Trybunał Konstytucyjny zmienia swoje stanowisko ws. jawności umów

Wystąpiliśmy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem  o udostępnienie informacji o zawartych umowach poprzez przekazanie tzw. rejestru umów w formie elektronicznej (rejestr, który zawiera informacje co najmniej o stronach umowy, kwocie na którą ona opiewa, opisie przedmiotu umowy oraz symbolu/znaku umowy).

Trybunał Konstytucyjny udostępnił tabelę zawierającą spis umów za rok 2015 i pierwsze miesiące roku 2016.

usun tk

Pełne zestawienie umów  – pdf

W udostępnionej tabeli można zobaczyć, że tylko niektóre z zawartych umów są w pełni jawne. Z przesłanej informacji wynika, że do zawieranych umów wpisywana jest klauzula ujawniania kwot:

Jednocześnie informuję, że m.in. z uwagi na wyrażone (we wcześniejszych wnioskach) zainteresowanie
informacjami dot. kwot wynagrodzeń wynikających z umów cywilnoprawnych, w trakcie 2015 r.
wprowadzone zostały zmiany w umowach cywilnoprawnych, pozwalających na udostępnienie tego typu
informacji. Przekazany wykaz nie obejmuje informacji o wynagrodzeniu umów zawartych, przede
wszystkim, na początku 2015 r. (tj. przed wprowadzeniem ww. zmian).

Przypomnieć należy, że taka klauzula nie ma znaczenia dla samego obowiązku udostępniania informacji o wynagrodzeniach płaconych ze środków publicznych w związku z wykonywaniem umów cywilno-prawnych.

Stanowisko to jest wynikiem prowadzonego przez nas sporu z Trybunałem Konstytucyjnym o ujawnienie kwot w umowach zawartych w roku 2014 – więcej o tej sprawie w tekście: Rozprawa o jawne kwoty w umowach trybunału konstytucyjnego  oraz w tekście: Jawność nie jest standardem w TK. Od wyroku WSA w Warszawie z 4 grudnia 2015 r. sygn. akt  II SA/Wa 1510/15 Trybunał Konstytucyjny złożył skargę kasacyjną.

W sprawie udostępnionego rejestru w części, w której wyłączono jawność zwróciliśmy się o wydanie decyzji administracyjnej, którą będziemy kwestionować.
bfa2d94aa21777555e578946b34e226920974e8d

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *