Co zrobić, gdy nie wpuszczono nas na posiedzenie? [wzór pisma]

Przypadki łamania prawa trzeba dokumentować. Udostępniamy wzór zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez uniemożliwienie wstępu na posiedzeniu Sejmu, Senatu RP lub organów jednostek samorządu terytorialnego.

11927073806_6693d063f9_o_5eky

Nieuzasadnione uniemożliwienie wstępu na posiedzenie Sejmu lub Senatu prowadzi do odpowiedzialności karnej. Jej podstawy to:

  • art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej – przepis ten stanowi:

Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Udostępnienie informacji następuje m.in. w formie wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnych wyborów (art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wstęp na posiedzenia wskazanych organów jest częścią konstytucyjnie chronionego prawa do informacji.

  • art. 231 § 1 Kodeksu karnego – zgodnie z tym przepisem:

Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

– uniemożliwienie nam wstępu na posiedzenie może właśnie wiązać się z przekroczeniem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązku.

Kiedy uniemożliwienie wstępu jest niedopuszczalne?

Zasadą jest jawność posiedzeń tych organów oraz nasze prawo do wstępu na nie. Ograniczenia mogą wynikać z przyczyn technicznych, np. faktu, że nie ma już miejsca, aby kolejne osoby mogły dołączyć. Warto jednak pamiętać o tym, że ograniczenie dostępu do posiedzeń z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom (art. 18 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Kolejne ograniczenia dostępności posiedzeń związane są z kwestiami bezpieczeństwa (czyli np. tym, że nie możemy wejść na posiedzenia z bronią czy z materiałami wybuchowymi). Poza tym należy się liczyć z tym, że możemy zostać z niego wykluczeni, jeśli będziemy zakłócać obrady.

Nie ma jednak jakichkolwiek podstaw do tego, aby prewencyjnie ograniczać wstęp do budynków kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (w tym m.in. Sejmu i Senatu)

W takiej sytuacji namawiamy do składanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Wzory pism zamieszczamy poniżej.

Każdy z nas ma prawo wstępu na posiedzenie Sejmu i Senatu!

Nie tylko mediom przysługuje prawo wstępu na posiedzenia Sejmu i Senatu. Jest to część prawa do informacji, które przysługuje każdemu (więcej: 5 faktów o wolności informacji – ważne dla demonstrujących i obserwatorów!).

Znaczenie uzyskiwania informacji przez media

Dziennikarze i dziennikarki z jednej strony korzystają z prawa do informacji, ale z drugiej strony wypełniają misję informowania społeczeństwa.

Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z 13 września 2000 r. (sygn. SK 4/00) wskazał, że charakter prawa do informacji publicznej „dowodzi, że najpełniejsza jego realizacja następuje za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym oczywiście prasy. Art. 1 ustawy (…) – Prawo prasowe stanowi wyraźnie, że «prasa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej». Przytoczony przepis stanowi niewątpliwie rozwinięcie treści normatywnej art. 61 ust. 1 konstytucji w takim znaczeniu, że zakodowane w nim prawo podmiotowe może obywatel realizować osobiście, jak też to prawo może się urzeczywistniać za pośrednictwem prasy”.

Z tego powodu uniemożliwienie wstępu na posiedzenie nie tylko narusza prawo do informacji, przysługujące dziennikarzom i dziennikarkom, ale także stanowi utrudnienie wykonywania funkcji prasy i utrudnianie krytyki działalności władz publicznych.

Pamiętajmy o władzach lokalnych

Mamy prawo do wstępu na posiedzenia nie tylko Sejmu i Senatu. Konstytucja gwarantuje nam prawo wstępu na posiedzenia „kolegialnych organów władzy publicznej, pochodzących z powszechnych wyborów”. Są to:

  • Sejm RP
  • Senat RP
  • rady gmin/miejskie/miast
  • rady powiatów
  • sejmiki wojewódzkie

Mamy także wstępu na posiedzenia organów pomocniczych kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego, czyli wstępu na ich komisje, czy posiedzenia rad osiedli, rad dzielnic, itd.

WZÓR ZAWIADOMIENIA O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Pomóż jawności i naszej niezależności!

Komentarze

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *