Sąd zajmie się sprawą Fundacji Lux Veritatis

W środę 24 maja 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli rozpatrzy nasze zażalenie na postanowienie prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie Fundacji Lux Veritatis. Organizacja związana z ojcem Tadeuszem Rydzykiem nie odpowiedziała na nasze wnioski o udostępnienie informacji. Tym samym nie przekazała danych o przedsięwzięciach, które realizuje ze środków publicznych.

Fundacja Lux Veritatis

W tekście Prokuratura nie zajmie się Fundacją Lux Veritatis można znaleźć dokumenty dotyczące tej sprawy – postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz zażalenie złożone przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska.

Dwa wnioski bez odpowiedzi

Przypomnijmy, że chodzi o niereagowanie przez Fundację Lux Veritatis na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 3 listopada 2016 r. (wysłany listownie). Wskazaliśmy, że wniosek ten skutecznie dotarł do adresata 8 listopada 2016 r. Poza tym nie był to pierwszy wniosek skierowany do Fundacji. Wcześniejszy wysłaliśmy 7 czerwca 2016 r. pocztą elektroniczną. W związku z brakiem odpowiedzi na czerwcowy wniosek, sprawę skierowaliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt II SAB/Wa 587/16). Sąd skargę odrzucił, gdyż dał wiarę tłumaczeniom Fundacji, że wniosek drogą elektroniczną o udostępnienie informacji do nich nie wpłynął. W każdym razie – sprawa sądowa na pewno sprawiła, że Fundacja zdobyła wiedzę o ciążących na niej obowiązkach informacyjnych.

To wszystko nie przekonało prokuratury. 24 marca 2017 r. odmówiono wszczęcia dochodzenia. Rozstrzygnięcie uzasadniono tym, że:

  • aby wchodziła w grę odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej, nieprawidłowe działanie podmiotu zobowiązanego (tutaj – Fundacji Lux Veritatis) musi być stwierdzone przez sąd administracyjny,
  • o odpowiedzialności karnej można mówić tylko wtedy, gdy osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji (tutaj – osoby reprezentujące Fundację Lux Veritatis) działają umyślnie, a – zdaniem prokuratury – w tej sprawie tak nie było.
Zażalenie na decyzję prokuratury

Nie zgodziliśmy się z tym postanowieniem, dlatego złożyliśmy zażalenie do sądu rejonowego. Wskazaliśmy w nim, że:

  • to właśnie zadaniem organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze jest ustalenie, czy odpowiedź podmiotu zobowiązanego (w tej sprawie – Fundacji Lux Veritas) jest zgodna z prawem i uzasadniona okolicznościami sprawy, czy też jest to forma unikania obowiązku informacyjnego. Jeśli prokuratura nie może tego rozstrzygnąć, to prawnokarna ochrona prawa do informacji publicznej staje się całkowicie iluzoryczna. Oznacza to bowiem w praktyce, że art. 23 UDIP jest jedynie formę dodatkowej dolegliwości dla podmiotu zobowiązanego (dodatkowej względem wyroku sądu administracyjnego). Takie stanowisko jest niedopuszczalne w obecnym stanie prawnym.
  • Nie wskazano, z jakich okoliczności sprawy wywiedziono ocenę, że przedstawiciele Fundacji działali bez świadomości ciążących na nich obowiązków. Co więcej, z opisu stanu faktycznego sprawy, przedstawionego przez Stowarzyszenie w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa, jasno wynika, że do Fundacji trafiły dwa wnioski. W związku z brakiem odpowiedzi na pierwszy z nich została zainicjowana sprawa przed sądem administracyjnym. Jeżeli nawet przyjąć, że wcześniej przedstawiciele Fundacji nie mieli świadomości ciążących na nich obowiązków, z chwilą otrzymania skargi na bezczynność wiedzę tę posiedli. Zwłaszcza że w związku ze sprawą Fundacja skorzystała z profesjonalnej pomocy prawnej. Zatem złożenie przez Stowarzyszenie drugiego wniosku oraz brak odpowiedzi na ten wniosek świadczy, w naszej ocenie, o umyślnym zaniechaniu realizacji ciążących obowiązków informacyjnych.

Zażalenie zostanie rozpatrzone w środę 24 maja 2017 r. o godz. 13 w sali 143 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli. Sąd może uwzględnić nasze zażalenie i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia prokuraturze, jak również może je oddalić, co wiąże się z tym, że sprawa karna zostanie zakończona.

Na posiedzeniu będzie obecny nasz pełnomocnik, radca prawny Adam Kuczyński. Wkrótce poinformujemy o rozstrzygnięciu sądu.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

  1. o.Misjonarz

    Czekamy na publikacje orzeczenia sądu – wydaną … oby nie na zalecanych pzrez Ministra od Nie-Sprawiedliwosci klęczkach.

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *