Sylwester z marzeniami

Wszystko wskazuje na to, że mimo trudnej sytuacji w TVP tradycyjny “Sylwester Marzeń z Dwójką” odbędzie się bez większych zmian. Jedyna zmiana, o której donoszą Wirtualnemedia, dotyczy nazwy — jak dawniej będzie to po prostu “Sylwester z Dwójką”.

My jednak nie rezygnujemy z marzeń, szczególnie tych o jawnych publicznych wydatkach i śpieszymy do Was z ostatnim z wyroków dotyczących imprezy sylwestrowej organizowanej przez Telewizję Polską.

O co pytaliśmy?

Sprawa dotyczy już wiekowego wniosku z 2018 roku, który opisywaliśmy tutaj. 

Wnioskowaliśmy o udostępnienie:

– łącznej kwoty związanej z organizacją imprezy sylwestrowej przez TVP w roku 2015, 2016, 2017;
– skanów umów dotyczących organizacji imprezy sylwestrowej przez TVP w roku 2015, 2016, 2017.

Zdarta płyta

Dalej nastąpił dobrze znany scenariusz przerabiany przy okazji innych wniosków wysyłanych do nadawcy publicznego — decyzja odmowna (informacje stanowią ,,wartość gospodarczą”, tajemnica przedsiębiorcy), nasza skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a potem wyrok sygn. II SA/Wa 350/18, w którym Sąd uchylił decyzję TVP, zaznaczając, że nienależycie uzasadniono odmowę.

Przewidywaliśmy, że sprawa potrwa latami, bo Telewizja zaskarży wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub przedstawi nam kolejną, lepiej uzasadnioną odmowę. Tu jednak wkradł się suspens, bo TVP wyrok po prostu zignorowała i to my musieliśmy złożyć kolejną skargę do sądu, tym razem na bezczynność. W jej wyniku publicznemu nadawcy przypomniało się o wydaniu nam kolejnej decyzji odmownej, którą również zaskarżyliśmy. 

Wyroki WSA

I tak w 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dwa wyroki. Najpierw II SAB/Wa 555/19 z naszej skargi na bezczynność (TVP dopuściła się bezczynności, nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa). Potem ze skargi na decyzję II SA/Wa 2200/19  (sąd uchylił zaskarżoną decyzję w zakresie udostępnienia łącznej kwoty związanej z organizacją imprezy sylwestrowej w roku 2015, 2016 i 2017; oddalił skargę w pozostałym zakresie, czyli udostępnienia skanów umów, stojąc na stanowisku, że TVP należycie uzasadniła, że żądane przez nas informacje mają wartość gospodarczą i były podstawy, by powołać się na tajemnicę przedsiębiorcy). Niemniej podkreślił, że:

łączny koszt organizacji imprez sylwestrowych za 2015, 2016, 2017 r, w żaden sposób nie wypływa na ocenę kondycji finansowej TVP, co mogłoby być interesujące dla konkurencji. (…) Ewentualne ujawnienie przez TVP powyższej kwoty nie wskazuje nawet na konkretny budżet jakim dysponowała TVP na Sylwestra w poszczególnych latach, gdyż skarżący domagał się ujawnienia kwoty łącznej.

Podkreślenia wymaga, że TVP jest spółką Skarbu Państwa i niewątpliwie dysponuje majątkiem publicznym, wobec powyższego jej wydatki winny być transparentne i podlegają ujawnieniu w drodze dostępu do informacji publicznej, pod warunkiem, że brak jest przepisu ograniczającego ten dostęp.

NSA — bez fajerwerków, może z malutką iskierką 

Czując spory niedosyt, złożyliśmy skargę kasacyjną. Nasz pełnomocnik Adam Kuczyński zwracał w niej m.in. uwagę, że sąd nie odniósł się do konkretnej treści wnioskowanych przez nas informacji, poprzestał na ogólnych rozważaniach dotyczących informacji publicznej i zasad stosowania klauzuli tajemnicy przedsiębiorcy. Z orzeczenia nie wynikało też, czy sąd zapoznał się w ogóle z treścią umów, o które wnioskowaliśmy, czy wystarczyły mu deklaracje ze strony TVP. Liczba oraz treść umów, o udostępnienie których wnosiliśmy, nie stały się w ogóle przedmiotem zainteresowania WSA. 

Pełnomocnik dowodził też, że realizacja przez Telewizję Polską misji publicznej nie jest ani działalnością zarobkową, ani nie zasługuje na miano działalności gospodarczej, co uniemożliwia powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa w stosunku do informacji publicznej dotyczącej realizowania misji publicznej przez publiczną telewizję. Adam Kuczyński podkreślał, że nawet jeśli sąd nie nie uznałby za trafną tej argumentacji, to przecież można udostępnić dokumenty po koniecznej anonimizacji.

Niestety, Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z nami i na niecały miesiąc przed tegorocznym Sylwestrem dostarczył nam uzasadnienie oddalenia naszej skargi kasacyjnej, syg. III OSK 2704/21. Sąd snuł rozważania o tajemnicy przedsiębiorcy i tym, że TVP może się na nią powoływać:

Informacja staje się “tajemnicą”, kiedy przedsiębiorca przejawi wolę zachowania jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich. Nie traci natomiast swojego charakteru przez to, że wie o niej pewne ograniczone grono osób zobowiązanych do dyskrecji (np. pracownicy przedsiębiorstwa). (…) W rozpoznawanej sprawie Spółka podjęła działania w celu zachowania treści żądanych umów w tajemnicy, ponieważ nadała im klauzulę tajemnicy przedsiębiorstwa stosownie do wewnętrznego aktu prawnego, jakim jest znajdująca się w aktach sprawy “Instrukcja ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w TVP S.A.”. Klauzula tajemnicy przedsiębiorstwa została nadana wszystkim umowom ze względu na wartość gospodarczą zawartych umów, w tym przede wszystkim ujętych w nich kwestii organizacyjnych, technicznych, a w szczególności finansowych wypracowanych w drodze negocjacji, których, jak wskazano, ich ujawnienie spowodowałoby, że konkurenci działający na rynku telewizyjnym posiedliby wiedzę, która umożliwiłaby im lepszą pozycję negocjacyjną przy organizacji takich samych lub podobnych imprez rozrywkowych.

Jednocześnie zostawił nas ze wskazówką, by pytać o dane z umów:

Skoro skarżący kasacyjnie żądał udostępnienia umów dotyczących organizacji imprez sylwestrowych w latach 2015-2017 w całości, a nie danych z umowy, a sama umowa objęta została tajemnicą przedsiębiorcy w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to prawidłowo w zaskarżonym wyroku WSA w Warszawie uznał, że informacja, o jaką wystąpiło Stowarzyszenie (umowa), pomimo że ma charakter informacji publicznej, nie mogła zostać udostępniona z uwagi na ograniczenie wynikające z art. 5 ust. 2 u.d.i.p.

Cóż, rozważymy i na pewno będziemy dalej przyglądać się wydatkom TVP, także tym sylwestrowym, marząc o większej jawności w tej instytucji, jak i w innych oraz o projawnościowych wyrokach sądów, w razie potrzeby. Czego sobie i Państwu życzymy w Nowym Roku!

 

 

 

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *