Jeszcze jedno weto – wnioskujmy, demonstrujmy!

Bardzo nas dziś ucieszyło, że Prezydent zapowiedział dwa weta – do ustawy o KRS i o SN. Ta radość i poczucie, że sprawy idą ku lepszemu nie powinny nam przysłonić faktu, iż wciąż istnieje zagrożenie przyjęciem ustawy, które może mieć znacznie większy wpływ na nasze codzienne sprawy.

Nigdy nie wiesz, jakie wydarzenia życiowe zdecydują o tym, że trafisz do sądu i czy nie przyjdzie Ci się zmierzyć z aparatem państwa. Ciekawie o tym mówi mecenas Paulina Kieszkowska-Knapik na przykładzie sprawy dotyczącej refundacji leków.

Ci z Was, którzy wysłali wniosek o 3 weta, niech spokojnie czekają na odpowiedź. Kolejnego wniosku nie ma sensu wysyłać.

Natomiast te osoby, które chcą działać teraz, a nie wiedzą jak, zachęcamy do skorzystania z przygotowanego wniosku o weto do ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Jeśli macie wątpliwości na czym polega uzależnienie sądów od ministra, to odsyłamy do opracowań eksperckich na stronie obserwatoriumdemokracji.pl. W ustawie są też zmiany, które postulowaliśmy – np. jawność oświadczeń majątkowych sędziów. Z nich byśmy się cieszyli. Tym niemniej zachwianie trójpodziału władzy uważamy za pierwszy problem, któremu należy zapobiegać.

Przypominamy, jaki jest status wniosku, który proponujemy wysyłać. Procedura określona jest w Kodeksie postępowania administracyjnego i daje Wam możliwość złożenia wniosku z propozycją rozwiązania, którego realizacja leży w kompetencjach danego organu. Odpowiedź na Waszą sugestię musi być udzielona bez zbędnej zwłoki (czyli możliwie szybko), nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Odpowiedź wprawdzie nie musi być pozytywna, ale w praktyce nawet jeśli wniosek zostanie odrzucony, to po pierwsze musi to być uzasadnione, a po drugie sprawa jest udokumentowana.

Aby wniosek był rozpatrzony, musi zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego. Możesz go złożyć w jeden z następujących sposobów:

  • w formie wiadomości e-mail na adres: listy@prezydent.pl
  • pismem poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP (na skrzynkę Kancelarii Prezydenta RP)
  • listem poleconym – wydrukowane pismo w formie tradycyjnej na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
  • osobiście – wydrukowane pismo w formie tradycyjnej na adres wskazany powyżej.

A oto przykładowa treść (dziękujemy Marii Ochwat za jej przygotowanie) [w wersji OpenDocument] [w wersji MS Word]

Imię, nazwisko

adres składającego wniosek

Szanowny Pan

Andrzej Duda

Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie,

Bardzo dziękuję za obietnicę zawetowania Ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawy o Sądzie Najwyższym, uchwalonych w lipcu 2017 roku.

Niemniej składam także wniosek, na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o zawetowanie przez Prezydenta RP, ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, także uchwalonej w lipcu 2017 roku.

Odmówienie podpisania wszystkich trzech wskazanych ustaw, czyli skorzystanie przez Prezydenta RP z kompetencji określonej w art. 122 ust. 5 Konstytucji RP, jest jedynym sposobem na ochronę fundamentalnej w demokratycznym państwie prawa zasady trójpodziału władz, zagwarantowanej w art. 10 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

Ostatnie wydarzenia, w tym zwłaszcza przyjmowane akty prawne, świadczą o dokonywaniu przez władzę ustawodawczą i wykonawczą, sprawowaną przez sejmową większość, faktycznej zmiany ustroju naszego państwa. Podkreślić należy, że Prezydent RP– zgodnie z art. 126 ust. 2 Konstytucji RP, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji.

Zawetowanie wszystkich trzech ustaw pozostaje jedynym sposobem na zachowanie podstawowych zasad naszej Konstytucji oraz stanowi wypełnienie obowiązku Prezydenta RP jako osoby czuwającej nad przestrzeganiem Konstytucji.

Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

IMIĘ I NAZWISKO

 

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *