Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska (z 8. września 2016 roku)

I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient/Klientka – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną oraz która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://siecobywatelska.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient/Klientka może składać Zamówienia;
 5. Towary – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Siecią Obywatelską Watchdog Polska a Klientem/Klientką, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta/Klientki, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://siecobywatelska.pl/sklep/.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem https://siecobywatelska.pl/sklep/, prowadzony jest przez stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000181348 Dane kontaktowe: Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa NIP: 526-284-28-72 REGON 015690020 Zapytania i reklamacje mogą być kierowane pod adres: biuro@siecobywatelska.pl lub pod numerem telefonu 22 844 73 55 (opłata według cennika właściwego operatora)
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 10, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 40,Google Chrome w wersji co najmniej 46 lub inna kompatybilna.
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient/Klientka powinni we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 7. Co do zasady Sklep internetowy jest dostępny dla osoby w każdym wieku. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sieć Obywatelska Watchdog Polska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://siecobywatelska.pl/sklep/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest rejestracja w jego ramach. Wyróżnia się dwie formy rejestracji:
  1. rejestracja jednorazowa (do zrobienia jednorazowych zakupów) – w której Klient/Klientka podaje wyłącznie dane kontaktowe oraz adres dostawy, po zakończeniu zakupów dane nie zachowują się w systemie. W przypadku kolejnego Zamówienia, Klient/Klientka podaje swoje dane ponownie;
  2. założenie konta w Sklepie internetowym – ta forma rejestracji umożliwia składanie Zamówień w różnych odstępach czasu; Klient/Klientka podaje swoje dane kontaktowe, adres dostawy oraz ustala hasło do swojego konta. Dane zachowują się w systemie. Podczas kolejnej wizyty w Sklepie internetowym, Klient/Klientka podaje swoje hasło i loguje się. Posiadanie konta w Sklepie internetowym pozwala na zapoznanie się z historią własnych zamówień w Sklepie. Po rejestracji w celu założenia konta Klient/Klientka otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie założenia konta.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Sieć Obywatelska Watchdog Polska może pozbawić Klienta/Klientkę prawa do składania Zamówień w Sklepie internetowym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta/Klientkę regulaminu, a w szczególności gdy Klient/Klientka:
  1. podał/podała w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
 4. Osoba, która została pozbawiona prawa do składania Zamówień, nie może ponownie założyć konta w Sklepie internetowym bez uprzedniej zgody Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sieć Obywatelska Watchdog Polska podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych przez Klientów danych osobowych.
 6. Klient zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
 7. Sieć Obywatelska Watchdog Polska jest zobowiązana do dostarczenia Towaru bez wad.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://siecobywatelska.pl/sklep/, dokonać wyboru Towaru oraz jego parametrów (np. rozmiaru, kolorystyki), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi/Klientce komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta/Klientkę jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję” – Klient/Klientka ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi/Klientce komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta/Klientkę korzystających ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli wystąpią);
  3. wybranej metody płatności;
  4. wybranego sposobu dostawy.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Siecią Obywatelską Watchdog Polska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomość zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Jeżeli w terminie 5 dni od zawarcia umowy nie zostanie przez Klienta/Klientkę uiszczona cena za Towar, Sieć Obywatelska Watchdog Polska może odstąpić od umowy po uprzednim wezwaniu Klienta/Klientki do uiszczenia, w ciągu 3 dni, ceny za Towar.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta/Klientkę w trakcie rejestracji.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego. Istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska przy ul. Ursynowskiej 22/2, 02-605 Warszawa.
 3. Koszty dostawy przesyłką kurierską lub za pośrednictwem operatora pocztowego wynoszą:
  • Przesyłka mailowa – 0,00 zł (dotyczy cegiełek)
  • ORLEN Paczka – 8,60 zł  (gadżety)
  • Poczta Polska: list polecony – 15,60 zł (gadżety)
  • Paczkomaty Inpost – 13 zł (gadżety)
  • Kurier Inpost – 13 zł (Dbamy o lepszą codzienność/gadżety)
  • Kurier DHL – 19,20 zł (Dbamy o lepszą codzienność/gadżety)
  • Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień od 300 zł.

*gadżety – koszulki, notesy, magnes, naklejki.

**Dbamy o lepszą codzienność – lustro, czajniczek, szklanki przesyłane są z adnotacją “ostrożnie”.

4. Dla zamówień o wartości powyżej 300 zł koszt dostawy wynosi 0 zł.

5. Termin wysłania Towaru wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
  • przelewem na numer rachunku bankowego Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska: 29 2130 0004 2001 0343 2101 0001;
  • poprzez system Przelewy24.pl
  • poprzez system PayPal
  • gotówką przy odbiorze osobistym

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient/Klientka ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient/Klientka weszli w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż operator pocztowy i wskazana przez Klienta/Klientkę, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient/Klientka musi poinformować stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, tel. 22 844 73 55, fax: 22 207 24 09, e-mail biuro@siecobywatelska.pl o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient/Klientka może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Sugerowany wzór.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient/Klientka wysłali informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VIII Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta/Klientkę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez stowarzyszenie).
 2. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym stowarzyszenie zostało poinformowane o decyzji Klienta/Klientki o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 3. Zwrotu płatności stowarzyszenie dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta/Klientkę w pierwotnej transakcji, chyba że Klient/Klientka wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient/Klientka nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Stowarzyszenie może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Towar należy odesłać na adres Sieć Obywatelska Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, osoba upoważniona do odbioru Towaru – Roksana Maślankiewicz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient/Klientka powiadomili stowarzyszenie o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient/Klientka odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Klient/Klientka ponosi koszty zwrotu Towaru.
 7. Zwracany Towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą.
 8. Klient/Klientka odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

IX. Reklamacje dotyczące Towaru

 1. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta/Klientki będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa. Sieć Obywatelska Watchdog Polska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta/Klientkę, kiedy reklamacje zostanie rozpatrzona.
 3. Sieć Obywatelska Watchdog Polska nie udziela Klientom/Klientkom gwarancji z rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sieć Obywatelska Watchdog Polska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów/Klientki.
 2. Klient/Klientka zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Sieć Obywatelską Watchdog Polska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient/Klientka może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, lub mailowo pod adres biuro@siecobywatelska.pl.
 4. W reklamacji Klient/Klientka powinien/powinna podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.
 5. Sieć Obywatelska Watchdog Polska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym czasie Klienta/Klientkę o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Polityka prywatności

 1. Sieć Obywatelska Watchdog Polska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Klient/Klientka podczas rejestracji i składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych.
 2. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w celu realizacji zamówień przez Sklep internetowy określa Polityka prywatności, dostępna pod adresem https://siecobywatelska.pl/polityka-prywatnosci/.

XI. Postanowienia Końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Siecią Obywatelską Watchdog Polska a Klientem/Klientką, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Siecią Obywatelską Watchdog Polska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Wyślij wiadomość