Jawne wynagrodzenie doradcy prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego

NSA na rozprawie 27 czerwca 2018 r. oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Poznaniu, w którym stwierdzono, że doradca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest osobą pełniącą funkcje publiczną, więc organ nieprawidłowo odmówił udostępnienia informacji o jego wynagrodzeniu. Skargę kasacyjną złożył sam doradca, co NSA uznał za niedopuszczalne z uwagi na nieposiadanie przez niego interesu prawnego.

Wniosek o ujawnienie wynagrodzenia doradcy

O sprawie pisaliśmy w tekście: Czy mamy prawo poznać wynagrodzenie doradcy prezydenta miasta?

Przypomnijmy, że Jakub Paduch, radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat wynagrodzenia brutto doradców Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, uwzględniającego składki ZUS płacone przez pracodawcę. Co ciekawe, wcześniej próbował uzyskać te informacje, składając interpelację, ale nieskutecznie. Prezydent odmówił udostępnienia informacji. Sprawa trafiła ostatecznie do sądu.

WSA w Poznaniu: doradca prezydenta pełni funkcję publiczną

W wyroku WSA w Poznaniu z 9 marca 2016 r. (IV SA/Po 1002/15) wskazano jasno, że:

informacja w zakresie wynagrodzenia doradcy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ma charakter informacji publicznej, która dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną. Równocześnie informacja ta w stopniu oczywistym ma związek z pełnieniem funkcji, skoro dotyczy wynagrodzenia otrzymywanego ze środków publicznych w związku z wykonywaniem funkcji publicznej.

Takie stanowisko przesądza o jawności wynagrodzenia doradcy prezydenta. Nie spodobało się to doradcy, który złożył skargę kasacyjną od wyroku i wniósł przy tym o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania.

WSA w Poznaniu dopuścił doradcę prezydenta do udziału w sprawie i przyjął do rozpoznania wniesioną przez niego skargę kasacyjną.

NSA – wnosiliśmy o odrzucenie skargi kasacyjnej

Na rozprawie 27 czerwca 2018 r. wnosiliśmy o odrzucenie skargi, a względnie jej oddalenie. Wniosek o odrzucenie skargi argumentowaliśmy tym, że doradca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nie ma interesu prawnego w sprawie, a jedynie, co najwyżej, interes faktyczny, więc nie mógł zostać dopuszczony przez WSA w Poznaniu do udziału w postępowaniu jako uczestnik. Ewentualny wniosek o oddalenie skargi argumentowaliśmy zaś tym, że w wyroku WSA w Poznaniu prawidłowo stwierdzono, że doradca Prezydenta jest osobą pełniącą funkcje publiczną, więc odmowa udostępnienia informacji o jego wynagrodzeniu jest nieprawidłowa.

NSA: doradca prezydenta miasta, którego informacja dotyczy, nie ma interesu prawnego w sprawie

NSA oddalił skargę kasacyjną wskutek uznania, że doradca Prezydenta nie ma w sprawie interesu prawnego, więc nie mógł wnieść skargi kasacyjnej. Sędzia sprawozdawca zwróciła uwagę na to, że WSA w Poznaniu dopuścił doradcę prezydenta do udziału w sprawie i przyjął do rozpoznania jego skargę kasacyjną, więc NSA musiał mieć to na uwadze i nie mógł odrzucić skargi jako wniesionej przez osobę nieuprawnioną. Podkreślono zarazem, że NSA ma prawo zweryfikowania interesu prawnego uczestnika postępowania. Z tego prawa NSA skorzystał, ale z uwagi na to, że rozpatrzył sprawę merytorycznie, to nie odrzucił, ale oddalił skargę kasacyjną doradcy.

Niezależnie od tego ważne jest stwierdzenie przez NSA, że osoba, której dotyczy żądana przez wnioskodawcę informacja publiczna, nie ma interesu prawnego w sprawie sądowoadministracyjnej dot. udostępnienia informacji publicznej, więc nie może być uczestnikiem postępowania (co skutkuje też tym, że nie może wnieść skargi kasacyjnej od rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji).

Znaczenie wyroku

Zapadł wyrok dobry dla jawności. Po pierwsze dlatego, że dzięki niemu uprawomocnił się wyrok WSA w Poznaniu stwierdzający, że doradca prezydenta miasta jest osobą pełniącą funkcję publiczną, dlatego nie można odmówić udostępnienia informacji o jego wynagrodzeniu z uwagi na prywatność osoby fizycznej. Z drugiej zaś strony, NSA stwierdził, że osoba, której dotyczy żądana informacja, nie może być uczestnikiem postępowania. To zaś pozwala uniknąć sparaliżowania prawa do informacji przez np. uczestnictwo tysiąca osób, której dotyczy żądany rejestr umów. Znaczenie wyroku umniejsza jednak fakt, że obecnie, po zmianach w prawie samorządowym, w urzędach jednostek samorządu terytorialnego nie można zatrudnić na etacie, na stanowisku doradcy wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *