SLLGO (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) alarmuje! Gminy nie mają danych od obliczenia wysokości funduszu sołeckiego

Jak wyliczyć kwotę bazową na 2012 rok bez właściwych danych GUS? Jaką informację o wysokości funduszu podać do 31 lipca? 

Obliczanie wysokość funduszu sołeckiego w 2012 roku – stan faktyczny

Art. 2 ust. 2 Ustawy o funduszu sołeckim nakłada na wójta, burmistrza, prezydenta miasta obowiązek przekazania sołtysom informacji o wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo do 31 lipca.

Aby wyliczyć kwotę funduszu sołeckiego potrzebna jest m.in. znajomość kwoty bazowej dla gminy. W 2012 roku kwota bazowa obliczana jest poprzez: dzielenie wykonanych dochodów bieżących gminy z 2011 r. przez ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego liczbę mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na 31 grudnia 2011 r.

W 2012 roku w związku z obliczeniami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego nie opublikował liczby mieszkańców gmin na dzień 31 grudnia 2011 r. W Urzędzie Statystycznym w Warszawie można uzyskać następującą informację, dotyczącą liczby ludności gmin wg. stanu na 31 grudnia 2011 r.:

W odpowiedzi na maila Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że liczba ludności dostępna jest według stanu na dzień 31.12.2010 r. Dane te zamieszczone są w Banku Danych Lokalnych pod linkiem: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

Dane za 2011 rok są na etapie opracowywania jako wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011 i będą udostępnione w pod koniec 2012 r. Harmonogram wydawanych publikacji w tym: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2011 r. zamieszczony jest pod adresem: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASSETS_plan_wydawniczy_2012.pdf

Pełna treść wiadomości Urzędu Statystycznego w Warszawie z 4 lipca 2012 r. dostępna jest tutaj.

Wg. informacji przekazanych Stowarzyszeniu przez mieszkańców i urzędników gmin z obszaru całego kraju wynika, iż GUS oraz Urzędy Statystyczne nie dysponują informacją o liczbie ludności gmin na 31 grudnia 2011 r. Stowarzyszenie wystąpiło 4 lipca z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej do Urzędów Statystycznych, aby ustalić stan faktyczny. Przykładowy wniosek znajduje się tutaj.

Problem z brakiem danych GUS dotyczy 1104 jednostek samorządu terytorialnego zobowiązanych do 31 lipca br., do przekazania informacji o wysokości funduszu sołeckiego.

Kwota bazowa – co robić?

Jak wyliczyć kwotę bazową funduszu sołeckiego, w sytuacji braku informacji o liczbie ludności, koniecznej do wyliczenia wysokości funduszu sołeckiego i wobec jednoznacznego zapisu Ustawy o funduszu sołeckim, nakazującego posługiwanie się liczbą mieszkańców gminy podaną przez Prezesa GUS?

Aktualizacja z 5 lipca 2012 r.

W artykule Michała Cyrankiewicza Gminom brak danch, by obliczyć środki sołectw, który ukazał się 5 lipca 2012 r. w Rzeczpospolitej Rafał Trykozko z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku radzi wyliczyć fundusz sołecki posługując się danymi GUS z 2010 r. przy skorygowaniu o informacje pochodzące np. z ewidencji ludności., zaznaczając iż taki sposób wyliczenia zaakceptuje regionalna RIO. Stanowisko to potwierdza wojewoda mazowiecki.

Zdaniem rzecznik wojewody mazowieckiego, jak pisze Rzeczpospolita, gminy powinny wyliczyć fundusz sołecki w oparciu o dane, które posiadają.

Z informacji uzyskanych przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich wg. stanu na 4 lipca 2012 r.:

Główny Urząd Statystyczny, Rzecznik Prezesa GUS

Rzecznik Prezesa GUS, pan Adam Satora, poinformował 4 lipca 2012 r. Stowarzyszenie, iż prawdopodobnie 26 lipca 2012 r. na konferencji prasowej GUS opublikuje informacje o liczbie mieszkańców gmin na 31 grudnia 2011 r. Jednak ze względu na obliczenia Narodowego Spisu Powszechnego data ta może ulec nieokreślonemu opóźnieniu. Rzecznik GUS informuje również, iż w opinii GUS, do obliczenia kwoty bazowej funduszu sołeckiego, podawanej mieszkańcom do 31 lipca 2012 r., należy skorzystać z danych o liczbie mieszkańców podanej przez GUS na dzień 31 grudnia 2010 roku.  Zaznaczamy, iż nie jest to jedyna interpretacja! Wiele gmin przekazało już bowiem informacje o wysokości funduszu sołeckiego, obliczając kwotę bazową w oparciu o gminną ewidencję ludności! Do interpretacji obliczania funduszu sołeckiego w oparciu o gminną ewidencję ludności przychyla się przynajmniej jedna Izba Obrachunkowa w kraju. Czekamy na pisemne stanowisko GUS.

Ministerstwo Finansów, Departament  Finansów Samorządu Terytorialnego

Na dzień 4 lipca 2012 r. Ministerstwo Finansów nie zajmuje stanowiska w opisanej sprawie. Nie posiada również opinii dotyczącej możliwego rozwiązania problemu jeszcze przed 31 lipca. Ministerstwo nie posiada również żadnej informacji w opisanej sprawie przekazanej przez Prezesa GUS. Nie posiada ani nie potwierdza opinii Rzecznika GUS, iż do wzoru ujętego w art. 2 Ustawy o funduszu sołeckim, obliczając kwotę funduszu sołeckiego w 2012 roku, należy skorzystać z liczby mieszkańców podanej przez Prezesa GUS na dzień 31 grudnia 2010 roku. Informacji udzieliła pani Alina Karolak.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Stowarzyszenie przekazało pracownikowi merytorycznie odpowiedzialnemu m.in. za sprawy funduszu sołeckiego, pani Iwonie Korszeń (w zastępstwie p. Doroty Ziółkowskiej) zebrane w sprawie ww. informacje. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji posiada opinię GUS, nie posiada jednak własnego stanowiska w tej sprawie.

Regionalne Izby Obrachunkowe

Ponieważ Ustawa o funduszu sołeckim jednoznacznie określa źródło informacji o liczbie ludności (Prezes GUS), a Izby dokonując kontroli zwracały uwagę na kwestie precyzyjnego ujmowania tak liczby mieszkańców gminy jak i sołectwa przy wyliczeniu funduszu sołeckiego, mogą występować rozbieżność czy przy braku informacji o sposobach postępowania w opisywanej sytuacji, poszczególne RIO zaakceptują fakt np. podstawiania do wzoru określającego kwotę bazową liczby mieszkańców gminy wg. stanu na 31 grudnia 2011 r. z gminnej ewidencji ludności i w okresie późniejszym (jakim?) dokonywania korekt. Należy zaznaczyć, iż liczba ludności pobrana z gminnej ewidencji ludności różni się od liczby określonej przez Prezesa GUS.

Pytania:

W związku ze sprawą nasuwają się m.in. następujące pytania:

Czy obliczając kwotę bazową korzystać z dostępnych w gminie danych (z gminnej ewidencji ludności na dzień 31 grudnia 2011 r.) czy danych GUS (na dzień 31 grudnia 2010 r.)?

Czy stanowisko GUS jest oficjalnym stanowiskiem Prezesa GUS w opisanej sprawie? Czy stanowisko jest wiążące dla jednostek samorządu terytorialnego?

Jakie kroki podjął Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, aby poinformować organy administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego o braku danych dot. liczby mieszkańców gmin na dzień 31 grudnia 2011 r. i niemożliwości podania ww. danych do 31 lipca 2012 r.?. Jednocześnie należy zauważyć, iż nie ma żadnego przepisu prawnego zobowiązującego Prezesa GUS do podania liczby mieszkańców gminy w określonym terminie.

Czy Ministerstwo Finansów zostanie poinformowane o interpretacji GUS, czy posiada informacje o dokonywaniu obliczania kwoty bazowej na podstawie gminnej ewedencji ludności i jakie zajmie w tej sprawie stanowisko?

W jakim trybie nastąpi ew. korekta wysokości funduszu sołeckiego, jeśli gmina do 31 lipca wyliczy kwotę bazową w oparciu o liczbę mieszkańców gminy podaną przez Prezesa GUS na dzień 31 grudnia 2010 r. lub w oparciu o liczbę mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 r. z gminnej ewidencji ludności?

Jak przypadki dokonywania przez urzędy gmin ew. korekt wysokości funduszu sołeckiego (oraz w jakim trybie i terminie – czy np. jeszcze przed zebraniami wiejskimi czy w grudniu 2012 r.) rozpatrywać będą poszczególne Regionalne Izby Obrachunkowe?

Jaką interpretację przyjmuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialne za współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego?

Działania Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich wystąpi między innymi do Prezesa GUS oraz Ministra Finansów o zajęcie stanowiska w sprawie. Poinformujemy również Państwa o wszelkich dostępnych interpretacjach i stanowiskach instytucji administracji publicznej w sprawie.

Artykuł ze strony Portalu Funduszy Sołeckich – www.funduszesoleckie.pl

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *