Z kim i o co się sądzimy

Tylko w czerwcu opłacaliśmy 35 spraw na łączną kwotę 5100 zł. Nie byłoby to możliwe bez Waszych darowizn. W każdej ze spraw zostaliśmy wezwani do uiszczenia opłaty tytułem wpisu sądowego. Żaliliśmy te postanowienia, wskazując, iż organizacje pozarządowe nie mają obowiązku płacenia „wpisu” od spraw własnych. Niestety, Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił nasze zażalenia.

Oto, jakie to były m.in. sprawy.

Korespondencja MON z Black Hawk (Sygn. II SA/Wa 455/17)
opłacone z darowizn wezwanie

W październiku 2016 roku wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. informacji, czy Minister Obrony Narodowej lub inny przedstawiciel MON spotkał się z producentem maszyn Black Hawk w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  2. informacji czy była prowadzona korespondencja z producentem maszyn Black Hawk;
  3. jeśli takowa była, to jej udostępnienie.

Odpowiedź uzyskaliśmy pod koniec października. MON poinformował, iż w danym okresie przeprowadzono trzy spotkania w Pionie Sekretarza Stanu MON; zarazem w późniejszym okresie MON poinformował, że była prowadzona korespondencja z producentem maszyn Black Hawk, lecz jej udostępnienie jest niemożliwe ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa. Wnieśliśmy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a minister utrzymał swoją decyzję.

Nie godzimy się, by Minister Obrony Narodowej zakulisowo negocjował z producentami uzbrojenia, w sposób niepodlegający kontroli społecznej, ponieważ takie negocjacje mogą zaważyć na decyzjach dotyczących obronności kraju. Dlatego wnieśliśmy skargę od decyzji Ministra do WSA.

 

Doradztwo prawne TVP (Sygn. II SA/Wa 769/17, II SA/Wa 770/17)

W lutym 2017 roku wystąpiliśmy do Telewizji Polskiej S.A. z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w postaci:

  1. wszystkich skanów umów na obsługę lub doradztwo prawne instytucji, wykonywanych w 2014 r. oraz w 2016 r.;
  2. wszystkich faktur wystawionych w związku z obsługą prawną (doradztwem prawnym), także tych, które nie wynikają z podpisanych umów;
  3. jeżeli w 2015 r. lub 2016 r. nastąpiła zmiana podmiotu świadczącego obsługę prawną lub doradztwo prawne, wnosiliśmy o udostępnienie informacji w jakim trybie został wyłoniony poprzedni i nowy wykonawca, co zadecydowało o zmianie trybu udzielenia zamówienia oraz jakie były kryteria zamówienia wobec poprzedniego i nowego wykonawcy.

Telewizja Polska 1 marca 2017 roku wydała decyzje odmowne, zasłaniając się „tajemnicą przedsiębiorstwa”, a 10 kwietnia, po wniosku o ponowne rozpatrzenie spraw,  podtrzymała te decyzje.

Zdecydowaliśmy się na wniesienie skargi na decyzje do warszawskiego WSA. Telewizja – nomen omen – publiczna wykonuje pewne zadania publiczne, i obywatele powinni mieć dostęp do informacji, kto zapewnia jej obsługę prawną, a także jakich konkretnie usług prawnych potrzebuje TVP. W naszej ocenie zasadne jest także domaganie się informacji, na jakich zasadach TVP zmienia swojego wykonawcę usług prawnych.

 

Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Sygn. II SA/Wa 457/17)

W październiku 2016 roku zwróciliśmy się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o informację w zakresie:

  1. wykazu wniosków złożonych w Konkursie „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” (zawierający wnioskodawcę, tytuł projektu i kierownika projektu);
  2. informacji o ocenach recenzentów (recenzentek) co do poszczególnych wniosków złożonych w konkursie;
  3. listy recenzentów zewnętrznych (imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy);
  4. skanu listy rankingowej ocenionych wniosków, przedłożonej Ministrowi przez zespół specjalistyczny.

Chcieliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób są wyłaniani zwycięzcy takiego Konkursu, szczególnie zważywszy iż nagrodą jest dofinansowanie zwycięskich projektów nawet do sumy 5 mln zł, do miliona złotych każdy (źródło: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/pomniki-polskiej-mysli-filozoficznej-teologicznej-i-spolecznej-xx-i-xxi-wieku.html).

W odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odmówił udostępnienia żądanych informacji publicznych, powołując się na ograniczenia wynikające z ustawy o zasadach finansowania nauki, zgodnie z którą istnieje katalog danych niepodlegających udostępnieniu. Minister podtrzymał decyzję po naszym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wierzymy, że sposób, w jaki Ministerstwo dysponuje publicznymi pieniędzmi, oraz kryteria, jakimi się kieruje, finansując takie, a nie inne projekty, stanowi informację publiczną. Wobec tego złożyliśmy skargę na decyzję Ministra do warszawskiego WSA.

 

Niejawny dokument ministra energii (Sygn. II SA/Wa 203/17)

Wnioskiem z września 2016 roku zwróciliśmy do Kancelarii Premiera o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dokumentu wniesionego w trybie niejawnym przez Ministra Energii, rozpatrywanego przez Radę Ministrów w dniu 20 września 2016 roku, a o którym mowa była w materiale http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-09-19/zakaz-polowan-ze-wzgledu-na-przekonania-religijne-rzad-rozwazy-taki-zapis/.

Prezes Rady Ministrów wydał decyzję odmowną, powołując się na niemożność udostępnienia dokumentu, któremu nadano klauzulę „poufne”. W naszym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podnieśliśmy zarzut nieuzasadnionego zawyżenia klauzuli, lecz mimo takiej argumentacji Organ podtrzymał swoją decyzję.

Zaskarżyliśmy decyzję Prezesa Rady Ministrów, wskazując nie tylko na naruszenia prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej, lecz także ustawy o ochronie danych niejawnych. Wierzymy, że nie można dopuścić do sytuacji, w której Organy mogą swobodnie „szafować” klauzulą poufności, bowiem taka sytuacja może poważnie ograniczyć prawo do informacji publicznej.

 

Koszty organizacji szczytu NATO (Sygn. II SA/Wa 109/17)

W sierpniu 2016 roku zwróciliśmy się do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o informację publiczną w zakresie kosztów poniesionych przy organizacji lipcowego szczytu NATO oraz raportu dotyczącego tychże kosztów, a przekazanego Premier RP przez Ministra Obrony Narodowej, o którym mowa w artykule: http://www.rp.pl/Polityka/308299898-Ile-kosztowal-lipcowy-szczyt-NATO.html#ap-1.

We wrześniu 2016 roku Organ wydał decyzję odmowną, uzasadniając to faktem, że przedmiotowe sprawozdanie zostało opatrzone klauzulą „poufne” (nie uwzględniając załączników – klauzulą „zastrzeżone”). Złożyliśmy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, lecz Minister podtrzymał swoją decyzje, argumentując, iż Konstytucja daje możliwość ograniczenia prawa do informacji publicznej ze względu na potrzeby bezpieczeństwa i obronności kraju.

Zaskarżyliśmy tę decyzję do warszawskiego WSA, wskazując zarówno na zbytnie ograniczenie prawa do informacji publicznej, jak i nieuzasadnione zakwalifikowanie danych informacji jako informacji o klauzuli „poufne” oraz zastrzeżone.

 Dziękujemy!

Opłacenie tych spraw nie byłoby możliwe bez Waszego wsparcia. Bardzo dziękujemy! Jednocześnie wciąż potrzebna nam jest Wasza pomoc i regularne wsparcie. Dostajemy kolejne wezwania do uiszczenia opłat.  

opłacone z darowizn wezwanie do uiszczenia wpisu watchdog polska

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *