowiedzialne są instytucje publiczne;
  • znali swoje prawa zawarte w Konstytucji, ustawach oraz statutach gmin i sołectw, zwłaszcza te które dotyczą przekazywania władzom swoich oczekiwań i kształtowania swojego otoczenia, włączając w to wydatkowanie środków publicznych i tworzenie prawa;
  • chcieli i umieli egzekwować swoje prawa współpracując na równych zasadach z władzami, organizując się, kontrolując władze, skarżąc i korzystając z gwarantowanych wolności.

Chcemy, aby władze publiczne i inne zobowiązane podmioty realizowały prawo. Interesują nasz szczególnie prawa związane z:

  • udostępnianiem informacji publicznej i poddawaniem się przez władzę kontroli społecznej;
  • prawidłowym zarządzaniem środkami publicznymi;
  • wykorzystywaniem instrumentów wpływania obywateli na realizowaną politykę i decydowania o swoim najbliższym otoczeniu.

* słowa „obywatel” używamy umownie – w naszym rozumieniu dotyczy ono wszystkich kobiet i wszystkich mężczyzn, niezależnie od formalnego posiadania obywatelstwa.

Wyślij wiadomość