Dzień w NSA

21 listopada czekają nas ważne sprawy przed NSA. Jedna dotyczy projektu na temat jawności w Polsce realizowanego przez UKSW, którego szczegółów rektor tej uczelni nie chce…ujawnić. Druga rozprawa dotyczy konieczności publikowania w BIP-ie oświadczeń majątkowych, a trzy kolejne nagród przyznawanych przez samorządy pracownikom.

Oświadczenia majątkowe nieudostępnione w BIP muszą być udostępniane na wniosek

Przepisy nie określają, w jakim terminie winny być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe. Zdarza się, że organy, np. gminy, zwlekają z ich publikacją np. do czasu ich zweryfikowania. W takiej sprawie pomagamy. Po złożeniu wniosku lokalny dziennikarz został poinformowany, że oświadczenia Burmistrza oraz przewodniczącej Rady Miasta zostaną udostępnione po weryfikacji i odesłaniu przez Wojewodę. Wnioskowane oświadczenia zostały udostępnione po złożeniu skargi na bezczynność. Przed Naczelny Sądem Administracyjnym wskazujemy, że na dzień złożenia skargi żądane oświadczenia nie były w Biuletynie Informacji Publicznej i nie ma jakichkolwiek podstaw do uzależnienia ujawnienia oświadczenia majątkowego od uprzedniej analizy przez odpowiednie organy (Wyrok WSA we Wrocławiu  w tej sprawie).

Po rozprawie (I OSK 245/17)

Sąd oddalił naszą skargę kasacyjną. Wskazał, że w czasie realizacji wniosku organ odesłał oświadczenia majątkowe do Wojewody. Fizycznie ich nie posiadał, zatem nie mógł ich udostępnić. Zrobił to po odesłaniu oświadczeń przez Wojewodę.

Sprawa ta jest o tyle istotna, że udało się potwierdzić, iż nawet jeśli oświadczenia majątkowe nie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, muszą być udostępniane na wniosek, jeśli urząd je posiada. Przypominamy tezę z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 29 września 2016 r.:

Fakt nieopublikowania w BIP oświadczenia majątkowego funkcjonariusza samorządu gminnego, o którym mowa w art. 24hust.1 u.s.g., nie oznacza ,że nie ma ono waloru jawności , albowiem staje się ono jawne z chwilą jego złożenia. W związku z tym może być ono udostępnione na wniosek informacyjnie zainteresowanego w trybie art. 10 u.d.i.p.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 29 września 2016 r., IV SAB/Wr 115/16.

Niejawny model jawności

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego współprowadził projekt – „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. Jak czytamy na stronie projektu, miał on na celu diagnozę dostępu do informacji i jego uwarunkowań oraz przedstawienie koncepcji zwiększenia skuteczności regulacji prawnej przetwarzania danych chronionych przed ujawnieniem.

I choć projekt dotyczył jawności życia publicznego i był współfinansowany z publicznych pieniędzy, to rektor UKSW nie chciał nam udostępnić informacji na temat jego założeń, realizacji oraz kosztów. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał naszą skargę. Od tego wyroku odwołał się Rektor UKSW i Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzy skargę kasacyjną.

Po rozprawie (I OSK 113/17)

Sąd uznał, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego był prawidłowy i oddalił skargę Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. NSA w kluczowej kwestii udostępnienia wniosku, który stał się podstawą dofinansowania tego projektu, wskazał, iż Sieć Obywatelska Watchdog Polska pytała o umowę, której tenże wniosek jest załącznikiem, zatem podlega on udostępnieniu. Sąd uznał również, że UKSW nie może odsyłać do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, skoro wniosek o informację publiczną został skierowany do Uniwersytetu.

Więcej o całej sprawie dotyczącej ujawnienia informacji o projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” piszemy w artykule Wygraliśmy z rektorem UKSW.

Pełna jawność nagród w samorządzie terytorialnym

Od dawna postulujemy, by system nagradzania w urzędach był przejrzysty i jawny. Regularnie pytamy różne instytucje publiczne o to, w jaki sposób nagradzają. W 2016 r. o nagrody dla urzędników zapytaliśmy np. 66 miast na prawach powiatu. Niestety urzędy bardzo niechętnie udzielały pełnej odpowiedzi, która zawierałaby informację o nazwiskach nagrodzonych pracowników, kwotach, jakie dostali, oraz powodach wyróżnienia.

21 listopada Naczelny Sąd Administracyjny zajmie się trzema sprawami dotyczącymi właśnie nagród. Dotychczas udało nam się doprowadzić do szeregu wyroków, zgodnie z którymi informacja o nagrodach przyznanych  pracownikom samorządowym pełniącym funkcje publiczne musi być jawna. Teraz czekamy na orzeczenia NSA, które dotyczą nagród dla pozostałych pracowników, niepełniących funkcji publicznych. Uważamy, że mieszkańcy powinni mieć wiedzę o wszystkich nagrodach.

I OSK 111/17, IV SA/Gl 449/16 (Jaworzno), s. D, 12.50, wyrok sądu I instancji – WSA w Gliwicach

I OSK 2945/16 (Koszalin), s. D, g. 12:30, wyrok sądu I instancji – WSA w Szczecinie

I OSK 33/17 (Elbląg), s. D, godz. 13:40, wyrok sądu I instancji – WSA w Olsztynie

Po rozprawach (I OSK 111/17, I OSK 2945/16,I OSK 33/17)

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, w związku z tym, iż nagrody stanową element wynagrodzenia, mamy prawo uzyskać pełną informację o ich przyznaniu tylko w stosunku do osób pełniących funkcję publiczną. Dowiemy się zatem, kto z imienia i nazwiska otrzymał nagrodę, w jakiej wysokości i za co tylko w przypadku, gdy dana osoba ma związek w wydawaniem decyzji administracyjnych, czy też wydatkowaniem środków publicznych. W stosunku do pozostałych stanowisk możemy uzyskać jedynie ogólną informację dotyczącą kwoty nagrody, bez imienia i nazwiska.

Dziękujemy radcy prawnemu Adamowi Kuczyńskiemu za reprezentowanie nasz przed NSA.

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *